România condusă ca pe timpul lui Dragnea, prin Ordonanțe de Urgență

Chiar dacă 6,5 milioane de românii au decis prin referendum că nu sunt de acord ordonanțele de urgență, Guvernul Cîțu procedează exact ca pe timpul lui Dragnea. “Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională?” – a fost întrebarea la care aproape 6,5 milioane de români au răspuns „Da”. Cu toate acestea, atât Guvernul Orban, cât și Guvernul Cîțu, calcă în picioare votul românilor.


privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința

din 30 decembrie 2020

 

I.       PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

3.    PROIECT DE HOTĂRÂREpentru modificarea alineatului (3) al art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019

II.   ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind modificarea și completarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență

6.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naționale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

7.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii și domeniul apelor

8.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind prorogarea unui termen

9.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19 și modificarea unor acte normative

10.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

11.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier

12.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora

13.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor şi obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)

14.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I

III.  HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 453/2019 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătății – Directia de Sănătate Publică a Județului Neamț, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al județului Neamț

2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

3.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Drăghincescu Simona

4.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Harghita de către domnul Petres Sándor

5.    HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a sumelor reprezentând indemnizația pentru fiecare zi liberă decontate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităților de învățământ și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învățământ şi în unităţile de educație timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARSCoV-2

6.    HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou admiși pe piața forţei de muncă în anul 2021

7.    HOTĂRÂRE privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr.551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

8.    HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă

9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea punctului 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 222/2016 privind emiterea autorizației de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității la cariera Tismana I, județul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Timișeni – Pinoasa, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit

12.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69”

13.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”

14.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada Sibiu Pitești” – Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești, aflate pe raza localităților Budeasa, Curtea de Argeș, Mălureni și Municipiul Pitești, din județul Argeș

15.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 204/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Ghercești, Pielești şi Robănești, din judeţul Dolj

16.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada de centura Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – Sector Centura Sud – Lot 2, km 69+000 – km 85+300”

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

19.HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2020, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare

20.HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincțiilor naționale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea Raportului național periodic privind implementarea Convenției internaționale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: