Acasă Administrativ Ce proiecte vor fi discutate în ședința de Consiliu Local din 31...

Ce proiecte vor fi discutate în ședința de Consiliu Local din 31 ianuarie?

0
În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că:
Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov
va avea loc în ziua de 31-01-2023, la ora 12:00, în sala de ședințe a Consiliului Local și online pe canalul de YouTube al Primăriei Municipiului Brașov.
Proiectele de pe ordinea de zi:

1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 25.11.2022, a procesului- verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local din 08.12.2022, precum și a proceselor-verbale ale ședințelor extraordinare ale Consiliului Local din 16.12.2022 și 12.2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2023. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind derularea măsurilor educative din cadrul „Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2022-2023”, pentru UAT Municipiul Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea activității sportive a Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația “Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea subvenției către asociațiile și fundațiile care desfășoară activități de asistență socială, în anul 2023, în baza Legii nr. 34/1998.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții DALI – Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale Brașov, str. Zizinului 126 C.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Creșa Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență, consiliere, reprezentare juridică și apărare a intereselor Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, pentru anul 2023, până la ocuparea postului contractual temporar vacant de Consilier Juridic S

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Termoenergetic pentru activitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice ale S.P.L.T. Brașov și nivelul pierderilor tehnologice din cadrul SACET Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției “Alimentare cu apă din surse de suprafață Grădina Zoologică Brașov”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurilor privind selecția candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. TETKRON S.R.L. și a reprezentantului Autorității Publice Tutelare în Consiliul de Administrație potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări privind performanţele așteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii TETKRON R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 1080 din 29 decembrie

2022, privind prezentarea propunerii în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. TETKRON

S.R.L. de candidați provizorii pentru Consiliul de Administrație al societății. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL BRAȘOV la programul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), Pilonul Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație și aprobarea proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL BRAȘOV”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ din Municipiul Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Cultural „Apollonia Hirscher”. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor Municipiului

pentru anul 2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și S.C. CRN LUX ET ARS S.R.L. în vederea organizării şi desfăşurării proiecției Junele Sihastru (2021, regia Cristian Radu Nema) în data de 24 februarie 2023 la Cinematograful Astra.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul Brașov și Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor SKV, în vederea organizării evenimentului “SKV Vertical Race”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Primăria Municipiului Brașov și

,,Asociația 15 noiembrie 1987” Brașov, pentru organizarea și desfășurarea Cupei „Liviu Cornel

Babeș la Schi” în data de 23 februarie 2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a

proiectelor de mediu.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul Municipiului Braşov a programelor sportive.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul Brașov și BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – Agenția Brașov, în vederea organizării expoziției exterioare “Banca Națională a României – Tradiție și Actualitate”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentului „Reglementări Juridice și Tehnice cu privire la întocmirea Documentațiilor de Urbanism pentru construirea pe terenuri în pantă”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 236 din 28.05.2015 prin care s-a aprobat Zonarea Municipiului Braşov, republicată.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 142 din 25.02.2008 privind

aprobare Nomenclator stradal al Municipiului Braşov, republicată.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind declararea ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES LOCAL BRASSOVIA (ANPIL BRASSOVIA).

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Unității de Implementare a proiectului aprobat prin PNRR „Cetatea Brașovului – Centru Istoric”, cu durată determinată (pe perioada implementării proiectului), ca structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a Primarului Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Unității de Implementare a proiectului aprobat prin PNRR „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Brașov”, cu durată determinată (pe perioada implementării proiectului), ca structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a Primarului Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Unității de Implementare a proiectului aprobat prin PNRR „Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană – Plan Urbanistic General în Municipiul Brașov”, cu durată determinată (pe perioada implementării proiectului), ca structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a Primarului Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Unității de Implementare a proiectului aprobat prin PNRR „Creșterea Capacității de reziliență a sistemului educațional din Municipiul Brașov prin constituirea infrastructurii educaționale – creșă tip – medie zona Tractorul”, cu durată determinată (pe perioada implementării proiectului), ca structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a Primarului Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Unității de Implementare a proiectului aprobat prin PNRR „Reabilitare Energetică a Școlii Gimnaziale nr. 5 Brașov – corp B „, cu durată determinată (pe perioada implementării proiectului), ca structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a Primarului Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea   prelungirii   valabilității   Contractului   de   închiriere 153/98046 din 04.12.2017, a unui număr de 5 locuri de parcare, aferente Pensiunii Upper House, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. UPPERHOUSE BH S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru pentru îndreptarea erorii materiale din Art. 1 și din Anexa la Hotărârea Consiliului Local 1096 din 29 decembrie 2022 privind ajustarea tarifelor cuprinse în Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Help Autism, a imobilului

situat în Braşov, str. Gloriei nr. 13.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea C. RIAL

S.R.L. Brașov, asupra unui spațiu de locuit cu destinația de locuință de serviciu, din fondul locativ al Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrarea a S.C. RIAL S.R.L. Brașov, asupra unor locuințe și spații cu altă destinație, proprietatea Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrarea a S.C. RIAL S.R.L. Brașov asupra locuințelor, situate în imobilul din Brașov, str. Lungă nr. 32, ap. 3A și ap. 3B, proprietatea Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale „PREMS”, situată în Brașov,

str. 13 Decembrie, nr. 94, în Liceul Internațional „PREMS”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri situate în Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5, din domeniul public al Municipiului Brașov, în domeniul public al Județului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Brașov în comisia de vânzare a cabinetelor medicale și a comisiei de contestații referitoare la vânzarea cabinetelor

