Acasă Actualitate Lista proiectelor de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Brașov

Lista proiectelor de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Brașov

Consiliul Judeţean Braşov se va întruni joi, 28 septembrie, în şedinţa ordinară a acestei luni. Vor fi discutate peste 30 de proiecte. Acestea sunt:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.08.2023. (Pentru avizare toate comisiile)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 07.09.2023. (Pentru avizare toate comisiile)
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a creditelor de angajament și a listelor de investiții aferente pe anul 2023. (Pentru avizare toate comisiile)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate și repartizarea unei locuințe de serviciu din fondul locativ al U.A.T. județul Brașov. (Pentru avizare C3,C5)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui tronson de drum judeţean DJ 103A situat pe teritoriul administrativ al comunei Tărlungeni, judeţul Braşov; din categoria funcţională de drum judeţean în categoria funcţională de drum de interes local. (Pentru avizare C3,C5)
 6. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean și includerea în domeniul public al județului Brașov a stației de reglare măsură gaz, identificat cu nr. cad. 176484-C13 din CF nr. 176484 Brașov, construcție aflată pe amplasamentul Spitalului Clinic de Urgență Brașov. (Pentru avizare C3,C5)
 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov asupra apartamentului nr.8 înscris în CF nr. 162864-C1-U7 Brașov, nr. cad. 162864-C1-U7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr.9, județul Brașov. (Pentru avizare C2,C3)
 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov asupra cotei de 1/3 din imobilul monument istoric, înscris în CF nr. 138303-C1-U6 Brașov, nr. cad. 138303-C1-U6 situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.15, județul Brașov. (Pentru avizare C2,C3)
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov asupra apartamentului nr.4 înscris în CF nr. 148224-C1-U12 Brașov, nr. cad. 148224-C1-U12 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.35, județul Brașov. (Pentru avizare C2,C3)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării liniilor de gardă aprobate la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov cu o linie de gardă la domiciliu în specialitatea pneumologie. (Pentru avizare C1,C7)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov. (Pentru avizare C7)
 12. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcției de conducere de șef laborator, Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. (Pentru avizare C7)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sf. Andrei” din cadrul Complexului de Servicii Victoria PIN din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. (Pentru avizare C7)
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 339/2023 privind aprobarea proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963, la nivelul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și aprobarea Protocolului de colaborare. (Pentru avizare C7)
 15. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei de școlarizare pentru 15 (cincisprezece) cursanți talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, în anul școlar 2023-2024. (Pentru avizare C1,C4)
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov pentru anul 2023. (Pentru avizare C1,C4)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Tiberiu Brediceanu Braşov. (Pentru avizare C4) 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru Muzeul de Etnografie Braşov (Pentru avizare C4)
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru Muzeul de Etnografie Braşov (Pentru avizare C4)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D – format din DJ 105A km 53+000-81+600 și DJ 104D km 1+960-27+400 – LOT II DJ 104D, km 1+960 -12+045”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. (Pentru avizare C1,C2,C3,C6)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D – format din DJ 105A km 53+000-81+600 și DJ 104D km 1+960-27+400 – LOT III DJ 104D, km 12+045-27+400”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. (Pentru avizare C1,C2,C3,C6)
 21. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către U.A.T. județul Brașov a donației unor imobile construcții și terenuri din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. (Pentru avizare C3,C5)
 22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov a imobilului înscris în CF nr. 119041-C1-U5 Brașov și încheierea contractului de administrare. (Pentru avizare C3,C5,C7)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii mandatului de reprezentare a Județului Brașov în dos.nr.895/62/2015 pe rolul Tribunalului Brașov. (Pentru avizare C1,C5)
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2023-2024. (Pentru avizare C2,C3,C6)
 25. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 84/09.06.2023, întocmit de expert evaluator Rusu Daniela- Viorica și aprobarea tarifului de bază lunar al chiriei (lei/mp) pentru spațiile cu destinația de locuințe, aflate în domeniul privat al UAT Județul Brașov. (Pentru avizare C1,C3,C5)
 26. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean și includerea în domeniul public a unor imobile. (Pentru avizare C3,C5)
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare încheiat între UAT Județul Brașov și Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.71/28.02.2023. (Pentru avizare C3,C4,C5)
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Castanul” Victoria, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 40 de locuri. (Pentru avizare C7)
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei a structurii organizatorice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. (Pentru avizare C4,C5,C7)
 30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului Judeţean Braşov în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul şcolar 2023-2024. (Pentru avizare C7)
 31. Diverse

Propuneri plen

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov asupra apartamentului nr. 6 și apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 19, județul Brașov. (Pentru avizare C2,C3)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru Regia Autonomă „Aeroportul International Brașov-Ghimbav”. (Pentru avizare C1,C3,C5,C6)
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov (Pentru avizare C7)
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov (Pentru avizare C7)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a unor debite ca urmare a finalizării procedurilor de insolvență și executare silită (Pentru avizare C1, C5)
 6. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2023, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 908/26.09.2023 (Pentru avizare toate comisiile)
 7. Proiect de hotărâre privind derularea Programului pentru Școli al României în anul școlar 2023-2024 (Pentru avizare C1, C4)