Primăria Municipiului Sibiu anunţă concurs de ocupare o funcției de auditor intern

Primăria Municipiului Sibiu cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante: 1 post de auditor intern, grad profesional superior, cu durată normală a timpului de lucru, la Compartiment audit

Condiții:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și următoarele condiții specifice:
•    Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice sau ştiinţe economice,
•    Vechime în specialitatea studiilor- minimum 7 ani,
•    Cunoştinţe operare pe calculator- nivel mediu,

Bibliografie:

  1. Constituţia României, republicată
  2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
  3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  5. Legea nr. 672/2002, privind auditul intern, republicată,
  6. H.G. nr. 1086/2013, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,
  7. H.G. nr. 1259/2012, pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public,
  8. H.G. nr. 554/2014, pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea cmitetelor de audit public,
  9. O.M.F.P nr. 252/2004, pentru aprobarea codului de conduită etică a auditorului intern,
  10. Ordin nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţii publice,

Tematică:

•    Constituția României, republicată: (TITLUL I – Principii generale TITLUL II – Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale)
•    Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrative,
•    Capitolul I   din Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
•    Capitolul IV si Capitolul VI Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
•    Integral – H.G. nr. 1086/2013, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,
•    Integral – H.G. nr. 1259/2012, pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public,
•    Integral – H.G. nr. 554/2014, pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea cmitetelor de audit public,
•    Integral – O.M.F.P nr. 252/2004, pentru aprobarea codului de conduită etică a auditorului intern,
•    Integral – Ordin nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţii publice,

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.    

 

Primăria Municipiului Sibiu propune ca proba eliminatorie de calculator şi proba scrisă să fie organizate în data de 02 noiembrie 2021, după cum urmează: proba eliminatorie de calculator – ora 9:00, iar proba scrisă – ora 12:00.

Atât proba eliminatorie, cât și proba scrisă vor avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, Piata Mică, nr. 25, cam. 109.

Proba interviului va avea loc in data de 05.11.2021 ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 01.10.2021 – 20.10.2021 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Piata Mică, nr. 25, cam. 109.

Persoana de contact: Lupean Oana, consilier superior, tel. 0269/208800, interior 835, fax. 0269/208811, oana.lupean@sibiu.ro.

DOSARUL  DE  CONCURS :

1.    Formularul de înscriere tip (Descarcare formular tip)
2.    Curriculum vitae, modelul comun european (Descarcare model CV)
3.    Copia actului de identitate
4.    Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări
5.    Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
6.    Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
7.    Cazierul judiciar
8.    Declaraţia pe proprie răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia,
9.    Declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, a auditului intern, referitor la incompatibilităţile auditorilor interni.

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

 

Atribuții specifice postului:

1.    Participă la elaborarea Norme metodologice specifice Primăriei Municipiului Sibiu, cu avizul UCAAPI.(DGFP a jud.Sibiu, datorită delegarii de atribuţii);
2.    Participă la elaborarea proiectul planului multianual de audit intern, pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia proiectul planului anual de audit intern, care vor fi supuse aprobării Primarului Mun.Sibiu;
3.    Actualizează planul de audit intern în funcție de evenimentele legislative și organizatorice sau la solicitarea expresă a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Sibiu ori a Camerei de Conturi;
4.    Asigură consultanță, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfășurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecințelor, prezentând soluții pentru eliminarea acestora;
5.    Efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
6.    Exercită auditul intern asupra tuturor activităţilor desfaşurate în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;
7.    Auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
a)    activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfaşurate de Primăria Municipiului Sibiu, din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către benefiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
b)    administrarea, gestionarea și utilizarea fondurilor europene privind partea de cofinanțare-componenta locală;
c)    achiziții publice-evaluarea sistemului de control intern aferent activității de achiziții publice;
d)    plătile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
e)    administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul privat al Municipiului Sibiu;
f)    concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul public al Municipiului Sibiu;
g)    constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, pecum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestor;.
h)    alocarea creditelor bugetare;
i)    evaluează sistemul contabil și fiabiliattea acestuia ca principal instrument de cunoaștere, gestiune și control paatrimonial și a rezultatelor obținute;
j)    sistemul de luare a deciziilor;
k)    sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
l)    sistemele informatice;
m)    evaluarea sistemului de control managerial;
n)    verificarea corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de către conducerea Primăriei Sibiu;
8.    Notifică structura care va fi auditată cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de declanşarea misiunii de audit;
9.    În cadrul misiunii de audit public intern,  realizează următoarele acțiuni:
a)    colectează şi prelucrează informaţiile cu caracter general despre comuna/structura auditată, în vederea pregătirii misiunii de audit public intern;
b)    identifică obiectivele misiunii de audit și efectuează analiza riscurilor asociate acestora în vedere ierarhizării operațiunilor ce urmează a fi auditate;
c)    realizează testări pentru producerea dovezilor de audit public intern, în baza cărora formulează constatări, concluzii şi recomandări;
d)    întocmeşte formularele constatărilor de audit public intern în cazul identificării unor disfuncţii/iregularităţi;
e)    înştiinţează în termen de trei zile lucrătoare primarul, precum şi structura de control intern abilitată, în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, în scopul continuării investigaţiei şi stabilirii măsurilor concrete de intrare în legalitate sau, după caz, de recuperare a prejudiciului creat;
f)    întocmeşte dosarele de audit public intern şi le păstrează/arhivează în mod corespunzător;
g)    participă la elaborarea  proiectului de raport de audit public intern la sfârşitul fiecărei misiuni de audit în vederea transmiterii către structura auditată; aceasta poate comunică, în maximum 15 zile calendaristice de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni;
h)    în termen de 10 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere,  organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată, în cadrul căreia se analizează constatările și concluziile, în vederea acceptării recomandărilor formulate;
i)    raportul de audit public intern finalizat, se transmite pentru analiză și avizare, împreună cu rezultatele concilierii conducătorului entității publice care a aprobat misiunea;
j)    după avizare, recomandările cuprinse în raportul de audit public intern sunt comunicate structurii auditate;
k)    urmăreşte şi verifică recomandările formulate în raportul de audit public intern pentru implementare în termenele stabilite;
l)    raportează primarului constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit public intern;
10.    Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducatorul structurii auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
11.    Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere și de control, precum și a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, programe/proiecte sau unor operațiuni și propunerea de măsuri pentru corectarea acestora și pentru diminuarea riscurilor, după caz;
12.    Participă la elaborarea raportului anual al activităţii de audit intern desfăşurate, cuprinzând principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit;
13.    În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat Primarului  Municipiului Sibiu;
14.    Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul Compartimentelor de audit intern, din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
15.    În realizarea misiunilor de audit intern își desfaşoară activitatea pe baza de ordin de serviciu, emis de şeful ierarhic, în care se va prevedea în mod explicit scopul, obiectivele, tipul şi durata auditului, precum şi nominalizarea auditorilor care efectuează misiunea de audit;
16.    Respectă etapele, procedurile şi întocmeşte toate documentele prevăzute de Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern;
17.    Partcipă la elaborarea Cartei auditului public intern care stabilește :
a)    poziţia activităţii de audit intern în organizaţie
b)    autorizarea accesului la înregistrări, personal şi proprietăţi fizice relevante pentru derularea misiunii;
c)    defineşte scopul activităţii de audit intern.
18.    Desfaşoară activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanta, dar şi activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernantei, fără ca să îşi asume  responsabilităţi manageriale;
19.    Asigură arhivarea rapoartelor de audit care au fost întocmite în timpul misiunilor de auditare;
20.    Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Sibiu, a fondurilor necesare pentru dotarea şi buna funcţionare a Compartimentului de audit intern;

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: