Acasă Social Acuzații grave la adresa conducerii RIAL! S-au depus sesizări la Curtea de...

Acuzații grave la adresa conducerii RIAL! S-au depus sesizări la Curtea de Conturi și Ministerul de Interne

0

Aducerea la RIAL a unui manager pe linie de partid de către administrația USR se lasă cu sesizări la Ministerul Afacerilor Interne și Camera de Conturi Brașov.

Un fost angajat al societății a explicat pe larg instituțiilor statului ce s-a întâmplat la RIAL de când manager a fost ”uns” un apropiat al partidului. De altfel, ziarul Transilvania365 a fost singurul care anunțat cu câteva săptămâni înainte cine va fi noul manager al societății, dar și cine sunt cei care vor face parte din CA. Bineînțeles, candidații numiți politic interimari au fost și cei care au ”câștigat” selecția, de aceea a fost și simplă predicția.

Sesizare la Camera de Conturi Brașov

Prin care vă rog ca, în conformitate cu competențele și atribuțiile cu care ați fost investiți, să dispuneți Camerei de Conturi Brașov să procedeze la:

EXTINDEREA CONTROLULUI

 

          Pe care îl efectuează în prezent la Primăria Municipiului Brașov asupra aspectelor de ilegalitate care tronează în activitatea administrației publice locale din Brașov, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Brașov, a Primăriei Municipiului Brașov și a activității Societății Rial, întreprindere publică aflată sub autoritatea acestora.

Solicit acest lucru deoarece, în ciuda sesizărilor formulate de noi la adresa autorității publice locale din Brașov, precum și ca urmare notificărilor și somațiilor făcute de Instituția Prefectului Județului Brașov, Consiliul Local al Municipiului Brașov, Primarul Municipiului Brașov și Societatea Rial de sub autoritatea acestora, continuă să ignore starea de ilegalitate în care își desfășoară activitatea aducând prejudicii modului de administrare și întrebuințare a surselor financiare din sectorul public.

 

În concret:

 1. Consiliul Local al Municipiului Brașov a emis, prin inducerea în eroare de către Societatea Rial, H.C.L. nr. 767/17.12.2021, care este nelegală în întregul său fapt ce a impus aplicațiunea prevederilor art. 252, alin (1), lit c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, respectiv atacarea actului la instanța de contencios administrativ și suspendarea de drept a acestuia.

Nelegalitatea H.C.L. nr. 767/17.12.2021, modificată prin H.C.L. nr. 95/11.02.2022,  rezultă din următorele considerente de ordin juridic:

 1. Temeiul legal al stabilirii chiriilor pentru spațiile de locuit proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale îl reprezintă numai O.U.G. nr. 40/1999 pentru protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe și H.G. nr. 310/28.03.2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, singurele prevederi legale în vigoare aplicabile în materie.
 2. Prin H.C.L. nr. 767/17.12.2021, republicată, nu se pun în aplicare prevederile legale mai sus amintite ci se adaugă nepermis la lege prin schimbarea sensului, înțelesului și efectelor juridice ale acesteia.

Astfel, prin prevederile art. (1), alin (1), (2), și (3) din H.C.L. nr. 767/17.12.2021, calcului chiriei nu se mai face pe baza tarifului lunar al chiriei (lei/mp) în funcție de suprafața locuinței conform prevederilor art. 28 și 29 din O.U.G. nr. 40/1999 pentru protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe ci, se stabilește în mod nelegal și arbitrar, în funcție de venitul cumulat al tuturor persoanelor trecute în contractul de închiriere, raportat la venitul mediu net lunar pe economie, indicator fluctuant și nesigur.

 1. Prin această prevedere, H.C.L. nr. 767/17.12.2021, republicată, încalcă următoarele:
 2. Se subvenționează nelegal și mascat chiriașii din imobilele proprietatea Municipiului Brașov prin încălcarea prevederilor art. 67 din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale.
 3. Se încalcă prevederile art. 2, alin (1) și (2), art. 3, alin (1), lit b) și art. 5 din Legea nr. 143 din 27.07.1999 privind ajutorul de stat.
 4. Se prejudiciază grav Bugetul Local al Municipiului Brașov, acesta urmând să achite lunar, din bugetul local, în contul Societății Rial diferența dintre valoarea chiriei stabilită conform prevederilor art. (1), alin (1), (2), și (3) din H.C.L. nr. 767/17.12.2021 și valoarea minimă a chiriei practicată la prețuri de piață și stabilite prin Studiul de piață chirii întocmit de către o societate fără respectarea prevederilor legale în vigoare.
 5. Având în vedere că inclusiv Instituția Prefectului Județului Brașov, cu Adresa nr. 6141 din 18.04.2022 a somat Consiliul Local al Municipiul Brașov prin președinta de ședință Alexandra Ioana Crivineanu și pe secretara Municipiului Brașov Adriana Trandafir că, urmare a exercitării controlului de legalitate asupra H.CL. nr. 767/17.12.2021 prin care s-a aprobat modalitatea de calcul a chiriilor ce vor fi practicate pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, a spaţiilor cu altă destinaţie şi garaje, proprietatea privată a Municipiului Braşov, date în administrarea Societăţii Rial, a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale, iar Societatea Rial, care funcționează în prezent în afara legii, continuă să pună în aplicare această hotărâre deși atacată la instanță și suspendată de drept, încasează în continuare chirii la nivel de piață, prejudiciind astfel Bugetul Local al Municipiului Brașov și înșelând chiriașii care plătesc nelegal sume de 6-8 ori mai mari sub amenințarea rezilierii unilaterale a contractelor de închiriere.
 6. Consiliul de administrație al Societății Rial, cu acceptul Consiliului Local al Municipiului Brașov emite acte de administrare fără a mai avea abilitarea legală prevăzută de prevederile art. 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În concret semnalăm că indicatorii financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Societății Rial trebuiau aprobați până la data limită de 27.03.2022, care reprezintă termenul de decădere din dreptul de a mai negocia indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, care de fapt nu există.
 7. Adunarea Generală a Asociaților Societății Rial emite hotărâri prin încălcarea prevederilor art. 36, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prin negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari nefundamentați pe baza Planului de administrare și peste termenul de decădere prevăzut de lege.

În condițiile în care în conformitate cu prevederile art. 36, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată, privind guvernanța corporativă, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Planului de administrare trebuia făcută în termen  de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, respectiv data de 25.02.2022, iar dacă la expirarea acestui termen negocierea nu era finalizată, termenul se mai putea prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, respectiv până 27.03.2022, care reprezintă termenul de decădere din dreptul de a mai negocia indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, vă informăm că  Hotărârea nr. 7/04.05.2022 a Adunării Generale a Asociaților Societății Rial este abuzivă deoarece stabilește indicatorii financiari și nefinanciari pentru un Consiliu de administrație care nu mai există fiind revocat de drept prin efectul legii.

 1. Directorul general Jula Sorin Nicolae, în lipsa indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, emite acte de executare nemaiavând abilitarea dată de prevederile art. 30, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă, iar Contractele de mandat ale directorilor general și general adjunct, respectiv Jula Sorin Nicolae și Clinciu Ciprian sunt reziliate de drept pentru lipsa acestora din contractele de mandat.

 

De altfel, ne vedem obligați să vă sensibilizăm asupra intenției membrilor Adunării Generale a Asociaților de la Societatea Rial de a comite în continuare falsuri și de a emite hotărâri nelegale și antedatate pentru a masca depășirea termenelor de decădere și revocarea de drept a Consiliului de administrație prin aceea că a emis Hotărârea cu nr. 7 în data de 04.05.2022 dar a sărit peste hotărârile care ar fi trebuit să primească numerele 4, 5 și 6 tocmai pentru a da alte hotărâri neluate ca să se încadreze în termenele legale și să inducă în eroare organele de specialitate care vor verifica abuzul în serviciu, falsurile și uzul de fals.

 

Toate aceste măsuri le solicităm în vederea punerii în legalitate a activității Consiliului Local al Municipiului Brașov și a Societății Rial, întreprindere publică de sub autoritatea acestuia, prin stoparea încasării ilegale de chirii din Bugetul Local al Municipiului Brașov drept cotă parte alături de chiriași până la nivelul de piață al chiriei stabilit nelegal prin Studiul de piață chirii întocmit de Societatea Colliers Valuation and Advisory S.R.L. care face obiectul verificărilor Direcției Naționale Anticorupție.

 

Sesizare la Ministerul Afacerilor Interne

Mă adresez dumneavoastră pe această cale formulând următoarea:

 

C E R E R E

Prin care vă rog ca, în conformitate cu competențele și atribuțiile cu care ați fost investiți, să dispuneți Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Intene, efectuarea unui:

C O N T R O L

Asupra aspectelor de ilegalitate care tronează în activitatea administrației publice locale din Brașov, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Brașov și a activității Societății Rial, întreprindere publică aflată sub autoritatea acestuia.

Solicit acest lucru deoarece, în ciuda sesizărilor formulate de noi la adresa autorității publice locale din Brașov, precum și ca urmare notificărilor și somațiilor făcute de Instituția Prefectului Județului Brașov, Consiliul Local al Municipiului Brașov și Primarul Municipiului Brașov, continuă să ignore starea de ilegalitate în care își desfășoară activitatea.

În concret:

 1. Consiliul de administrație al Societății Rial, cu acceptul Consiliului Local al Municipiului Brașov emite acte de administrare fără a mai avea abilitarea legală prevăzută de prevederile art. 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
 2. Adunarea generală a asociaților Societății Rial emite hotărâri prin încălcarea prevederilor art. 36, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prin negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari nefundamentați pe baza Planului de administrare și peste termenul de decădere prevăzut de lege.
 3. Directorul general Jula Sorin Nicolae, în lipsa indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, emite acte de executare nemaiavând abilitarea dată de prevederile art. 30, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă, iar Contractele de mandat ale directorilor general și general adjunct, respectiv Jula Sorin Nicolae și Clinciu Ciprian sunt reziliate de drept pentru lipsa acestora din contractele de mandat.

 

În susținerea CERERII vă facem cunoscut că am făcut toate demersurile necesare pe care le-am considerat necesare pentru stoparea acestor abuzuri, astfel:

1.Prin  Adresa nr. 47.692/26.04.2022, cod web E488 înregistrată la Primăria Municipiului Brașov, am depus NOTIFICARE prin care am solicitat Consiliului Local al Municipiului Brașov să constate REVOCAREA  de drept a Consiliului de administrație al  Societății Rial și să dispună ÎNCETAREA DE DREPT a Contractului de mandat al directorului general Jula Sorin Nicolae pentru lipsa indicatorilor financiari și nefinanciari și să MANDATEZE Adunarea generală a asociaților Societății Rial ca, urmare a revocării prin efectul legii a membrilor Consiliului de administrație, să HOTĂRASCĂ, în termenul prevăzut la art. 64^4 alin. (1), declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

2.Văzând lipsa de interes asupra ilegalităților semnalate de noi din partea Consiliul Local al Municipiului Brașov, a Primăriei Municipiului Brașov și a secretarului general al Municipiului Brașov care nu au catadicsit nici măcar să verifice dacă avem sau nu dreptate, m-am adresat cu o NOTIFICARE SIMILARĂ și Instituției Prefectului Județului Brașov unde am depus Adresa înregistrată sub nr. 6.782/02.05.2022.

Înțelegând gravitatea faptelor sesizate prin NOTIFICARE și faptul că cele precizate se întemeiază clar pe prevederile legale ce guvernează funcționarea Societății Rial, Instituția Prefectului Județului Brașov, cu Adresa nr. 6.782/05.05.2022, indicativ dosar III.A.4, a sesizat Consiliul Local al Municipiului Brașov care trebuia să întreprindă măsuri urgente de verificare și punere sub control a activității Societății Rial iar rezultatul să-l comunice atât Instituției Prefectului Județului Brașov, cât și notificatorului.

 

 1. În același timp, Instituția Prefectului Județului Brașov, observând gravitatea faptelor sesizate precum și dezechilibrul legal în care își desfășoară activitatea Societatea Rial, cu Adresa nr. 6.782 din 05.05.2022, indicativ dosar III.A.4, a sesizat Ministerul Finanțelor Publice prin DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV pentru ca, în temeiul prevederilor legale să întreprindă măsurile legale ce se impun în legătură cu funcționarea Consiliului de administrație de la Societatea Rial.

 

Formulăm această CERERE pentru că dorim ca cele sesizate să facă obiectul verificărilor Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru a ne solidifica afirmațiile sesizăm prin prezenta că membri Consiliului de administrație iau hotărări la limita infracționalității. Exemplificăm faptul că în ciuda avertismentelor făcute, Consiliul de administrație al Societății Rial funcționează fără ca până la data prezentei să aibe Planul de administrare întocmit și aprobat conform prevederilor legale și că funcționează astfel în afara legii.

În concret semnalăm că indicatorii financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Societății Rial trebuiau aprobați până la data limită de 27.03.2022, care reprezintă termenul de decădere din dreptul de a mai negocia indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, care de fapt nu există.

Totuși, prin Hotărârea nr. 7/04.05.2022, Adunarea Generală a Asociaților Societății Rial, prin incredibil abuz în serviciu, aprobă exact indicatorii de performanță financiară și nefinanciară ai Consiliului de administrație ai Societății Rial S.R.L., conform anexei, chipurile, parte integrantă din prezenta hotărâre.

În condițiile în care în conformitate cu prevederile art. 36, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată, privind guvernanța corporativă, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Planului de administrare trebuia făcută în termen  de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, respectiv data de 25.02.2022, iar dacă la expirarea acestui termen negocierea nu era finalizată, termenul se mai putea prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, respectiv până 27.03.2022, care reprezintă termenul de decădere din dreptul de a mai negocia indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, vă informăm că  Hotărârea nr. 7/04.05.2022 a Adunării Generale a Asociaților Societății Rial este abuzivă deoarece stabilește indicatorii financiari și nefinanciari pentru un Consiliu de administrație care nu mai există fiind REVOCAT DE DREPT prin efectul legii.

De altfel, ne vedem obligați să vă sensibilizăm asupra intenției membrilor Adunării Generale a Asociaților de la Societatea Rial de a comite în continuare falsuri și de a emite hotărâri nelegale și antedatate pentru a masca depășirea termenelor de decădere și revocarea de drept a Consiliului de administrație prin aceea că a emis Hotărârea cu nr. 7 în data de 04.05.2022 dar a sărit peste hotărârile care ar fi trebuit să primească numerele 4, 5 și 6 tocmai pentru a da alte hotărâri neluate ca să se încadrezee în termenele legale și să inducă în eroare organele de specialitate care vor verifica abuzul în serviciu, falsurile și uzul de fals.

 

Toate aceste măsuri le solicităm în vederea punerii în legalitate a activității Consiliului Local al Municipiului Brașov și a Societății Rial, de sub autoritatea acestuia.

Articolul precedentColiban pe tobogan! S-au dus comentariile frumoase de pe pagina de Facebook. Ce i-au reproșat brașovenii la ultima postare
Articolul următorBrașov, printre județele unde corupția a fost în floare pe timpul pandemiei
Jurnalist din anul 2006. A scris pentru publicații naționale, regionale, locale.(Ziua, Buna Ziua Iasi). Din 2014 este redactor șef și manager la publicația regională Transilvania365. Aproape un an a cochetat și cu televiziunea(realizator “Brașovul Tău” la Mix TV). Este licențiat în Științe Politice, dar are și un master în Management.