Jumătate din bugetul primăriilor din județul Brașov merge pe salarii

Potrivit datelor prezentate, ponderea veniturilor încasate în total venituri ale unităților administrativ-teritoriale este deținută de sumele repartizate din cote și sume defalcate din impozitul pe venit – 677.405 mii lei (38,6%) și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată – 567.648 mii lei (32,4%), în timp ce veniturile realizate din impozite, taxe, contribuții și alte venituri, în sumă de 395.120 mii lei, reprezintă o pondere de 22,5% în total venituri. În concluzie, aportul propriu al comunităților locale la acoperirea necesarului de fonduri nu se situează încă la nivelul resurselor locale posibil a se realiza printr-o administrare eficientă a patrimoniului propriu, funcționarea administrației teritoriale locale fiind susținută în continuare într-un procent semnificativ, prin sumele alocate de la bugetul de stat prin redistribuire, pentru echilibrarea bugetelor locale.

De menționat este faptul că, față de nivelul veniturilor bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, județelor realizate în anul 2016, în sumă de 1.650.094 mii lei, în anul 2017 veniturile realizate sunt în sumă de 1.752.695, înregistrându-se o creștere în sumă absolută cu 102.601 mii lei.
Din analiza datelor centralizate în conturile de execuție a unităților finanțate din bugetele locale, la partea de venituri, s-au desprins următoarele aspecte:

-Gradul de realizare a veniturilor, pe total, față de prevederile bugetare definitive, este în procent de 94,1%, ceea ce reprezintă o neîncasare a veniturilor prevăzute, în sumă absolută de 109.782 mii lei. Din analiza comparativă a acestui indicator cu anul 2016, s-a constatat o scădere a gradului de încasare a veniturilor, de la 97,6% în anul 2016 la 94,1% în anul 2017.
– Veniturile proprii ale bugetelor locale, formate din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte și cotele defalcate din impozitul pe venit, încasate în anul 2017, s-au situat la nivelul sumei de 1.072.525 mii lei, ceea ce a reprezentat 61,2% din valoarea totală a veniturilor realizate, în ușoară creștere față de anul precedent când acestea au reprezentat o pondere de 59,8%.
-Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, municipiilor, orașelor și comunelor, destinate finanțării lucrărilor de infrastructură în drumuri, precum și pentru echilibrarea bugetelor locale, au fost în sumă de 567.648 mii lei, în creștere față de exercițiul bugetar anterior.
– Subvențiile primite de la bugetul de stat au fost în sumă de 84.778 mii lei, ceea ce a reprezentat 89,4% din valoarea totală a subvențiilor încasate de la alte nivele ale administrației publice, sume alocate în principal pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (66.299 mii lei), subvenții acordate de la bugetul de stat aferente corecțiilor financiare la finanțarea „Programului Național de Dezvoltare Locală” (15.000 mii lei), subvenții pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale (1.652 mii lei), sume pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (423 mii lei).
-Subvențiile primite de la alte administrații în sumă de 10.024 mii lei, au fost subvenții pentru finanțarea unor activități (5.860 mii lei), sume alocate din bugetul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru susținerea proiectelor din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (4.164 mii lei).
-Subvențiile primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări au fost în sumă -1.431 mii lei, iar sumele primite în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în cuantum de 19.151 mii lei.
– Transferurile voluntare altele decât subvențiile, în sumă de 465 mii lei, au scăzut față de anul anterior, când s-au situat la nivelul sumei de 984 mii lei.
Raportat la prevederile definitive din buget, un grad mai mare în încasare s-a înregistrat la venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri (101,2%), sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (97,7%) și la cote și sume defalcate din impozitul pe venit (97,1%). Un grad redus de realizare s-a înregistrat la sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (30,6%).
Veniturile încasate, inclusiv cele realizate prin stingere pe alte căi (30.061 mii lei), în raport cu totalitatea drepturilor constatate de încasat în sumă de 2.315.486 mii lei, au fost realizate în procent de 77%, în creștere față de anul anterior când s-a situat la 76,1%.

Din analiza datelor privind execuția cheltuielilor a rezultat că, față de prevederile bugetare definitive, cheltuielile de personal s-au realizat în proporție de 96%, cele cu bunurile și serviciile în procent de 78,1%, iar cele de capital doar în proporție de 24,6%.
Potrivit datelor centralizate din execuția cheltuielilor efectuate la nivelul județului Brașov, în exercițiul bugetar 2017 ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile curente cu un procent de 84,3%, în creștere față de anul anterior când au fost de 83,3%, iar în cadrul acestora, în ordine descrescătoare se situează:
 cheltuielile de personal care dețin o pondere de 43,4%, în creștere față de anul anterior când au fost de 39,7% din totalul cheltuielilor curente;
 cheltuielile cu bunurile și serviciile în procent de 29,3%, în scădere față de anul anterior când au fost de 33,1% din totalul cheltuielilor curente.

Activitatea Camerei de Conturi Brașov s-a desfășurat în baza Programului de activitate pe anul 2018 aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi. Au fost efectuate 30 acțiuni de audit/control la entități ale administrației publice locale, din care 23 acțiuni de audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2017, o acțiune de audit al performanței și 6 acțiuni de control.
În urma acțiunilor desfășurate au fost întocmite 23 rapoarte de audit financiar, un raport de audit al performanței, 6 rapoarte de control, 23 procese verbale de constatare și 57 note de constatare. Procesul de valorificare a constatărilor, până la data întocmirii prezentului raport, s-a realizat prin emiterea a 15 decizii prin care au fost dispuse un număr de 89 măsuri.
În anul 2017 au fost programate și realizate, până la data raportului, și 101 acțiuni de control privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii/a recomandărilor formulate prin scrisori, în urma cărora au fost întocmite rapoarte de follow-up.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: