Acasă Local Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele...

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 iunie 2022

0

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 iunie 2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 26 mai 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 8 iunie 2022- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului  Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4 .

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea unor tarife prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Contractul privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022 și aprobarea încheierii unui Act Adițional în acest sens – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea conducerii Spitalului Municipal Săcele în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare pentru  achiziționarea aparaturii și echipamentelor medicale prevăzute în anexa la H.C.L. 189/26.05.2022 ,,privind aprobarea obiectivului de investiție «Aparatură și Echipamente medicale»” pentru Spitalul Municipal Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece Compartimentului Educație Timpurie aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR  Ing.  POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,  4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de obținere a avizului de principiu, a acordului administratorului drumului şi a acordului de săpătură aferente reţelelor tehnico-edilitare și reparaţiilor realizate pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Săcele și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere canalizare menajeră bretea strada Morii” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;  

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Iluminat depozit Subobrej în Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele la Programul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 Compenenta 5- Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale și a proiectului ,,Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale  multifamiliale” – 8 componente, din Municipiul Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 71/17.02.2020 privind darea în administrare a unor imobile – construcții și terenuri, imobile ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Școala Gimnazială nr. 5 și  încheierii unui act adițional  în acest sens – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Administrația Națională Apele Române, a imobilului înscris în CF nr. 119375 Săcele, cad. 119375 în suprafață de 49 mp, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public, în vederea amplasarii unei sirene SOT 071 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 115523 Săcele, sub nr. cad. 115523, în suprafață de 12337 mp, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele – primă înscriere, a suprafeței de teren de 1970 mp, zona Str. Nouă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 117497 Săcele, nr. cad. 117497, în suprafață de 146 mp, categoria de folosință fâneață, situat la intersecția Centurii Săcele cu Str. Al. I. Lapedatu, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate în Municipiul Săcele, în zona Ștefan cel Mare și în cvartalul Str. Câmpului – Str. Armata Română – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 114739 Săcele, nr. top. 1954/1/2/107/1, în suprafață de 290 mp, situat pe Str. Bolnoc, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea achiziționării terenului și construcției înscrise în CF nr. 115894 Săcele și CF nr. 110025 Săcele, situate pe Str. Viitorului nr. 22,  în scopul amenajării unui spațiu de recreere pentru persoanele vârstnice – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul Nr. 2/2021 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2022-30.09.2022– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Informare – sesizare USR PLUS cu privire la str. Al.I. Lapedatu.