Acasă Anunțuri ZOO Brașov își mărește echipa!

ZOO Brașov își mărește echipa!

0

Grădina Zoologică Braşov, cu sediul în Brașovstr. Brazilor, nr. 1 organizează în baza art. VII alin. 2, din O.U.G. nr. 115/2023 concurs de recrutare în vederea ocupării postului contractual vacant, de referent de specialitate – pasari IA  SSD, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săpt;

  • 1 post de referent IA – păsări – SSD,

ANEXA 2 -formular inscriere concurs

ANEXA 3 model adeverinta

Condițiile de desfăşurare  a concursului pentru posturile pe perioadă nedeterminată

Data publicării: 19.03.2024

Proba scrisă: în data de 10.04.2024, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Braşov, str. Brazilor nr.1.

Interviul: în data de 16.04.2024, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Brașov

Data limita până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 10 zile  de la data publicării anunțului, respectiv pana la data de 01.04.2024 ora 16.

Concursul constă în următoarele etape succesive și anume:

  1. selecția dosarelor de înscriere ale candidaților
  2. probă scrisă
  3. 3. interviul

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevăzute de Legea nr.53/2003- Codul Muncii, – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 542 alin.1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  respectarea art. VII alin. 2 din OUG nr. 115/2023, privind unele măsuri fiscal bugetare, in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru completarea unor acte normative, precum si  prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

a) are cetăţenia română, sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia, sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008- privind organizarea si funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h).

 Pentru mai multe detalii întră aici!