Prima ședință ordinară din 2020 la Consiliul Județean. Ce se va discuta

Prima ședință ordinară a Consiliului Judeţean Braşov din 2020 va avea loc joi, 23 ianuarie 2020, ora 11:00, la sala 120.

Proiectul ordinii de zi poate fi consultat aici:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.12.2019.
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.457/2018 prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1.
3   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 și art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.384/2019 aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafaţă de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum şi revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, înscrisă în evidenţele de carte funciară.
4   Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr.cad.104035 cu suprafața de 2065 mp, cu nr. cad.104036 cu suprafața de 685 mp și cu nr cad.104032 cu suprafața de 1094 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia – Viscri – Bunești, km 0+000 – 15+065”.
5   Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Județul Brașov a terenului înscris în CF nr.161476 Brașov, cu suprafața de 1899 mp.
6   Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului teren în suprafață de 2657mp, înscris în CF nr.161480 Brașov, nr.cad 161480 și a imobilului teren în suprafață de 1.537 mp, înscris în CF nr.161481, în domeniul public al Județului Brașov.
7   Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean nr.519/2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc SA.
8   Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte UAT Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania Apa SA Brașov.
9   Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al regiei autonome Aeroportul Internațional Brașov RA pentru mandatul 2020-2024.
10   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului de Artă Brașov.
11   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.
12   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov.
13   Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu 01.01.2020.
14   Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov începând cu 01.01.2020
15   Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov începând cu data de 01.01.2020.
16   Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
17   Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
18   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concus și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul /concursul pentru ocuparea funcției vacante specifică comitetului director, de director financiar contabil al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
19   Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef laborator – Laboratorul de Analize Medicale.
20   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concus și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul /concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea”.
21   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022.
22   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pentru perioada 2019-2023.
23   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
24   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare, spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar, al acestor stimulente.
25   Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine pentru anul 2020.
26   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
27   Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ105 – alunecare de teren pe DJ105, km 9+400”.
28   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA-LOT I CAȚA”.
29   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA-LOT II TICUȘ”.
30   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA-LOT III VIȘTEA”.
31   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km0+000-4+380” obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
32   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + DALI Pod peste Râul Olt pe DJ112 Hărman – Podul Olt – Lim.Jud Covasna km 7+210” obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
33   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Refacere pod DJ 103A km 16+000 – deteriorare infrastructură pod și rampe de acces – expertiză tehnică + DALI” obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
34   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + SF + PT + DDE Amenajarea intersecției DJ 112A – DJ 112 – DJ 108 în comuna Hărman”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
35   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + DALI Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) – Preventoriu TBC Sânpetru”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
36   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ106B Vulcan (DJ112A)-Holbav-Paltin (DJ 106A), km 0+000 – 6+505”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
37   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică + DALI DJ103D VIȘTEA DE JOS (DN1) – VIȘTEA DE SUS – VIȘTIȘOARA, km 0+000 – 9+320”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
38   Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov şi a Preşedintelului Consiliului Judeţean Braşov, în unele litigii, pentru anul 2020.
39   Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT – Comuna Bod pentru anul 2020.
40   Diverse
Propuneri Plen
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17.01.2020.
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării imobilului teren, în suprafață de 1500 mp, înscris în CF nr.106337 Făgăraș, nr. cad 106337, din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Județului Brașov și darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
3   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.175/2016 privind trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului din Anexa nr.1 la HG nr. 972/2002.
4   Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr. cad.101743 cu suprafața de 3 mp, cu nr.cad.101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr.cad 101751 cu suprafața de 90 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia – Viscri – Bunești, km 0+000 – 15+065”.
5   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.1 identificat în CF nr.123744 Brașov, conform documentației cadastrale.
6   Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov”.
7   Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” IPS Laurențiu Liviu Streza Mitropolitul Ardealului.
8   Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” domnului academician Ioan Aurel Pop, președinte al Academiei Române.
9   Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al României organizat la Centrul Expozițional Romexpo,
http://erp.judbrasov.ro/TiparireMaterialePlen.php?hide=diverse&fbclid=IwAR2zFwGcoyZtscfuDO9Jse7Ks36yRgtgTU9RoEiomXT2t32tV9bx1w4sH9U

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: