Acasă Anunțuri Anunţ de participare

Anunţ de participare

0

Primăria Oraşului Ghimbav, cu sediul în Oraşul Ghimbav, str. Lungă, nr. 2, cod poştal 507075, cod fiscal 4801362, telefon 0268/258006,

organizează

în data de 20.05.2024, ora 10, selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în domeniul sport.

 

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect, este 17.05.2024, ora 14.00.

 

Criterii şi condiţii de acces la fondurile publice pentru finanţări nerambursabile care trebuie îndeplinite cumulativ:

 1. a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, persoană juridică, având sediul în raza teritorial – administrativă a Oraşului Ghimbav, conform Certificat de Înregistrare Sportivă(CIS);
 2. b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi să facă dovada participării la competiţiile pentru care este solicitată finanţarea;
 3. c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent; – Bilanţ contabil vizat pe anul anterior,
 4. d) să nu aibă obligaţii de plată la bugetul local – Certificat fiscal valabil la data deschiderii ofertelor;
 5. e) să nu aibă obligaţii de plată privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; – Certificat fiscal valabil la data deschiderii ofertelor de la Aministraţia Financiară;
 6. f) să nu se afle în litigiu cu Oraşul Ghimbav, Primăria Oraşului Ghimbav, Consiliul Local al Oraşului Ghimbav sau cu Primarul Oraşului Ghimbav,
 7. g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare şi în cererea de finanţare;
 8. h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; – Statut, Act Constitutiv, alte documente relevante,
 9. i) să participe pe parcursul perioadei de finanţare cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării – urmând a face dovada contribuţiei prin documente acceptate de către finanţator.
 10. j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu fie dizolvată sau lichidată în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
 11. j) să facă dovada existenţei în lotul de jucători a minim 51% cetăţeni cu domiciliul stabil în Oraşul Ghimbav, condiţie care trebuie îndeplinită şi pe parcursul finanţării sub condiţia rezilierii contractului prin retragerea finanţării,
 12. k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare

 

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte se pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Oraşului Ghimbav.

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în vederea atribuirii de contracte de finanţare nermbursabilă din fonduri publice a fost publicat în M.O. nr. 73/16.04.2024.

 

Primar,

Ionel Fliundra