Primăria Brașov ”îngrașă porcul” în ajunul Crăciunului…138 de proiecte pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 21 decembrie 2018, orele 10,00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov pe luna decembrie 2018.

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice aflate în sold la 31 decembrie 2018.

3.Proiect de hotărâre privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a Ordinului nr. 2980 din 24.09.2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcurilor industriale de pe raza Municipiului Braşov.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Fiscale Braşov.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 2/24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., aceasta având calitatea de locator.

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 629/15.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: “Sală de Sport în cadrul Bazei Sportive Metrom Braşov.”

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2019.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2019.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 611/2016 privind acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Braşov pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2019.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2019.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2019.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2019.

18.Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor acordate în cadrul ,,Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2019.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Unităţii de Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2019.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii furnizate în cadrul “Unităţii de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2019.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2019.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul “Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice”.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club) ,,Noua”, pentru anul 2019.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2019.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Sf. Nicolae, pentru anul 2019.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în Adăpostul de Noapte, pentru anul 2019.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2019.

28.Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru Informare şi Consiliere pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2019.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

31.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei II – Statul de funcţii la H.C.L. nr. 112/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.P.C.L.E.P. Braşov.

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019.

33.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a reţelei de iluminat public, pentru Cartierul Avantgarden Tractorul, str. Ioan Popasu nr. 15, Braşov.

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Şcoala Gimnazială nr. 27”.

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Infrastructura integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare – traseu 2”.

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Infrastructura integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare – traseu 2”şi a cheltuielilor legate de proiect.

37.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare a Parcărilor Publice Park & Ride.

38.Proiect de hotărâre privind preluarea din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul Municipiului Braşov a mijlocului fix ˝Amenajări, dotări şi inscripţionări pe Tâmpa˝.

39.Proiect de hotărâre privind acceptarea fără plată a unui mijloc de transport – autobuz turistic, în patrimoniul Municipiului Brasov din patrimoniul Judeţului Braşov.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov nr. 190/102321/29.12.2016, încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea RATBV S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 603/22.12.2016.

41.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 573/2012 privind aprobarea ajustării şi modificării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate pe raza Municipiului Braşov.

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a unui număr de 6 locuri de parcare aferente imobilului situat la adresa Şos. Naţională nr. 5, Timişul de Sus Gaiser, loc. Predeal, jud. Braşov, către UPRUC POL S.A., pentru HOTELUL HART.

43.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 676/2018.

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife percepute persoanelor fizice pentru practicarea unor activităţi în Centrul de Agrement şi Divertisment din Poiana Braşov.

45.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov Excelenţei Sale Doamna TAMAR SAMASH – Ambasadorul Statului Israel la Bucureşti.

46.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener la organizarea etapei FIS Cup – Open Poiana Braşov înscrişi în calendarul competiţional al FRSB – în sezonul 2018 – 2019.

47.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport în Municipiul Braşov.”

48.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Realizarea unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport în Municipiul Braşov” şi a cheltuielilor legate de proiect.

49.Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – construire locuinţă P + E şi împrejmuire la stradă, în Braşov, str. Fagurului f.n.”, beneficiar Ungvari Andrei şi Ungvari Mihaela Didona.

50.Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire casă unifamilială, în Braşov, str. Mălinului nr. 14 C”, beneficiari Tache Nicoleta – Angela, Tache Constantin – Adrian.

51.Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire locuinţă, în Braşov, str. Plugarilor nr. 8”, beneficiari, Costin Anişoara, Costin Diana – Maria, Costin Adelina – Ioana, Costin Robert Andrei.

52.Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire ansambluri de locuinţe colective mici, str. Plugarilor f.n.”

53.Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.Z. – Construire clădiri de birouri 2S + P + 8E, Calea Făgăraşului”.

54.Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din documentaţia de urbanism “Reactualizare P.U.Z. str. Fânarului Braşov” – aprobată cu H.C.L. nr. 71/27.02.2009 şi modificată prin H.C.L. nr. 71/28.02.2014, la iniţiativa elaboratorului proiectului.

55.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.Z. – Construire ansamblu de locuinţe, str. Nicovalei f.n., Braşov.

56.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor în vederea creşterii calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiului Braşov.

57.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru reducerea şi gestionarea zgomotului în Municipiul Braşov.

58.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Modificare parţială P.U.Z. str. Nucului – str. Lacurilor – Calea Bucureşti, Braşov”, iniţiat de S.C. DEDEMAN S.R.L.

59.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. – Construire hală + birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier în Braşov, B-dul Griviţei nr. 1 W”, iniţiat de S.C. LEITZ ROMÂNIA.

60.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. – Construire ansamblu de locuinţe colective, organizare de şantier, împrejmuire în Braşov, str. Lungă nr. 182”, iniţiat de PLĂMĂDEALĂ IURIE şi POPOV ION.

61.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Modificare parţială P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 543/2008, str. Turnului nr. 1”.

62.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1999/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Vasile Marius Vigu.

63.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 850/2008 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Varodi Elena şi Sipos Ştefan.

64.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2001/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Sav – Cramec Maria – Gabriela.

65.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1993/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Roşu Vasile şi Roşu Doris.

66.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 5169/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Pop Cosmin – Iuliu şi Pop Ioana.

67.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2117/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Filimon Luana.

68.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 5250/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Drăghici Tiberiu.

69.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 395/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Constantin Marian, Constantin Eleonora, Mereţ Nicolae, Mereţ Valeria, Ştefaniţă Gabriel, Ştefaniţă Cristina, Iancului Oprea, Iancului Paula, Tudora Giorgică, Tudora Daniela, Ivănuş Iulian, Tătărăşanu Paul Daniel, Tătărăşanu Nicoleta Cristina, Leder Puiu şi Leder Raluca Ioana.

70.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 413/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Bazîru Valerică şi Bazîru Nicoleta.

71.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: – cota de 109/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – cota de 107/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – cota de 18/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860 de la Zeck Karl-Heinz-Christian şi Zeck Mihaela-Adriana.

72.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: – cota de 120/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – cota de 120/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – cota de 20/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Gafiţoi Vasile-Ovidiu şi Plăiaşu-Gafiţoi Andreea-Bianca.

73.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: – cota de 27/2105 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – cota de 2/159 din terenul înscris în C.F. nr. 1110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – cota de 53/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Jugănaru Oana-Nicoleta.

74.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: – cota de 108/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – cota de 36/2862 din terenul înscris în C.F. nr. 1110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – cota de 106/8336 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – cota de 18/1412 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Sterian Gabriel – Vlăduţ.

75.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 155195 Braşov, nr. cad. 155195.

76.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 154933 Braşov, nr. cad. 154933.

77.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor terenuri: – terenul înscris în C.F. nr. 154921 Braşov, nr. cad. 154921 – terenul înscris în C.F. nr. 137248 Braşov, nr. cad. 137248 – terenul înscris în C.F. nr. 123608 Braşov, nr. cad. 123608 – terenul înscris în C.F. nr. 136600 Braşov, nr. cad. 136600.

78.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 154911 Braşov, nr. cad. 154911.

79.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153145 Braşov, nr. cad. 153145.

80.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 109248 Braşov, nr. cad. 109248.

81.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr.1 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24.

82.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 100608 Braşov, nr. top. 10435/1/6/4/1/2/3.

83.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: – cota de 17857/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – cota de 5907/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 1110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – cota de 17886/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – cota de 3016/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Zăgreanu George-Anton şi Zăgreanu Veronica.

84.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 5.763/421.000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4, de la Marinescu Valentin şi Marinescu Adriana.

85.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 154233 Braşov, nr. cad. 154233.

86.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr.152489 Braşov, nr. cad. 152489.

87.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Poarta Schei nr. 11, ap. 4, deţinut de BUZAŞ ADRIAN – IOAN.

88.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 10, ap. 5, deţinut de URDEA DAN şi URDEA GEORGETA.

89.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, ap. 2, deţinut de GANTNER GABRIEL CRISTIAN.

90.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Poarta Schei nr. 11, ap. 6, deţinut de VOINEA ISABELA ROXANA.

91.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 15, ap. 11, deţinut de VOICU DANA CLAUDIA.

92.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5, deţinut de S.C. VECTRA SERVICE S.R.L.

93.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 1, ap. 17, deţinut de TVERDUN LILIA.

94.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Poarta Schei nr. 35, ap. 1 B, deţinut de TOTOLICI MIHAI şi TOTOLICI LUMINIŢA DANA.

95.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, deţinut de S.C. MI CASA S.R.L.

96.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a 28 de locaţii aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, identificate conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, către Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj, pentru amplasarea de containere în vederea colectării de îmbrăcăminte şi încălţăminte uzată.

97.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Teritorială Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. De Mijloc nr. 9.

98.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Opera Braşov a imobilului construcţie cu destinaţie de centrală termică CT De Mijloc nr. 146, situat în Braşov str. De Mijloc nr. 146.

99.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesionare a cabinetelor stomatologice şi laboratoarelor de tehnică dentară, situate în Braşov, str. Cometei nr. 1.

100.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a cabinetului medical medicină de familie situat în Braşov, str. Gospodarilor nr. 9 reprezentat de Vlad Valeria.

101.Proiect de hotărâre privind încheierea unei Convenţii intre Biserica Evanghelica C.A. din România – Parohia Braşov, Municipiul Brasov şi Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov.

102.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 474/2016 având ca obiect darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului.

103.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, având ca obiect aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”.

104.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, având ca obiect aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Braşov.

105.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 333/30.05.2018, privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Jupiter fn.

106.Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov, str. Câmpului f.n.

107.Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, strada Memorandului nr. 13, către Epurescu Traian.

108.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Lămâiţei.

109.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Fagurului.

110.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Tâmpei.

111.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Micşunelelor.

112.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Busuiocului.

113.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Lânii.

114.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Şoseaua Cristianului.

115.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Bârsei.

116.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Albinelor .

117.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Calea Făgăraşului – Tronson I.

118.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Calea Făgăraşului – tronson II.

119.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Someşului.

120.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Spicului – tronson 1.

121.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Stejarului – tronson 1.

122.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Oltului.

123.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Brâduşelor tronson I.

124.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Brâduşelor tronson II.

125.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Spicului Tronson II.

126.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Spicului tronson III.

127.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Dacia.

128.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Ion Luca Caragiale.

129.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Ioan Slavici.

130.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al Statului Român.

131.Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situate in Brasov, str. Dealul Morii nr. 6.

132.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

133.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat in Brasov str. Poarta Schei nr. 39.

134.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a unui imobil situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7.

135.Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 1212/CA/10.10.2018, definitivă, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar nr. 5270/62/2017.

136.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 2246/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

137.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 3914/62/2018* aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

138.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Administraţia Naţională Apele Române, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, a terenului aferent obiectivului de investiţii Cabană Pastorală – Staţie Evapometrică experimentală.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: