Servicii împăduriri integrale și completări în fond forestier administrat de RPLP Piatra Craiului RA

Servicii împăduriri integrale și completări în fond forestier administrat de RPLP Piatra Craiului RA

  • Economic
  • ianuarie 13, 2022
  • Fără comentarii
  • 424

Regia Publica Locala a Pădurilor Piatra Craiului R.A. a publicat în data de 11.01.2022, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice următorul anunț  – Servicii împăduriri integrale și completări în fond forestier administrat de RPLP Piatra Craiului RA:

Secțiunea I: Autoritatea Contractantă

I.1) Denumire și adrese
Regia Publica Locala a Pădurilor Piatra Craiului R.A.
Cod de identificare fiscala: RO 19113639; Adresa: Strada: POSTAVARULUI, nr. 5; Localitatea: Zarnesti; Cod NUTS: RO122 Brasov; Cod postal: 505800; Tara: Romania; Persoana de contact: Alina Petronela Nagy; Telefon: +40 0732026076; Fax: +40 0268223007; E-mail: rplppiatracraiuluira@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.rplp-piatracraiului.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro;
I.2) Achiziție comună
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu
I.4) Tipul autorității contractante
Alt tip
I.5) Activitate principală
Alta activitate

 

Secțiunea II: Obiect

Secțiunea II.1 Obiectul achiziției
II.1.1) Titlu
Servicii împăduriri integrale și completări în fond forestier administrat de RPLP Piatra Craiului RA
Număr referință: 19113639_2022_PAAPD1325011
II.1.2) Cod CPV principal
77231600-4 Servicii de împădurire (Rev.2)
II.1.3) Tipul contractului
Servicii / Servicii în afara celor cuprinse în Anexa II
II.1.4) Descrierea succintă
Prestări servicii împăduriri integrale și completări 2022, în fond forestier administrat de RPLP Piatra Craiului RA.
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fără TVA: 452756,89; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achiziții – valoarea maximă totala estimată pentru întreaga durata a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții)
II.1.6) Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numărul maxim de loturi: 3

Secțiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu
1 Împăduriri integrale și completări FF UAT Zărnești
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77231600-4 Servicii de împădurire (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: –

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
Fond forestier proprietate a UAT Zarnesti Fond forestier proprietate a UAT Zarnesti
II.2.4) Descrierea achiziției publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii impaduriri integrale si completari FF UAT Zarnesti
II.2.5) Criterii de atribuire
Prețul cel mai scăzut
II.2.6 Valoarea estimată
Valoarea fara TVA: 361910,85; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui lot)
II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri
II.2.1) Titlu
2 Impaduriri integrale si completari FF UAT Vulcan
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77231600-4 Servicii de impadurire (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: –
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FF proprietate a UAT VulcanFF proprietate a UAT Vulcan
II.2.4) Descrierea achiziției publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de impaduriri integrale si completari FF UAT Vulcan
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
II.2.6 Valoarea estimată
Valoarea fara TVA: 33501,52; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui lot)
II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri
II.2.1) Titlu
3 Impaduriri integrale si completari FF UAT Poiana Marului
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 77231600-4 Servicii de impadurire (Rev.2) Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Anunt publicat: [SCN1099722/11.01.2022] Pagina 2
Generat la: 13.01.2022 15:34
Cod CPV suplimentar: –
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:
FF proprietate a UAT Poiana MaruluiFF proprietate a UAT Poiana Marului
II.2.4) Descrierea achiziției publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de impaduriri integrale si completari FF UAT Poiana Marului
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 57344,52; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui lot)
II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale:

Cerința nr. 1. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. – Modul de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), cu informatiile aferente situatiei lor.
La finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: a) Certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii. b) Certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii. c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. d) Cazierul judiciar, valabil la data de depunere, al operatorului economic si al membrilor organului de adminstrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. e) alte documente edificatoare, dupa caz. Cerința nr. 2. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), va completa cerinta corespunzatoare in DUAE și va prezenta formularul Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, odată cu DUAE, până la termenul limită de depunere a ofertei.
Nota: persoanele cu functie de decizie si implicati in procesul de achizitie din cadrul AC sunt: Ing. Rozorea George Gabriel – director general sef ocol; Ing. Popescu Norocel Elizeu – birou CRP; Ing. Toader Vasile Alin – birou Fond; Ing. Coraiu Dan Gheorghe – birou tehnic; Ec. Tamas Elena – contabil sef; Av. Szentpeteri Amalia Georgiana – comp. Juridic; Teh. Chelmea Maria Mirela – birou RUS; Ec. Girbacea Gabriela Iuliana – economist; Nagy Alina Petronela – responsabil achizitii publice
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea ofertei ca inacceptabila (cf art. 137, alin (2), lit. b din H.G. 395/2016 cu modificările și completarile ulterioare). Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz, precum si celelalte formulare/declaratii regasite in sectiunea “formulare”.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitare de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale asociatului/subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Cerința nr. 3. Operatorii economici trebuie să fie legal înregistrați și să aibă dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentaţie. Cerința trebuie îndeplinită de către toți participanții la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător) pentru partea / părțile de contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autorității contractante, adresată ofertantului clasat pe primul loc (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), după aplicarea criteriului de atribuire, se va prezenta Certificatul constatator eliberat de către Oficiul National al Registrului Comerțului.
Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la data de prezentare a documentului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de către ONRC. NOTĂ: În lipsa înregistrării la ONRC (persoane fizice române, persoane fizice / juridice străine), sunt acceptate documente echivalente care să dovedească o formă de înregistrare / atestare / apartenență profesională adecvate în raport cu obiectul contractului. Cerința nr. 4: Operatorii economici trebuie sa detina Certificat de atestare emis in baza „Ord. M.M.A.P. nr. 1763/2015, pt. Aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si intretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrari de ingrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executarea de lucrari de imbunatatiri finciare in domeniul silvic”, pentru grupele de lucrari a, b si c din ordin, respectiv: a) regenerarea padurilor – lucrarile sau prestarile de servicii pentru favorizarea instalarii semintisului pe cale naturala, pregatirea terenului si a solului si instalarea vegetatiei lemnoase pe cale artificiala prin impaduriri propriu-zise si reimpaduriri; b) intretinerea semintisurilor si plantatiilor forestiere; c) ingrijirea arboretelor prin degajari, depresaj, curatiri, ingrijirea marginii de masiv, elagaj artificial, emondaj si deschiderea culoarelor de acces, in conditiile prevazute la art.2 lit. c). Informatiile cuprinse in certificatul de atestare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016) cu mentionarea in cadrul acestuia a numarului si a valabilitatii certificatului de atestare. Numai la solicitarea autorității contractante, adresată ofertantului clasat pe primul loc (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), după aplicarea criteriului de atribuire, se va prezenta documentul mai sus mentionat. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la data de prezentare a documentului. In cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

III.1.2) Situația economică și financiară:

III.1.3) Capacitatea tehnică și profesională:

1.) Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat în ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertei), minim 1, maxim 3 contracte de servicii in domeniul acestei achizitii, similar din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea lotului pentru care se depune oferta. – Inițial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016) cu principalele lucrari executate, in domeniul de relevanta, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor. In urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor, acesta va prezenta documente justificative pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, astfel: – ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii, in masura in care experienta sa este relevanta pentru serviciile ce fac obiectul procedurii) va trebui sa prezinte obligatoriu certificari de buna executie (ex: recomandari, procese verbale de receptie sau orice documente relevante care sa confirme prestarea serviciilor), din care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, si din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfârsit.
Se solicită minim un astfel de document pentru fiecare din contractul/contractele care susține/susțin îndeplinirea cerinței. – in cazul în care ofertantul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate mai sus cu privire la tertul sustinator. – in cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Notă: Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor, DUAE (Document Unic de Achiziție European), ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii: a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016; b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.
Autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. În cazul şi în măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative. Autoritatea/entitatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul derulării procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele și documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative. Astfel cum s-a precizat anterior, DUAE constă într-o declarație oficială a operatorului economic, potrivit căreia nu se aplică motivele relevante de excludere, sunt îndeplinite criteriile de selecție relevante și vor fi furnizate informațiile relevante solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă. 2.) Loturile: 1,2,3 Proportia de subcontractare In cazul in care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indepplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. – Se va depune DUAE distinct de catre subcontractant, tert, asociat.

Secțiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziții:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:25.01.2022 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:25.04.2022

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:25.01.2022 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor prevazuta la alin. (1) art. 64, H. 395/2016.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Da
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: Decembrie 2022-Ianuarie 2023

VI.2) Informații privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu
VI.3) Informații suplimentare

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea specifica din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute in prezenta.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001. Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale îi sunt defavorabile, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel încat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, înainte de data limita de depunere a ofertelor. Amendamentele la clauzele contractuale pot fi prezentate si odata cu depunerea ofertei urmând ca autoritatea contractanta sa aplice corespunzator prevederile art. 137alin. (3) lit. (b) din H.G. nr. 395/2016 cu moficarile si completarile ulterioare. Ofertele vor fi depuse prin mijloace electronice în SEAP nu mai târziu de data și ora menționate în Anunțul de participare simplificat corespunzător acestei proceduri – Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. Toate orele specificate în Anunțul de participare simplificat se referă la ora locală a României (GMT+2 ore). Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare. Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare. Termenul pentru solicitarea de clarificări: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări : Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si compet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 4 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din Fisa de date a achizitiei. Accesarea/ deschiderea Ofertelor Ca regulă generală, întrucât procedura se desfășoară online, după termenul-limită de primire a Ofertelor, Autoritatea/entitatea contractantă va putea accesa în SEAP Ofertele depuse de Ofertanți. Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în format electronic si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare simplificat. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

 

Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse. Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente. După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare. Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, semnate si, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil, cu mențiunea „conform cu originalul” si semnate electronic de către ofertant. Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător si/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibila vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime si obligatorii de calificare si instrucțiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente.

 

Ofertanții trebuie să transmită o oferta completă pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract. Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții si obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei si/sau execuția contractului. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de către ofertanți, indiferent de rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale si particulare care guvernează viitorul contract de achiziție publică, după cum sunt acestea prezentate în documentația de atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația ori de condițiile proprii ale ofertantului. Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidenta motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare si selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității/entității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluționare a contestațiilor:

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în condițiile Legii 101/2016: i. fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor; ii. fie pe cale judiciară la instanța de judecată. Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Autorității Contractante.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare:

VI.5) Data expedierii prezentului anunț

11.01.2022 09:10

Stiri recomandate

A fost eliberat certificatul de urbanism pentru partea covăsneană a autostrăzii Brașov-Sf. Gheorghe-Tg. Secuiesc-Bacău

A fost eliberat certificatul de urbanism pentru partea covăsneană…

Traseul autostrăzii Brașov-Sf. Gheorghe-Tg. Secuiesc-Bacău a fost finalizat. Astfel, din cei 162 km de autostrăzi, 76 km va traversa județul Covasna.…
Salvamont amână acțiunea de recuperare a trupului alpinistei moarte în Munții Bucegi

Salvamont amână acțiunea de recuperare a trupului alpinistei moarte…

Vremea nefavorabilă i-a obligat pe salvamontiști să amâne, din nou, acțiunea de recuperare a trupului alpinistei moarte în Munții Bucegi. Alpinista…
Taximetriștii brașoveni luați în vizor de polițiști. Un șofer a fost prins băut la volan

Taximetriștii brașoveni luați în vizor de polițiști. Un șofer…

La data de 27 ianuarie 2022, în intervalele orare 07.00 – 09.00, 11.00 – 13.00 și 19.00 – 21.00, polițiști din…

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *