Acasă Actualitate Încă trei posturi scoase la concurs de Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”...

Încă trei posturi scoase la concurs de Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA a dat publicităţii un anunţ de recrutare privind scoaterea la concurs a trei posturi, după cum urmează:
📌 1 post de Inspector de specialitate, gradul IA – Compartimentul Calitate și Monitorizare a Conformității
👉🏻 Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.
👉🏻 Alte condiții:
– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
– respect pentru autoritate și ierarhie;
– asumarea responsabilităților;
– vigilență;
– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
– să dețină cunoștinţe operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).
📌 1 Post de Inspector de specialitate, gradul I – Biroul SMS – Sistem Management Siguranță
👉🏻 Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.
👉🏻 Alte condiții:
– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
– respect pentru autoritate și ierarhie;
– asumarea responsabilităților;
– vigilență;
– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
– să dețină cunoștinţe operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).
📌 1 post de Inspector siguranță operațională, gradul I – Compartimentul Siguranță și Coordonare Operațională
👉🏻 Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.
👉🏻 Alte condiții:
– să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;
– rezistență la efort fizic intens;
– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48, dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;
– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;
– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
– respect pentru autoritate și ierarhie;
– asumarea responsabilităților;
– vigilență;
– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
– să dețină cunoștinţe operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).
Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi privind condiţiile specifice şi cele generale pentru ocuparea posturilor, documentele necesare pentru participarea la concurs, calendarul şi modalitatea de desfăşurare a probelor sunt disponibile pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov la secţiunea Carieră https://site.judbrasov.ro/vezi-anunt.php?id=410 şi pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul: https://brasovairport.ro/concurs-de-recrutare-pentru…/
‼️ Condiţii generale de participare la concurs:
a). persoana are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b). cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c). are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e). îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f). nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g). nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h). nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
‼️ Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– formular de înscriere la concurs adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA, conform modelului;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
– copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;
– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
– curriculum vitae, model comun european;
– copie după livretul militar, dacă este cazul;
– fișa candidatului.
Toți candidații au obligația de a semna și de a anexa la formularul de înscriere la concurs Fișa candidatului – informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prezentă ca anexă la anunțul de concurs, conform modelului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al Ministrului Sănătăţii.
Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise.
Copiile după documentele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „Conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
‼️ Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere (probă eliminatorie), proba scrisă (test grilă = 100 puncte), interviul (100 puncte). Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv, la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din totalul de 100.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a notei obținute. Pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii,
– să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;
– să obțină diagnosticul APT de muncă în urma controlului medical efectuat anterior încheierii Contractului Individual de Muncă;
– să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.
Notă‼️
Pentru candidaţii declaraţi „Admis” se vor încheia contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată, pe o perioadă de 3 luni – 12 luni, perioadă în care se verifică antecedentele, pe baza unui Formular pentru verificarea aprofundată a antecedentelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272/9.508/172/2022/M.23 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din OUG nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019.
Persoanelor recrutate li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare, doar dacă au trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi au obţinut avizul favorabil.
În cazul în care unul dintre candidații care au promovat etapele anterioare nu trece de proba de verificare a antecedentelor, nu va fi recrutat, urmând ca la această probă să fie nominalizat următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notei finale obținute.
‼️ Calendarul de desfăşurare a concursului:
– depunerea dosarelor: 13-26 iunie 2023, ora 16:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM,IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov;
– selecţia dosarelor: 27-28 iunie 2023;
– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiee dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– proba scrisă: 4 iulie 2023, ora 11:00;
– afişarea rezultatelor la proba scrisă: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.
‼️ În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 13 iunie 2023 până în data de 26 iunie 2023, ora 16:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela – inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, camera 313, etajul III, tel. 0268/410777 int. 130, de luni până joi între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro