Acasă Sanatate-educatie Între 27 iulie – 8 iulie are loc admiterea la Academia de...

Între 27 iulie – 8 iulie are loc admiterea la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” București

0

Anunț privind recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2022 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” București           

Inspectoratul de Politie Judeţean Brașov, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, cu sediul în municipiul Brașov, strada Nicolae Titulescu nr. 28, desfăşoară în perioada 27 iulie – 08 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” București, după cum urmează:

  • pentru Facultatea de Poliţie – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea Poliție, forma de învăţământ cu frecvenţă (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R.), și forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I.);
  • pentru Facultatea de Poliţie de Frontieră – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă, în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat;
  • pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă.

CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERII SPECIFICE

Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere organizat în sesiunea 2022 trebuie:

a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale şi specialităţii /specializării/calificării pentru care optează, în raport de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate;

d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi specifice pentru recrutare stabilite de actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

e) să se prezinte şi să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declaraţi ,,apt psihologic’’ de către specialiştii Centrului de Psihosociologie al M.A.I. conform prevederilor legale în vigoare;

f) să fie declarați APT din punct de vedere medical, conform prevederilor legale în vigoare;

g) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituţiile de învăţămant organizatoare;

h) să cunoască faptul că, în vederea înmatriculării, în situaţia în care sunt declaraţi ”ADMIS” au obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original;

i) să cunoască faptul că nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi “ADMIS”, cei care, urmare verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au avut un comportament neconform cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

j) să respecte prevederile art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior: pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2022 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a poliţiştilor sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea 2022;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:

a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

d) candidații care au fost declarați ”admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizație cu caracter politic.
Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la lit.a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

Cererile de înscriere se vor descărca de pe site-ul http://bv.politiaromana.rosecțiunea Carieră – Admitere, se vor completa de către candidați în mod lizibil (majuscule), se semnează și se transmit de aceștia, exclusiv, în format electronic, la adresa de e-mail resurse.umane@bv.politiaromana.ro, în perioada 27 iunie – 08 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, în data 08.07.2022 doar până la orele 16:00,

Atenție!!! – Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I 2022 și ale celorlate instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care Inspectoratul de Poliție Județean Brașov realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2022, vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii ( http://bv.politiaromana.ro ). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

La Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’ pentru specialitățile ,,Drept’’ şi ,,Ordine şi siguranţă publică’’, candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură facultate.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii depun documentele solicitate zilnic, până la data de 22 iulie 2022, în intervalul orar 0800-1400, doar în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.

Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare pentru candidații înscriși la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”  este 22 iulie 2022.

Detalii privind Admiterea 2022 – probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admitere vor fi publicate pe site-ul instituţiei de învăţământ.

Documentele necesare pentru constituirea dosarului se găsesc pe site–ul instituției http://bv.politiaromana.rosecțiunea Carieră – Admitere.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Brașov, la numărul de telefon 0268/407500 interior 20362 și 20361.

Articolul precedentPrimăria Făgăraș începe dezinsecția pe domeniul public
Articolul următor15 milioane de lei vor fi investiți în extinderea iluminatului public pe străzile noi din Bartolomeu Nord și Stupini