Primăria Brașov a organizat o selecție pentru CA-ul de la RIAL. Ați știut de anunț, l-ați văzut pe undeva?

Aceeași Mărie, cu altă pălărie! Cum procedezi cand doresti ca lumea se nu afle de un anunt de selectie? Îl publici într-un ziar pe care nu-l citește nimeni!

Concursurile și numirile pe posturi se fac la Primăria Brașov la fel ca în trecut, nicio schimbare. Doar conducerea instituției s-a schimbat, în rest, totul a rămas la fel, aceleași combinații între partide. În martie, Primăria Brașov a trimis în Consiliul de Administrație de la RIAL o angajată a instituției( Maria Oprea) și doi membri/apropiați de partid. Astfel, USR l-a propus pe Gheorghe Cosmin, iar PNL pe Roxana Cojocea. Chipurile, pentru un interimat de 4 luni. Da, tot timpul s-a procedat la fel. A urmat contractarea unei firme de specialitate care să se ocupe de selecție. Coincidență sau nu, la mai toate concursurile acestea, nu există respins, nu există candidați nepregătiți. Toți sunt pregățiți beton și iau concursul. De ce? Pentru că în general nu participă alții. În cel mai rău caz, când există câte un rătăcit, acesta este pierzător din start, poate veni cu un bagaj de cunoștiinte de 10 ori peste alții, tot degeaba.

Interesante sunt și criteriile de selecție, mulate exact pe experiența și studiile celor doi veniți pe linie de partid. Cu siguranță că un absolvent de orice facultate, dar cu experiență în zona imobiliară, nu ar fi avut șanse, chiar dacă profilul societății RIAL ar fi fost exact pe domeniul respectiv. De ce, pentru că așa se fac selecțiile la Brașov, indiferent de culoarea politică.

Totuși, când a intrat în primărie, administrația useristă vorbea de transparență, de competență. Poate ne explică cum se întâmplă aceste ”minuni” și trec interviul exact aceleași persoane numite înainte politic? De ce primarul nu a vorbit niciodată în live-urile lui despre aceste locuri în CA și să-i îndemne pe brașoveni să participe, dacă tot vrea o competiție? Unde sunt afișate/publicate aceste anunțuri de nu știe nimeni despre ele, de ce nu sunt mai vizibile și de ce nu sunt anunțate în toată presa, astfel ca cei interesați să poată participa? De ce se publică anunțul într-un ziar național pe care nu îl citesc brașovenii și nu se publică deloc în presa locală? Ce are de ascuns primarul Municipiului Brașov de nu vrea să afle și presa locală de aceste concursuri/selecții?
Dacă nu au venit oamenii, oare a cui este vina, a brașovenilor sau a celor care au organizat totul?

Culmea este că firma de selecție mai primește și bani pentru ca oamenii de partid să rămână pe posturi…

Poate că este timpul ca procurorii brașoveni să facă puțină curățenie prin instituții și să verifice cum sunt organizate aceste concursuri care sună clar a dedicație.

Anuntul!

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii RIAL SRL.

 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 

 • cel puţin doi membri trebuie să aibă studii economice sau juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit, financiar sau juridic;
 • cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice şi experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

 

            Condiţiile generale de participare sunt:

 

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • experienţă profesională de cel puţin 5 ani; pentru cele două poziţii de economist / jurist experienţa profesională minimă este de 5 ani
 • experienţă de conducere / administrare a unor întreprinderi / societăţi / servicii/ departamente de cel puţin 3 ani;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;
 • nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii RIAL SRL
 • nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 (nu este incapabil/ă şi nu a fost condamnat/ă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de <LLNK 12002   656 12 241   0 18>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului) şi nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională.

 

 

Criteriile minime de selecţie sunt:

 

 • cunoştinţe despre obiectul de activitate al Societăţii, cunoaşterea proceselor tehnologice şi operaţionale, cunoaşterea pieţei în care acţionează Societatea
 • gândire strategică şi previziuni
 • finanţe şi contabilitate
 • managementul proiectelor
 • tehnologia informaţiei
 • legislaţie
 • cunoştinţe de guvernanţă corporativă a întreprinderii publice cuprinse în O.U.G. 109/2011, H.G. 722/2016 şi Legea 111/2016
 • competenţe sociale şi personale: luarea deciziilor, relaţii interpersonale, negociere, capacitate de analiză şi sinteză
 • participarea în organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale relevante pentru obiectul de activitate
 • trăsături: reputaţie, integritate, independenţă, abilităţi de comunicare interpersonală

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • copie documente doveditoare ale vechimiii şi experienţei profesionale, (copie carnet de muncă, extras Revisal, adeverinţe emise de către angajatori);
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienţei profesionale conform formular nr.5
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.
 • declaraţie privind atragerea răspunderii în cazul falimentului / insolvenţei societăţilor administrate sau conduse conform formular nr. 10.

 

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

 

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

 

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brasov 

( www.brasovcity.ro ) şi pe pagina de internet a Societăţii RIAL SRL Braşov  (www.rialbv.ro )

 

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 02.07.2021, ora 12,00 la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor Nr. 8, Jud. Braşov în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii RIAL SRL, precum numele şi prenumele candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv aconsiliu@gmail.com.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi anunţate personal prin intermediul poştei electronice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Braşov şi la telefon 0799.35.85.82.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: