Acasă Sanatate-educatie Elevii brașoveni vor primi burse lunar. Ce burse se acordă și care...

Elevii brașoveni vor primi burse lunar. Ce burse se acordă și care este cuantumul acestora?

0

Având în vedere că de-a lungul timpului au apărut dificultăți în acordarea burselor școlare, fie legate de raportarea unui număr incorect de beneficiari, fie întârzieri la plată din cauză că unele unități de învățământ preferă să facă plățile o data pe semestru (deși bursele sunt lunare), municipalitatea a luat decizia de a reglementa modul de acordare și de plată a burselor printr-un act normativ, respectiv „Regulamentul de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Brașov“.

În conformitate   cu   prevederile   Legii   nr.   52/2003   privind   transparența   decizională   în administrația publică, acest proiect de hotărâre este supus dezbaterii publice în perioada 13 – 24 august, iar până în 31 iulie, brașovenii sunt invitați să vină cu propuneri de completare sau modificare a proiectului de regulament.

Conform prevederilor legale, bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:

 1. a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
 2. b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
 3. c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației;
 4. d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor obținute în semestrul I.

Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:

 1. a) în anul școlar anterior au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
 2. b) au obținut media semestrială de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;
 3. c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;
 4. d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
 5. e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit este revizuită semestrial, în cazul categoriilor prevăzute la lit. a – c.

Prin revizuirea semestrială a listei elevilor care beneficiază de burse de merit se înțelege:

 1. a) suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a și a IX-a care se încadrează în criteriile generale de acordare a burselor începând cu semestrul al II-lea;
 2. b) eliminarea din listă a celor care și-au pierdut calitatea de elev în respectiva instituție de învățământ și a celor care nu se mai încadrează în condițiile prevăzute la lit. a.

În ceea ce privește bursa de studiu,  aceasta se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
 2. b) au obținut media semestrială de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;
 3. c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

 1. a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 2. b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei;
 3. c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 4. d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.

Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social este revizuită semestrial, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute pentru acest tip de bursă, prin raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii solicitării.

Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Cuantumul al burselor în anul școlar, valabil în acest moment este:

 1. 500 lei pentru bursa de performanță;
 2. 200 lei pentru bursa de merit;
 3. 150 lei pentru bursa de studiu;
 4. 200 lei pentru bursa de ajutor social.

Valoarea burselor poate fi modificată prin hotărâre de guvern sau prin hotărârea consiliului local.

La nivelul fiecărei instituții de învățământ, la începutul anului școlar, prin decizie a directorul unității de învățământ, se constituie o comisie pentru acordarea burselor, care va avea mai multe atribuții, inclusiv în ceea ce privește verificarea și analiza dosarele depuse de către solicitanți, a rezultatelor la învățătură ale elevilor beneficiari sau a documentelor școlare ale acestora, pentru categoriile de burse pentru care nu se depun cereri în acest sens.

După aprobarea de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ a numărului de elevi care au dreptul să beneficieze de bursă, în maxim 30 de zile de la începerea semestrului aceste date se trimit către Inspectoratului Școlar Județean Brașov, în vederea fundamentării și a alocării sumelor, și Primăriei Municipiului Brașov, în vederea emiterii hotărârii de consiliu local privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari.

După alocarea fondurilor către unitățile de învățământ, acestea sunt obligate să facă plata burselor în fiecare lună.

Articolul precedentAproape 200 de noi cazuri COVID în județul Brașov. Incidența este 1,57/1.000 de locuitori
Articolul următorKids Tâmpa Brașov, în topul academiilor de fotbal din România