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local 605 din 28.07.2022 republicată, privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local ”Modernizare străzi – strada Narciselor”.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea pe unități individuale, a imobilului situat în Brașov, strada Lungă nr. 87.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, strada Constantin Brâncoveanu 45.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind apartamentare imobil situat în Brașov, strada Avram Iancu 5.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 1019/2022 privind apartamentare imobile situate în Brașov, str. Fundătura Carierei f.n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind alipire imobile situate în Brașov, strada Pelicanului f.n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada Prunului n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada Parcul Verde f.n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada Sitei 168.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementare a situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada Avram Iancu, 38.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada General Mociulschi 1.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada De Mijloc nr. 9A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Politehnicii – Tronson

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Politehnicii – Tronson

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Politehnicii – Tronson

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului strada

Păstorului.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 177 din 26.02.2013, modificat prin act adițional nr. 1/2013 și act adițional nr. 2/29.01.2019, având ca obiect concesionarea spațiului cu destinația de laborator de tehnică dentară nr. 1, situat în Brașov, str. Cometei nr. 1, înscris în C.F. nr. 134393-C1-U1 Brașov, cu privire la PFA Boros Ladislau, care deține cota de 1/3.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului aditional nr. 2 la contractul de concesiune 220/20.09.2003, modificat prin act aditional nr. 1/10.03.2005, având ca obiect concesionarea directă a terenului situate în Poiana Brașov, blocul de locuințe nr. 3 (Montan III) înscris în C.F. nr. 119224 Brașov, nr. top. 13166/1/1/2, în cotă de 1/25 din 90 m.p., proprietatea privată a Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului aditional 1/2023 la contractul de concesiune nr. 200/19.08.2003, modificat prin act adițional nr. 1/10.01.2005 și act adițional nr. 1/26.06.2019, având ca obiect terenul în suprafață totală de 315,97 m.p., situat în Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50, înscris în C.F. nr. 115234 Brașov, proprietatea privată a Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune 11978/2019, având ca obiect explorarea spațiului cu destinația de cabinet medical de medicină dentară nr. 26, situat în Brașov str. Cometei nr. 1, înscris în C.F. nr. 134393-C1-U21, proprietatea privată a Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov, a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului din Brașov, Nicolae Bălcescu, nr. 3, ap. 3/II, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U10 Brașov, nr. top. 5352/3/II, la prețul de 49.500,00 EURO.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov, a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului din Brașov, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 42, înscris în C.F. nr. 110758 Brașov, la prețul de 200.000,00 EURO.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov, a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului din Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, ap. 6, înscris în C.F. nr. 40720 Brașov, top. 5159/VI, la prețul de 40.000,00 EURO.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în F. nr. 176350 Brașov, nr. cad. 176350 – str. Nicolae Pop.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 215/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103640 Brașov, nr. cad. 103640, nr. top. 8559/76/22/14, de la LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT – LCT S.R.L. – zona strada Zizinului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în F. nr. 176326 Brașov, nr. cad. 176326 – str. Aron Pumnul.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în F. nr. 175894 Brașov, nr. cad. 175894 – str. Aron Pumnul.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în F. nr. 173981 Brașov, nr. cad. 173981 – zona str. Luncii.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 000/120.000 din terenul înscris în C.F. nr. 114370 Brașov, nr. cad. 114370, de la Corobotiuc Felix – Sebastian și Corobotiuc Luziana – zona str. Bârsei.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 000/120.000 din terenul înscris în C.F. nr. 114370 Brașov, nr. cad. 114370, de la Cazacu Liviu Gheorghe și Cazacu Monica – zona str. Bârsei.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în F. nr. 176439 Brașov, nr. cad. 176439 – str. Apicultorilor.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în F. nr. 146991 Brașov, nr. cad. 146991 – str. Stăvilarului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 100/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Brașov, nr. cad. 170018, de la Ghimbășan Petruța-Anda și Ghimbășan Gheorghe-Ovidiu – zona Fagurului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în F. nr. 175656 Brașov, nr. cad. 175656 – str. Graurului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regenerare clădiri publice imobil, Trifoiului nr. 8 – CT 2 BARTOLOMEU NORD”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regenerare clădiri publice imobil, str. Vârful cu Dor 2 – PT1 TEMELIA”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Regenerare clădiri publice imobil, Aluminiului nr. 5 – PT 5 TRACTORUL”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Desființare centrală termică CT 43 – ASTRA, Minerva nr. 1”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Amenajare teren R.A.T. – amenajare platformă depozitare autovehicule ridicate de pe domeniul public, împrejmuire, amplasare construcții modulare”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 739 din 14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului „Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente” și a cheltuielilor legate de

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Eficientizare energetică în unități de învățământ preuniversitar, Municipiul Brașov – GRĂDINIȚA APRILY LAJOS”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Eficientizare energetică în unități de învățământ preuniversitar, Municipiul Brașov – GRĂDINIȚA 1”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 27 martie 2020, privind aprobarea studiilor de soluție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe anul 2022 privind stadiul realizării măsurilor

din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Informare privind Raportul de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav,

angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, în semestrul II al anului 2022.

 

 1. Informare privind Raportul de acordare a serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, de către asociații și fundații, în anul

 

 1. Raportul privind evaluarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul Municipiului Brașov în anul