Se caută director la DGASPC Brașov. Va fi tot o caricatură de concurs?

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a scos la concurs postul de director general la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov. Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Agentiei, in perioada 22 februarie – 13 martie 2019, inclusiv.  Proba scrisa va avea loc in data de 27-03-2019, ora 10 la Bucuresti, sediul ANFP. Interesant este ca la fel ca si in cazul Spitalului de Neurologie si in cazul acestui concurs se discuta deja despre castigatori. Ramane de vazut cineva va participa si apoi…concluziile finale. In ambele cazuri este implicat Consiliul Judetean Brasov. Desi a fost scandal cat casa la concursul de la spital, presedintele Adrian Vestea tace malc, iese cu declaratii doar cand ii convine, in rest se ascunde. Poate ar trebui sa explice cum sunt organizate aceste concursuri…

Informaţii posturi scoase la concurs
Director general
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: DIRECŢIE GENERALĂ
Denumire compartiment: ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BRAŞOV
Localitate: BRAŞOV
Judeţ: BRAŞOV
Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postului

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Atribuţiile funcţiei de conducere Director general, gradul II :
Îndeplineşte atribuţii în scopul realizării prerogativelor de putere publică, stabilite conform legii, care necesită studii superioare de specialitate după cum urmează:
a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale în calitate de persoana juridică;
b) exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului Director şi aprobării Consiliului Judeţean,
d) elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, având avizul Colegiului Director şi al Comisiei;
e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director şi apoi Comisiei pentru Protecţia Copilului;
f) aprobă statul de personal al Direcţiei Generale de Asistenţă Medicală şi Protecţia Copilului Braşov; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul DGASPC Braşov, potrivit legii;
g) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Braşov, statul de funcţii, structura organizatorică, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Medicală şi Protecţia Copilului Braşov, inclusiv centrele/complexurile cu personalitate juridică, având avizul Colegiului Director;
h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Medicală şi Protecţia Copilului Braşov şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal;
i) exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti faţă de copil pe toată durata măsurii plasamentului dispus de către instanţă în situaţia copilului ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela; a copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare ;
j) exercită şi îndeplineşte pe perioada suspendării, drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la persoana copilului privitoare la bunurile copilului pe perioada suspendării, drepturile şi obligaţiile părinteşti pe toată durata plasamentului în regim de urgenţă a copilului;
k) este vicepreşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului şi reprezintă Direcţia Generala în relaţiile cu aceasta;
l) asigura executarea Hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov şi a Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov ;
m) răspunde de întocmirea şi raportarea la timp, a tuturor datelor, informărilor, solicitărilor, lucrărilor curente şi de sinteză solicitate de Consiliul Judeţean Braşov sau de autorităţile din domeniu;
n) alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean Braşov;
o) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziţii.
p) face propuneri privind întocmirea şi fundamentarea planului de investiţii şi reparaţii capitale;
q) asigură deschiderea finanţării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiţii şi reparaţii şi urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocaţiile aprobate;
r) urmăreşte respectarea procedurilor legale privind organizarea licitaţiilor publice, încheierea contractelor şi derularea acestora;
s) controlează derularea execuţiei bugetare pe bugetul propriu;

t) stabileste si aprobă politica privind calitatea si mediul si obiectivele calitatii si de mediu precum si alocarea resurselor necesare implementarii acestora;
u) stabileste responsabilitati specifice serviciilor/birourilor/compartimentelor care participa la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat;
v) analizeaza periodic Sistemul de management integrat în scopul evaluarii eficacitatii si necesitatii de îmbunatatire ale acestuia, precum si pentru a se asigura ca acesta se mentine si este în continuare adecvat politicii si obiectivelor DGASPC Braşov;
w) asigura definirea responsabilitatilor si autoritatii pentru proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat;
x) asigura cunoasterea de catre angajatii DGASPC Braşov a responsabilitatilor si autoritatii pentru proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat;
y) numeste Reprezentantul manegementului pentru Sistemul de Management Integrat calitate-mediu si ii stabileste responsabilitatile si limitele de competenta;
z) aproba Manualul Sistemului Integrat, Procedurile de Sistem, Procedurile de Proces, Procedurile Operationale si Instructiunile de Lucru;
aa) numeste Conducatorul Programului de Audit;
bb) aproba Programul Anual de audituri interne si programele de îmbunatatire a Sistemului de Management Integrat calitate-mediu;
cc) numeste Responsabilii de Proces
dd) aproba Indicatorii de Performanţă pentru procesele institutiei analizand atingerea acestora impreuna cu Responsabilii de Proces.
ee) asigura incadrarea serviciilor sociale din DGASPC Braşov aflate în subordinea acestuia cu personal de specialitate, respectand structura si numarul de posturi aprobate de Consiliului Judetean Braşov.;
ff) evalueaza eficienta si competentele angajatilor propunand acordarea de premii si gradatii persoanalului din structura serviciilor sociale ale DGASPC Braşov, aflate în subordinea acestuia, potrivit prevederilor legale si alocatiilor bugetare cu aceasta destinatie;
gg) Colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap-Braşov
hh) Sprijină activitatea organizaţiilor în domeniu şi organizează cursuri , seminarii, instructaje, schimburi de experienţă pe probleme de specialitate;
ii) Evalueaza activitatea angajatilor din cadrul serviciilor sociale ale DGASPC Braşov, aflate în subordinea acestuia si initiaza cursuri de perfectionare in vederea pregatirii profesionale a acestora ;

Bibliografie concurs
1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
5. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 273/2004- privind procedura adopţiei, republicată cu modificările şi completările ulterioare
10. Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
11. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
13. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privindcopiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
16. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Ordinul nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
19. Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: