Ședință la Consiliul Local Brașov. Ce se va discuta

Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 27 ianuarie 2021, orele 14,00, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință conform prevederilor art. 29^1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, republicată, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI (click aici)

 

Depunerea jurământului de către domnul Stoica Nicolae, consilier local supleant validat, în
cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 524 din
06.11.2020 privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al Municipiului Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3. Proiect de hotărâre privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul
2020 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2021.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul
2021 din bugetul Municipiului Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale
Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată, către Inspectoratul de Poliție Județean Brașov
a unor bunuri aparținând Poliției Locale Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea
locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în
anul 2021 o locuinţă socială.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
2
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului
social cu cazare “Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței
domestice”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului
social de zi ,,Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului
social de zi „Centrul de asistență destinat agresorilor”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
12. Informare privind raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială Brașov pe anul 2020.
13. Informare privind raportul de acordare a serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor
acordate de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, de către asociații și fundații, în anul 2020.
14. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în
cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, în semestrul al II-lea al anului 2020.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute pentru practicarea activităților de
agrement turistic și divertisment în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov,
conform Anexelor 1 și 2.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu destinația de
servicii complementare din cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov (spațiu
destinat servirii băuturilor, spațiu pentru birouri, spațiu aferent amenajării punct sanitar).
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181/25.04.2018 privind
aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public Local Salvamont,
Agrement și Parking, republicată.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de închiriere
nr. 2 din 24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., acesta având calitatea de locator.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului
Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
20. Proiect de hotărâre privind retragerea din cadrul Asociației de Sprijin Pentru Constituirea,
Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) a Clubului Sportiv Municipal
Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
22. Proiect de hotărâre privind prezentarea propunerii în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C.
RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al socieţăţii.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3
23. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2153/2009 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Muntean Ioan şi
Muntean Nela.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de
2.067/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 143004 Brașov, nr. cad. 143004, de la Budeanu
Costel-Vali și Budeanu Evelina-Maria.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
25. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris
în C.F. nr. 167886 Brașov, nr. cad. 167886.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
26. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris
în C.F. nr. 167846 Brașov, nr. cad. 167846.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
27. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris
în C.F. nr. 167978 Brașov, nr. cad. 167978.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
28. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului
situat în Braşov, str. Republicii, nr. 35, ap. 4, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U6 Braşov, nr.
cadastral 144340-C1-U6, deţinut de către Buzaș Marian.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
29. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului
situat în Braşov, str. Piața Sfatului, nr. 1, ap. 14 A, deţinut de către Albu Ioan și Albu OanaBeatrice.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
30. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a
spațiului comercial situat în Braşov, str. Piața Sfatului, nr. 2, înscris în C.F. nr. 25655 Braşov,
nr. cad. 5609/1, deţinut de către S.C. RODNIC S.R.L.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
31. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a
spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 302.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
32. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 26/24.02.2006, modificat și
completat prin acte adiționale, privind exploatarea spațiului cu destinația cabinet medical, situat
în Brașov, str. General Mociulschi, nr. 1, bl. 345.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
33. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 534 din 13.11.2020
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 – 2021.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
34. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Brașov a investiției
“Extindere rețea termică în vederea branșării Colegiului Național de Informatică – Grigore
Moisil”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
35. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local
nr. 621/2020 privind concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Grădinarilor nr. 17,
identificat prin C.F. nr. 118229 Braşov, nr. cad. 4586, nr. top. 6113/1/a/5, în suprafaţă de 60 m.p.,
către Diaconu Ramona Carmen și Diaconu Daniel.
4
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
36. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 762/2020 privind darea în
administrare către Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13
Decembrie, nr. 125, în cadrul Corpului A al Colegiului Nicolae Titulescu, şi punerea la dispoziţie
a unor bunuri necesare desfăşurării activităţii, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
37. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2009, republicată,
privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
38. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru “Fondanți chimici cu inhibator de
coroziune” cuprins în anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 791/2018, republicată,
privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de deszăpezire desfășurate de
prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
realizării obiectivului de investiții ,,Amenajare în vederea autorizării ISU în unitățile de
învățământ – Colegiul Național Unirea, Corp B”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
40. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 451/31.07.2019 privind
aprobarea documentației şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sală
Sport Liceul Tehnologic Silvic Dr. N. Rucăreanu”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
41. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 480 din 22.08.2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții
Eficientizare energetică a clădirilor din Municipiul Brașov – Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă –
Corp A + Sală Sport.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de atribuire prin licitaţie publică
deschisă a contractului de prestări servicii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente
fitosanitare în Municipiul Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2020 privind stadiul realizării
măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
44. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe anul 2020 privind stadiul realizării măsurilor
din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
45. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei Mixte Tehnice pentru Înființarea Ariei Protejate
(Parcul Natural) Brașovia (C.M.T.I.A.P.B.) și stabilirea componenței acesteia.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
46. Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 221 din
26.05.2016 privind zonarea Municipiului Braşov, republicată.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
47. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 414/2018 privind
aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie
de mijloace de transport public – troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum
şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în
comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
5
48. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 570/2018 privind
aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie
de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor
necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv, a Protocolului de asociere privind
realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii
ocazionale.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
49. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2019 privind aprobarea
participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de
mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a
cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului
de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice a unei achiziţii ocazionale.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotarea unităților de învățământ preuniversitar
public din municipiul Brașov cu echipamente mobile din domeniul TIC în contextul riscului de
infecție cu coronavirus SARS-CoV-2.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
51. Proiect de hotărâre reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Zizinului nr. 32.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
52. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov,
str. Grădinarilor nr. 17.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
53. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str.
Calea Feldioarei f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
54. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu -Tronson
1.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
55. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov, strada Zaharia Stancu -Tronson
2.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
56. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada
Valea Jiului – tronson 2.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al
Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
58. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local
nr. 628/2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Făgetului
nr. 18.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
59. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local
nr. 652/2020 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului – strada Traian –
tronson 1.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
60. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1, art. 4 şi art. 5 din Hotărârea Consiliului Local
nr. 456/2020 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică
privind imobilul situat în Braşov – str. Argintului.
6
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
61. Informare referitoare la Decizia nr. 27/7/08.01.2021 și la Raportul privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 27/03.04.2014 emisă de Camera de Conturi
Brașov în urma acțiunii de control la S.C. TETKRON S.R.L

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: