Ședință cu 37 de puncte pe ordinea de zi la Consiliul Județean Brașov

Miercuri30 mai 2018, începând cu ora 13:00, la sala 120 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov.

Vezi ordinea de zi!

Titlu Document
1    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26.04.2018.
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov şi Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
3    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov.
4    Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte UAT Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.
5    Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte UAT Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU.
6    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru SC APĂ CANAL SIBIU SA și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.
7    Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr. 66 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr. 972/2002 – Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare.
8    Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr. 67 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr. 972/2002 – Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare.
9    Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr. 115, din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr. 972/2002 – Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare.
10    Proiect de hotărâre abrogarea unor poziții, din Anexa la H.C.J. Brașov nr. 100/17.07.2001, privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, modificată și completată. 
11    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Braşov, str. George Bariţiu, nr.4.
12    Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.10, situat în imobilul din Brașov, str. Poarta Schei, nr. 35.
13    Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.7, situat în imobilul din Brașov, str. Lungă, nr. 69.
14    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra gestionării bunurilor din patrimoniul U.A.T. Judeţul Braşov.
15    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018.
16    Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Judetului Brasov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.
17    Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din fondul alocat conform OG 82/2001 pentru unitățile de cult din Județul Brașov.
18    Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov.
19    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov, cu modificările și completările ulterioare.
20    Proiect de hotărâre pentru avizarea organizării concursului/ examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de Șef Laborator analize medicale, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
21    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de director financiar contabil din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov precum și avizarea acestor comisii.
22    Proiect de hotărâre pentru avizarea organizării concursului/ examenului de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de categoria Șef Secție, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
23    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei, regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
24    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei, regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
25    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ” dr. I.A. Sbârcea” Brașov.
26    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
27    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei, regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
28    Proiect de hotărâre pentru nominalizarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în consiliile de administrație ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Judeţean Brașov.
29    Proiect de hotărâre pentru validarea componenței consiliilor de administrație ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov.
30    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului-Cadru de Finanţare pentru Proiectul “Lucrări de reparaţie la Şcoala Primară “Grigore Vieru” din or. Ştefan Vodă, raionul Ştefan Vodă”.
31    Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a dispoziţiilor HGR nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.
32    Proiect de hotărâre privind stabilirea produselor în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2018-2021.
33    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 60/ 30.01.2014 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalenţa leu/euro 6.500.000 euro – la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014)
34    Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, pentru finanţarea unor lucrări pe drumuri judeţene şi comunale.
35    Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport care deservesc Consiliul Judeţean Braşov.
36    Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
37    Diverse, informări.
Propuneri Plen

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: