Acasă Local A notificat Prefectura! Un fost angajat de la RIAL dă de pământ...

A notificat Prefectura! Un fost angajat de la RIAL dă de pământ cu membrii Consiliului de Administrație

0

Scandalul continuă la societatea RIAL Brașov.

Un fost angajat de la RIAL susține că societatea funcționează în prezent în afara LEGII motiv pentru care a informat Consiliul Local, dar și Prefectura Brașov. Pe fir au intrat și reprezentanții Finanțelor, aceștia fiind informați de către prefectul județului.

S O M A Ț I E

 

Prin care vă rog:

  1. Să stopați ABUZURILE ȘI FALSURILE comise de Consiliul de administrație al Societății Rial care emite acte de administrare fără a mai avea abilitarea legală prevăzută de prevederile art. 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
  2. Să stopați ABUZURILE ȘI FALSURILE comise de Adunarea generală a asociaților Societății Rial care emite hotărâri prin încălcarea prevederilor art. 36, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă privind negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari nefiind fundamentați pe baza Planului de administrare și peste termenul de decădere prevăzut de lege.
  3. Să stopați COMPLICITATEA LA ABUZ ÎN SERVICIU a directorului general Jula Sorin Nicolae care, în lipsa indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, emite acte de executare nemaiavând abilitarea dată de prevederile art. 30, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă, iar Contractele de mandat ale directorilor general și general adjunct, respectiv Jula Sorin Nicolae și Clinciu Ciprian sunt reziliate de drept pentru lipsa acestora din contractele de mandate.

 

În susținerea SOMAȚIEI precizăm următoarele:

1.Vă facem cunoscut că prin Adresa nr. 47.692/26.04.2022, cod web E488 înregistrată la Primăria Municipiului Brașov, am depus NOTIFICARE prin care am solicitat Consiliului Local al Municipiului Brașov să constate REVOCAREA  de drept a Consiliului de administrație al  Societății Rial și să dispună măsurile cerute de lege conform prevederilor legale, să ia act de ÎNCETAREA DE DREPT a Contractului de mandat al directorului general Jula Sorin Nicolae pentru lipsa indicatorilor financiari și nefinanciari și să se conformeze prevederilor legale, respectiv să MANDATEZE Adunarea generală a asociaților Societății Rial ca, urmare a revocării prin efectul legii a membrilor Consiliului de administrație, să HOTĂRASCĂ, în termenul prevăzut la art. 64^4 alin. (1), declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Am constatat cu stupoare că nici consilierii locali și nici plenul Consiliului Local al Municipiului Brașov nu au luat în seamă niciuna din aspectele de nelegalitate ridicate de mine și ignorând total notificarea, au acționat și acționează într-o regretabilă și periculoasă COMPLICITATE cu membri Consiliului de administrație și a directorul general Jula Sorin Nicolae care se scaldă în ilegalitate, la Societatea la Rial.

Mai mult decât atât, inacțiunea Consiliului Local, al Primarului Municipiului Brașov și a secretarului general încurajează membri Consiliului de administrație să persiste în abuz și în ștergerea urmelor infracționale.

 

2.Văzând lipsa de interes asupra ilegalităților semnalate de noi din partea Consiliul Local al Municipiului Brașov, a Primăriei Municipiului Brașov și a secretarului general al Municipiului Brașov care nu au catadicsit nici măcar să verifice dacă avem sau nu dreptate, m-am adresat cu o NOTIFICARE SIMILARĂ și Instituției Prefectului Județului Brașov unde am depus Adresa înregistrată sub nr. 6.782/02.05.2022.

Înțelegând gravitatea faptelor sesizate prin NOTIFICARE și faptul că cele precizate se întemeiază clar pe prevederile legale ce guvernează funcționarea Societății Rial, Instituția Prefectului Județului Brașov, cu Adresa nr. 6.782/05.05.2022, indicativ dosar III.A.4, v-a sesizat pe dumneavoastră, cei care trebuia să întreprindeți măsuri urgente de verificare și punere sub control a activității Societății Rial, obligându-vă să luați măsurile ce se impun, în limita competențelor legale pe care le aveți iar rezultatul să-l comunicați atât Instituției Prefectului Județului Brașov, cât și notificatorului.

 

  1. În același timp, Instituția Prefectului Județului Brașov, observând gravitatea faptelor sesizate precum și dezechilibrul legal în care își desfășoară activitatea Societatea Rial, cu Adresa nr. 6.782 din 05.05.2022, indicativ dosar III.A.4, a sesizat Ministerul Finanțelor Publice prin DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV pentru ca, în temeiul prevederilor legale să întreprindă măsurile legale ce se impun în legătură cu funcționarea Consiliului de administrație de la Societatea Rial.

 

Formulăm această SOMAȚIE, ca urmare la notificarea existentă, pentru că dorim ca cele sesizate să facă obiectul verificărilor interne ale Consiliului Local al Municipiului Brașov și care să întreprindă măsurile ce se impun pentru ca să nu ne adresăm altor instituții cerând dispunerea de verificări asupra situației existente.

De asemenea, pentru a preveni emiterea de acte administrative lovite de nulitate absolută solicităm Consiliului Local al Municipiului Brașov, să mandateze membri Adunării Generale a Asociaților Societății Rial pentru a verifica și a dispune măsurile ce se impun.

În schimb, tăcerea și declinarea competențelor de rezolvare a gravelor probleme sesizate, conduc la o COMPLICITATE condamnabilă din partea Consiliului Local al Municipiului Brașov cu membri Consiliului de administrație din care face parte, în calitate de președinte, d-na Maria Oprea, șef Serviciu Buget în Primăria Municipiului Brașov și a membrilor Adunării Generale a Asociaților care, în loc să pună stavilă abuzurilor până la clarificarea situației juridice, încurajează și chiar sprijină directorii Societății Rial în comiterea de ilegalități.

 

Pentru a ne solidifica afirmațiile sesizăm prin prezenta SOMAȚIE că membri Consiliului de administrație iau hotărări la limita infracționalității. Exemplificăm faptul că în ciuda avertismentelor făcute,  Consiliul de administrație al Societății Rial funcționează fără ca până la data prezentei somații să aibe Planul de administrare întocmit și aprobat conform prevederilor legale și că funcționează astfel în afara legii.

În același timp ne întrebăm ce așteptări putem avea de la Adunarea Generală a Asociaților Societății Rial să stopeze abuzurile când ea însăși, prin membri ei numiți prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov, comit abuzuri care ar putea trezi interesul organelor de cercetare penală.

În concret semnalăm că indicatorii financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Societății Rial trebuiau aprobați până la data limită de 27.03.2022, care reprezintă termenul de decădere din dreptul de a mai negocia indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, care de fapt nu există.

Totuși, prin Hotărârea nr. 7/04.05.2022, Adunarea Generală a Asociaților Societății Rial, prin incredibil abuz în serviciu, aprobă exact indicatorii de performanță financiară și nefinanciară ai Consiliului de administrație ai Societății Rial S.R.L., conform anexei, chipurile, parte integrantă din prezenta hotărâre.

În condițiile în care în conformitate cu prevederile art. 36, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată, privind guvernanța corporativă, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Planului de administrare trebuia făcută în termen  de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, respectiv data de 25.02.2022, iar dacă la expirarea acestui termen negocierea nu era finalizată, termenul se mai putea prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, respectiv până 27.03.2022, care reprezintă termenul de decădere din dreptul de a mai negocia indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, SOMĂM Consiliul Local al Municipiului Brașov că  Hotărârea nr. 7/04.05.2022 a Adunării Generale a Asociaților Societății Rial este abuzivă deoarece stabilește indicatorii financiari și nefinanciari pentru un Consiliu de administrație care nu mai există fiind REVOCAT DE DREPT prin efectul legii.

De altfel, ne vedem obligați să vă sensibilizăm asupra intenției membrilor Adunării Generale a Asociaților de la Societatea Rial de a comite în continuare falsuri și de a emite hotărâri nelegale și antedatate pentru a masca depășirea termenelor de decădere și revocarea de drept a Consiliului de administrație prin aceea că a emis Hotărârea cu nr. 7 în data de 04.05.2022 dar a sărit peste hotărârile care ar fi trebuit să primească numerele 4, 5 și 6 tocmai pentru a da alte hotărâri neluate ca să se încadrezee în termenele legale și să inducă în eroare organele de specialitate care vor verifica abuzul în serviciu, falsurile și uzul de fals.

 

Toate aceste măsuri le solicităm în vederea punerii în legalitate a activității Societății Rial și evitarea intervenției noastre la nivelul altor direcții și instituții publice cu atribuțiuni în cercetarea și dispunerea de măsuri în domeniul respectării legii.

 

 

 

Data      12.05.2022                                                  Ciorba Sorin Alexandru

 

N O T I F I C A R E

 

Prin care vă informez că, în temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Consiliul de administrație al Societății Rial S.R.L., întreprindere publică de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov este

 

REVOCAT DE DREPT PRIN EFECTUL LEGII

 

ca urmare a revocării membrilor Consiliului de administrație al Societății Rial, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese.

Ca urmare a acestui fapt, în calitate de reprezentant al GUVERNULUI ROMÂNIEI în teritoriu, vă rog să primiți prezenta notificare și să luați act de faptul că, din motive imputabile lor, administratorii actuali ai Societății Rial și directorii general și adjunct FUNCȚIONEAZĂ NELEGAL, fără Plan de administrare și fără indicatori de performanță aprobați de Adunarea Generală a Asociaților și EMIT ACTE ADMINISTRATIVE CU CARACTER NORMATIV lovite de nulitate absolută sau relativă care prejudiciază societatea, instituțiile publice și cetățenii.

Toate aceste măsuri le solicităm dumneavoastră, în calitate de reprezentant al GUVERNULUI ROMÂNIEI în teritoriu, vederea punerii în legalitate a activității Societății Rial S.R.L. și evitarea intervenției noastre la nivelul altor direcții și instituții publice cu atribuțiuni în cercetarea și dispunerea de măsuri în domeniul respectării legii.

 

În susținere motivăm următoarele:

1.La Societatea Rial, prin Hotărârea AGA nr. 15 / 09.09.2021 au fost desemnați membri în Consiliul de administrație al Societății Rial, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 11.09.2021 și până la data de 10.09.2025.

În conformitate cu prevederile art. 30, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Vă informăm că la Societatea Rial nu există nicio hotărâre prin care să se fi aprobat Componenta de administrare a Planului de administrare, până la data de 09.10.2021, reprezentând termenul de decădere prevăzut în lege.

 

  1. La Societatea Rial, prin Hotărârea nr. 53/04.11.2021, republicată, Consiliul de administrație a aprobat numirea în funcția de director general al Societății Rial a numitului Jula Sorin Nicolae, iar în funcția de director general adjunct, a numitului Clinciu Ciprian începand cu data de 05.11.2021 pe o perioadă de 4 ani.

În conformitate cu prevederile art. 36, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă, în termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membri directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație sau de supraveghere o propunere pentru Componenta de management a Planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Vă invederăm că la Societatea Rial nu există nicio hotărâre prin care să se fi aprobat Componenta de management a Planului de administrare, până la data de 06.01.2022, reprezentând termenul de decădere prevăzut în lege.

 

  1. Din prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă invederăm de asemenea că la Societatea Rial nu există nicio hotărâre prin care, Componenta de administrare să fie completată cu Componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36, alin. (1), iar Planul de administrare nu a fost aprobat de Consiliului de administrație al Societății Rial, până la data de 06.01.2022, reprezentând termenul de decădere prevăzut în lege.

În concluzie Societata Rial funcționează NELEGAL, neavând aprobat Planul de administrare, conform prevederilor legale.

 

  1. În ceea ce privește indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Societății Rial, invederăm Consiliului Local al Municipiului Brașov că, în conformitate cu prevederile art. 30, alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă, Președintele Consiliului de administrație al Societății Rial, doamna Maria Oprea, șef serviciu buget din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, avea obligația ca în termen de 5 zile de la aprobarea Planului de administrare, să convoace Adunarea generală a asociaților, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare.

Sesizăm că, până la data de 11.01.2022, Dna Maria Oprea nu e emis nicio hotărâre de convocare a Adunării generale a asociaților Societății Rial în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare.

 

  1. În legătură cu negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Planului de administrare aducem la cunoștința Consiliului Local al Municipiului Brașov că, în conformitate cu prevederile art. 36, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă, NEGOCIEREA trebuia făcută în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, respectiv data de 25.02.2022 iar dacă la expirarea acestui termen negocierea nu era finalizată, termenul se mai putea prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, respectiv până 27.03.2022, care reprezintă termenul de decădere din dreptul de a mai negocia indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

 

  1. În lipsa indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, Contractele de mandat ale directorilor general și general adjunct, respectiv Jula Sorin Nicolae și Clinciu Ciprian sunt reziliate de drept pentru lipsa acestora din contractele de mandat conform prevederilor art. 36, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, republicată privind guvernanța corporativă care prevede că,după aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație sau de consiliul de supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membri directoratului.

Ca urmare și actele de execuție emise și semnate de directorul general Jula Sorin Nicolae sunt lovite de nulitate absolută fiind emise de o persoană care nu îndeplinește condițiile obligatorii prevăzute le lege.

 

În concluzie Societea Rial funcționează în prezent în afara legii.

 

Având în vedere că inclusiv Instituția Prefectului Județului Brașov, cu adresa nr. 6141 din 18.04.2022 a somat Consiliul Local al Municipiul Brașov prin președinta de ședință Alexandra Ioana Crivineanu și pe secretara Municipiului Brașov Adriana Trandafir că, urmare a exercitării controlului de legalitate asupra H.CL. nr. 767/17.12.2021 prin care s-a aprobat modalitatea de calcul a chiriilor ce vor fi practicate pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, a spaţiilor cu altă destinaţie şi garaje, proprietatea privată a Municipiului Braşov, date în administrarea Societăţii Rial, a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale, noi ne vedem obligați să vă informăm asupra faptului că  Societea Rial funcționează în prezent în afara legii, iar Consiliul Local al Municipiului Brașov, ca autoritate publică, are obligația să cenzureze modul de funcționare al instituțiilor publice de sub autoritatea sa, respectiv Societatea Rial și să dispună măsurile ce se impun.

 

Reiterăm faptul că Societatea Rial S.R.L., prin membri Consiliului de administrație și director.ii revocați de drept, continua să adopte acte administrative cu caracter normativ, să promoveze proiecte de hotărâre la Consiliul Local al Municipiului Brașov și să deruleze acte și fapte de comerț fără a mai avea abilitarea conferită de lege.

Cu autoritatea de care sunteți investit vă rugăm să dispuneți toate măsurile ce se impun pentru intrarea în legalitate

 

 

Data          02.05.2022                                     Ciorba Sorin Alexandru

 

Într-o altă ordine de idei, la societatea RIAL sunt numai probleme de când la cârmă a fost instalat noul director Jula. Nu trebuie uitat faptul că presa a anunțat dinainte câștigătorul ”concursului”, semn că era de așteptat ca cel numit politic interimar să obțină și postul definitiv. O cascadorie de selecție a fost și cu membrii CA. Surprinzător și coincidență, cei desemnați politic de USR și PNL au fost și cei mai capabili și mai competenți pentru a primi un mandat pe 4 ani în CA.