Acasă Social ANUNȚ

ANUNȚ

0
Servicii transport material lemnos din platforma primară
la depozitul de lemn pentru foc (Zărnești, str. Gării nr. 4, Județ Brașov), 3.630 mc.

Secțiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) Denumire si adrese
Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A.
Cod de identificare fiscala: RO 19113639; Adresa: Strada: POSTAVARULUI, nr. 5; Localitatea: Zarnesti; Cod NUTS: RO122 Brasov; Cod postal: 505800; Tara: Romania; Persoana de contact: Ing. Coraiu Danut Gheorghe; Telefon: +40 268223007; Fax: +40 0268223007; E-mail:rplppiatracraiuluira@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.rplp-piatracraiului.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro;

I.2) Achiziție comună
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip
I.5) Activitate principala
Alta activitate

Secțiunea II: Obiect

Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii transport material lemnos din platforma primara la depozitul de lemn pentru foc (Zarnesti, str. Garii nr. 4, Judet Brasov), 3.630 mc.
Numar referinta: 19113639_2022_PAAPD1348678
II.1.2) Cod CPV principal
77210000-5 Servicii de transport de busteni (Rev.2)
II.1.3) Tipul contractului
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
II.1.4) Descrierea succinta
Servicii transport material lemnos 3.630 mc., din platforma primara la depozitul de lemn pentru foc (Zarnesti, str. Garii nr. 4,
Judet Brasov)
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 145200; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 2

Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu
1 Servicii transport 2.000 mc., material lemnos din platforma primara la depozitul de lemn pentru foc
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77210000-5 Servicii de transport de busteni (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: –
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
Din zona Barsa Fierului la depozitul situat in orasul Zarnesti, str. Garii, nr. 4, Judet BrasovDin zona Barsa Fierului la depozitul situat in orasul Zarnesti, str. Garii, nr. 4, Judet Brasov
II.2.4) Descrierea achizitiei publice (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii transport 2.000 mc., material lemnos din platforma primara la depozitul de lemn pentru foc
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 80000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri
II.2.1) Titlu
2 Servicii transport 1.630 mc., material lemnos din platforma primara la depozitul de lemn pentru foc
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77210000-5 Servicii de transport de busteni (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: –
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
Din zona Barsa lui Bucur la depozitul de lemn pentru focDin zona Barsa lui Bucur la depozitul de lemn pentru foc
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii transport 1.630 mc., material lemnos din platforma primara la depozitul de lemn pentru foc
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 65200; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
● Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc) LA MOMENTUL PREZENTARII acestor documente.
● Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
● documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
● alte documente edificatoare, dupa caz.
● Licenta pentru transport. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data PREZENTARII (art. 196 din Legea 98/2016). Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (art. 173 din Legea 98/2016).
● Pentru ofertantii nerezidenti, in conformitate cu prevederile art. 168 alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin.(a) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundete sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
● Evitarea conflictului de interese
Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori (daca exista) trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese
prevazute la art. 58, 60, 61, 62, 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Precizam ca numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Ing. Rozorea George Gabriel – Director General – Sef Ocol, Ec. Tamas Elena – Sef Contabil, Dr.Ing. Toader Vasile Alin – Inginer Silvic, Ing. Coraiu Dan – Inginer Silvic, Ing. Boloca Alexandru Ioan – Inginer Silvic, Ing. Popescu Norocel Elizeu – Inginer Silvic, Szentpeteri Amalia – consultant juridic, Ghia Laura – contabil, Nagy Alina Petronela – Responsabil achizitii publice.
Ofertantul trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Modalitatea de
indeplinire: Completare DUAE.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a furniza produsele ce fac obiectul procedurii.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
● Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de la sediul ofertantului continand informatii reale/valide la data
prezentarii acestuia, din care sa rezulte ca :
a) obiectul de activitate al ofertantului codul CAEN – corespunde obiectului contractului.
● Prezentare Certificat de inregistrare in scopuri de TVA.
Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintei completand DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (art. 173 din Legea 98/2016). Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizate.
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: –
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Loturile: 1,2
Proportia de subcontractare
In cazul in care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indepplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. –
Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Nota: se va depune DUAE distinct de catre subcontractant, tert, asociat.

Secțiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 17.05.2022 15:00
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 17.08.2022
Durata in luni: 3
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.05.2022; Ora locala: 15:00
Locul: In SEAP
Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: –
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu
VI.3) Informatii suplimentare
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în condițiile Legii 101/2016: i. fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor; ii. fie pe cale judiciară la instanța de judecată. Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Autorității Contractante.
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

Articolul precedentCampanie de colectare a deșeurilor electrice în municipiul Săcele
Articolul următorProiect de lege care le va apăra pe victimele traficului de persoane