Ședință ordinară la Consiliul Județean Brașov. Ce vor discuta aleșii județeni

Vineri, 27 noiembrie, începând 10:30, Consiliul Judeţean Braşov se întruneşte într-o şedinţă ordinară care se va desfăşura în format de videoconferinţă, pe platforma online Zoom.

Proiectul ordinii de zi poate fi consultat aici:

http://erp.judbrasov.ro/TiparireMaterialePlen.php?hide=diverse&fbclid=IwAR2vVNFQfmDByeujqzS2WW7hStyj8alk9wuB1DwZ_nZKFeclIsz7v_Lvc7U

Şedinţa va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a instituţiei.

 Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 03.11.2020.
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2020 a bugetului județului Brașov.
3    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate, pe anul 2020.
4    Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2021.
5    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane în județul Brașov.
6    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2020-2021.
7    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.342/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea proiectului “Achiziție de echipamente din domeniul IT pentru școlile speciale din subordinea Consiliului Județean Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect.
8    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, recompartimentare clădire administrativă cu anexe, relocare secții spitalizare de zi și ambulator din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov”.
9    Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Etnografie Brașov.
10    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu, pentru anul școlar 2020-2021.
11    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei de școlarizare pentru 15 cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu, în anul școlar 2020-2021.
12    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.8 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.5.
13    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.26.
14    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.6.
15    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.23.
16    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentelor nr.7 și nr.8 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.28.
17    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Făgăraș, str. Mihai Viteazu nr.2.
18    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.16 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr.9.
19    Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov în vederea semnării actului adițional nr.7 la Contractul de locațiune nr.7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.35.
20    Proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Muzeului de Etnografie Brașov în vederea negocierii și încheierii unui contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România – Parohia Brașov pentru sediul muzeul situat în municipiul Brașov, b-dul Eroilor nr.21A.
21    Proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Brașov, str. Stejerișului-Calea Poienii f.n.
22    Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa S.A. Brașov.
23    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului Judeţean Braşov în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul şcolar 2020-2021.
24    Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr.75 din Anexa – „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la HCJ Brașov nr.100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare.
25    Proiect de hotărâre privind modificarea articolului nr.1 din Hotărârea nr.255/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea introducerii unei poziții – imobil (construcție) în Lista – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001 cu modificările și completările ulterioare.
26    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării cu o nouă poziție a Anexei “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la HCJ nr.100/2001 cu modificările și completările ulterioare.
27    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării cu o nouă poziție a Anexei “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la HCJ nr.100/2001 cu modificările și completările ulterioare.
28    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării cu 2 poziții a Anexei “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la HCJ nr.100/2001 cu modificările și completările ulterioare.
29    Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Apullum nr.1-3, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
30    Proiect de hotărâre privind darea în administrare a apartamentelor nr.2 și nr.5 din imobilul situat orașul Victoria, str. Stadionului nr.22, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
31    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosință gratuită a unor spații situate la parterul imobilului din Brașov str. Ecaterina Varga nr.23, cu o perioadă de 2 ani, pentru desfășurarea activității Agenției pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov.
32    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
33    Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție, Secția Clinică de Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
34    Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție, Secția de Neonatologie II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.
35    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
36    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
37    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
38    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.
39    Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Plasament “Sfântul Stelian” Ghimbav din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
40    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului de Etnografie Brașov.
41    Proiect de hotărâre privind încadrarea unui drum județean DJ 104N: Comăna de Jos (DN1S) – Comăna de Sus, km 0+000 – 4+300, din categoria funcțională de drum județean în categoria funcțională de drum de interes local – drum comunal – comuna Comăna.
42    Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii mandatului de reprezentare a Județului Brașov în dos.nr.895/62/2015 aflat pe rolul Tribunalului Brașov.
43    Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
44    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. pe anul 2020.
45    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
46    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului Cultural Reduta Braşov.
47    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului cu titlul „Închiderea centrului de plasament Alice: Construire a 2 (două) case de tip familial (cu o capacitate de 12 beneficiari fiecare) în Municipiul Codlea” și înființarea unui Centru de Zi pentru deprinderi de viața independentă prin amenajarea a 50% din etajul al treilea a imobilului situat pe strada Carpați nr. 23 municipiul Codlea, județul Brașov, finanțat prin Programul Operațional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1., Obiectivul specific 8.3. – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./ 8/8.1/8.3/C/1.
48    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului cu titlul „Închidere Centru de Plasament Floare de Colț: Construire a 2 (două) case de tip familial (cu o capacitate de 12 beneficiari fiecare) și înființarea unui Centru de Zi de recuperare pentru copii cu dizabilități prin amenajarea etajului 2 din imobilul situat în strada Combinatului nr. 1, municipiul Făgăraș, județul Brașov”, finanțat prin Programul Operațional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1., Obiectivul specific 8.3. – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./ 8/8.1/8.3/C/1.
49    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului cu titlul „Închiderea Centrului de Plasament Dacia P1: Construire unei case de tip familial în orașul Victoria, județul Brașov”, finanțat prin Programul Operațional 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1., Obiectivul specific 8.3. – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./ 8/8.1/8.3/C/1.
50    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului cu titlul „Închiderea Centrului de Plasament Dacia P2: Construire unei case de tip familial și înființarea unui Centru de Zi pentru deprinderi de viață independente prin reabilitarea apartamentelor 3 și 4 din imobilul situat în strada Stadionului nr. 22, în orașul Victoria, județul Brașov”, finanțat prin Programul Operațional 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1., Obiectivul specific 8.3. – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./ 8/8.1/8.3/C/1.
51    Diverse
Propuneri Plen
1    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 sin imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr.9.
2    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 sin imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.35.
3    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.15.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: