Politrucii au liber la funcții de conducere. Ordonanță cu dedicație pentru prefecți și subprefecți

Membrii de partid vor coordona Poliția și Jandarmeria

Guvernul Cîțu pregătește terenul pentru politrucii din PNL și USR care vor fi ”unși” pe funcții de conducere la prefecturile din România. Dacă până în urmă cu un an, când se aflau în opoziție, liderii celor două partide susțineau că nu sunt de acord ca numirile la prefecturi să fie făcute pe criterii politice, acum, când sunt la putere, și-au schimbat radical viziunea asupra acestui aspect.

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/OUG-2.pdf

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ
Luând în considerare necesitatea clarificării statutului prefectului și subprefectului
identificate prin Programul de Guvernare 2021-2024, precum și opțiunea exprimată de
Parlamentul României cu privire la acest subiect, în contextul promovării proiectului Codului
administrativ al României adoptat în iulie 2018,
Având în vedere faptul că măsura privind transformarea funcțiilor de prefect și
subprefect în funcții de demnitate publică a fost asumată de Guvernul României încă din
anul 2016, prin aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020,
Ținând cont de faptul că această măsură este în acord cu rolul constituțional al
prefectului de reprezentant al Guvernului pe plan local, reprezentare în a cărei asigurare un
rol cheie îl are sprijinul acordat la nivel politic/partide, aducând astfel un plus de claritate și
eficiență cadrului instituțional care operează la nivel local și luând în considerare necesitatea
revenirii la normalitate, în limitele prevăzute de Constituția României, republicată,
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și
constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 250 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 250.
Statutul prefectului şi al subprefectului
(1) Funcţiile de prefect şi de subprefect sunt funcţii de demnitate publică.
(2) Drepturile de natură salarială sunt stabilite prin reglementările privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.”
2. La articolul 251, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (21
) – (23
), care
vor avea următorul cuprins:
“(21
) Poate fi numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect, persoana care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român şi are domiciliul în ţară;
b) se bucură de exerciţiul drepturilor electorale;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;
e) nu se regăseşte în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 85 alin. (1) din
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea
corupției;
f) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2
g) a absolvit programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcţie de
prefect sau subprefect, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile legii.
(22
) Condiţia prevăzută la alin. (21
) lit. g) se consideră îndeplinită în situaţia în care
persoana care poate fi numită în funcţia de prefect sau subprefect a absolvit programe de
formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei
înalţilor funcţionari publici, precum şi dacă persoana a ocupat cel puţin un mandat întreg
funcţia de senator sau deputat.
(23
) Pe perioada exercitării funcţiei de prefect sau subprefect, se suspendă contractul
de muncă, respectiv, raportul de serviciu al acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute de
lege.”
3. La articolul 265, după alineatul (10) se introduc patru noi alineate, alin. (11) – (14),
care vor avea următorul cuprins:
“(11) La nivelul instituţiei prefectului se înfiinţează funcţia de secretar general al
instituţiei prefectului. Secretarul general al instituţiei prefectului este înalt funcţionar public
şi se subordonează nemijlocit prefectului.
(12) Secretarul general al instituţiei prefectului este absolvent de studii superioare
juridice, administrative sau științe politice.
(13) Secretarul general al instituţiei prefectului asigură conducerea operativă a
instituției prefectului, precum și stabilitatea funcţionării acesteia, continuitatea conducerii şi
realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei. Secretarul general al
instituției prefectului sprijină activitatea prefectului în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.
255 și coordonează structura/structurile de specialitate prin care se realizează aceste
atribuții.
(14) Atribuţiile secretarului general al instituţiei prefectului se stabilesc prin hotărâre
a Guvernului la propunerea ministerului care coordonează instituția prefectului, cu avizul
ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice.”
4. Alineatul (1) al articolului 267 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) În fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti funcţionează un colegiu
prefectural compus din prefect, subprefect, secretarul general al instituţiei prefectului şi
conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul respectiv sau
în municipiul Bucureşti, după caz.”
5. La articolul 275, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin. (11
), care va
avea următorul cuprins:
“(11
) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituţiei
prefectului. În cazul în care, funcția publică de secretar general al instituţiei prefectului nu
este ocupată prin niciuna dintre modalitățile prevăzute de lege, contrasemnarea ordinelor
prefectului se realizează de către conducătorul compartimentului juridic din instituția
prefectului.”
6. La articolul 389, literele b) și c) se abrogă.
7. La articolul 389, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c1
) care va avea
următorul cuprins:
“c1
) secretar general al instituției prefectului;”
8. Articolul 397 se modifică și va avea următorul cuprins:
3
“Art. 397.
Competenţa de emitere a actelor administrative privind raporturile de serviciu ale
înalţilor funcţionari publici
Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu ale înalţilor
funcţionari publici, precum şi sancţionarea disciplinară a înalţilor funcţionari publici se fac,
în condiţiile legii, de către prim-ministru, prin decizie, cu excepţia funcţiilor publice pentru
care competenţa de numire este reglementată expres prin acte normative speciale.”
9. La articolul 494 litera a) a alineatului (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
“a) secretarul general al instituției prefectului din județul respectiv sau din instituția
prefectului Municipiului București, după caz;”
10. La Anexa nr. 5, pct. I Funcții publice generale, pct. A Funcții publice
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, punctele 3 și 4 se abrogă.
11. La Anexa nr. 5, pct. I Funcții publice generale, pct. A Funcții publice
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, după punctul 5 se introduce un nou
punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
“6. Secretar general al instituției prefectului.”
12. La anexa nr. 6, la articolul 3, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
”b) referatul de evaluare întocmit de către conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică, pentru funcţiile publice prevăzute la
art. 389 lit. a) din prezentul cod, de către ministrul care coordonează activitatea instituţiei
prefectului pentru funcţiile publice prevăzute la art. 389 lit. c1
) din prezentul cod, respectiv
de către secretarul general al Guvernului pentru funcţiile prevăzute la art. 389 lit. d) din
prezentul cod.”
13. La anexa nr. 6, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Competenţa de întocmire a referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) lit. b) poate
fi delegată, prin act administrativ, către secretarul de stat care coordonează activitatea
înaltului funcţionar public, respectiv către un demnitar din instituția prefectului pentru funcțiile
prevăzute la art. 389 lit. c1
), cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării.”
14. La anexa nr. 6, la articolul 4, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
“b) de către ministrul care coordonează activitatea Instituţiei Prefectului pentru
funcţiile publice prevăzute la art. 389 lit. c1
) din prezentul cod.”
15. La anexa nr. 6, alineatul (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul
cuprins:
“(2) Competenţa de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face
evaluarea poate fi delegată, prin act administrativ, către secretarul de stat care coordonează
activitatea înaltului funcţionar public, respectiv către un demnitar din instituția prefectului
pentru funcțiile prevăzute la art. 389 lit. c1
), cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării.”
Art. II – (1) Prevederile art. 250 se aplică începând cu 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Ocuparea funcțiilor de prefect și de subprefect
4
se face în condițiile art. 251 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) numirea, modificarea,
suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a
prefecților și subprefecților se fac, în condițiile legii, de către Guvern.
(3) Prin derogare de la prevederile articolului 503 alin. (5) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare:
a) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, prin hotărâre a Guvernului României, la propunerea ministrului cu atribuții în
domeniul coordonării instituției prefectului, încetează modalitățile de modificare a
raporturilor de serviciu dispuse în condițiile art. 505 alin. (5) și 509 alin. (3) din Ordonanța
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
b) în termenul prevăzut la alin. (1), înalților funcţionari publici numiţi definitiv până la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în funcţiile publice de prefect și
subprefect, li se aplică măsura prevăzută la art. 503 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. III – (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 265 alin. (11) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în termen de
maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre
a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuţii în domeniul coordonării instituţiei
prefectului, se aprobă modificarea structurii organizatorice şi suplimentarea efectivelor
ministerului.
(2) Salarizarea funcţiei publice de secretar general al instituţiei prefectului se stabileşte
la nivelul salarizării funcţiei publice de director general din cadrul administraţiei publice
centrale de specialitate, astfel cum este prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IV – (1) Prin derogare de la prevederile art. 251 alin. (21) lit. g) din Ordonanta de
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, poate fi numită
în funcţia de prefect, respectiv de subprefect, o persoană care nu a absolvit programele de
formare specializată, cu condiţia ca în termen de maximum 2 ani de la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanțe de urgență să absolve un astfel de program.
(2) La încetarea termenului prevăzut la alin. (1), persoana numită în funcţia de prefect,
respectiv de subprefect în condițiile alin. (1) și care nu a absolvit programul de formare
specializată este eliberată de drept din funcția de demnitate publică deținută.
PRIM-MINISTRU
VASILE – FLORIN CÎȚU

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: