ISJ Brașov implementează proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!

Inspectoratul Școlar Județean Braşov, în calitate de lider de parteneriat și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Brașov (Partener) implementează începând cu data de 12 ianuarie 2021 proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!, cod MySMIS 135359.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională/O.S.6.6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”

Valoarea totală a proiectului este de 9,434,410.58 lei.

Data începerii și data finalizării proiectului: 12 ianuarie 2021 – 11 iulie 2023.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea fenomenului de abandon școlar la nivelul județului Brașov, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației tinerilor și adulților care nu au finalizat învațamântul obligatoriu.

Măsurile educaţionale dezvoltate în cadrul proiectului:

 •  Dezvoltarea programului A Doua Șansă în comunitațile în care s-a înregistrat abandon școlar, va crea oportunitatea reintegrării în sistemul de educație și finalizării studiilor obligatorii pentru o categorie vulnerabilă de persoane, supusă excluziunii sociale.
  Participarea la educație și certificarea studiilor, deschid șansa creșterii inserției pe piața muncii și a gradului de ocupare a persoanelor cuprinse în program, atât pe perioada derulării proiectului, cât și după finalizarea acestuia.
 •  Dezvoltarea serviciilor de consiliere privind cariera și o creșterea a gradului de conștientizare privind importanța educației în comunitațile vulnerabile vizate de proiect vor aduce o implicarea mai mare a membrilor comunitații în a sprijini copiii și tinerii să frecventeze școala, să fie motivați în a reuși să finalizeze studiile și să se poata integra pe piața muncii.
 • Dezvoltarea unei campanii de conștientizare orientată pe întărirea legăturii școlii cu comunitatea va stimula gradul de responsabilizare a cetățenilor și va crea premisele unei dezvoltări durabile, proces în care fiecare participă, fiecare primește și fiecare oferă.
 • Crearea unui corp profesoral bine pregătit în a proiecta și livra programe educaționale de calitate, va fi o măsură cu efecte pe termen lung, generații viitoare de elevi vor putea fi beneficiarii unor activități adaptate nevoilor lor de dezvoltare, vor avea acces la resurse educaționale de calitate, ce stimulează dezvoltarea de competențe transversale.
 • Baza materială si rețeaua de specialiști vor putea dezvolta pe termen lung programe dedicate susținerii copiilor și tinerilor pentru finalizarea studiilor. O încredere mai mare în școală și în valorile comunității incluzive vor genera pe termen lung o creștere a nivelului de dezvoltare al comunitaților dezavantajate vizate. Atingerea obiectivelor proiectului va duce la creșterea numărului de oameni instruiți, de cetățeni educați, cu șanse mai mari de integrare pe piața muncii. Reușita proiectului, implicit atingerea obiectivelor proiectului, va genera o experiență pozitivă la nivelul comunității, ce va constitui reper în organizarea și dezvoltarea altor inițiative de susținere a educației și de întărirea a rolului școlii în comunitate.

Rezultatele prevăzute:

 • 515 persoane participante la programe de dezvoltarea competențelor profesionale;
 • 480 persoane care și-au îmbunătățit nivelul de competențe/certificate;
 •  400 cadre didactice participante la schimburi de experiențe didactice de succes;
 •  4 evenimente de tip conferință (ce includ workshop-uri, seminarii, prezentari ale unor experiențe de succes în problematica incluziunii socio-educaționale);
 • 600 de tineri și adulți înscriși și reintegrați în sistemul de educație (din care 180 de etnie rromă);
 • 430 de tineri și adulți care finalizează programe de tip A Doua Șansă;
 • 600 de tineri/adulți consiliați și sprijiniti pentru orientarea educațională și profesională;
 •  1 studiu privind abandonul școlar;
 •  3 târguri de oferte educaționale și profesionale;
 •  14 evenimente de promovare a educației la orice vârstă.

 

Grupul țintă al proiectului vizează 2 categorii distincte, stabilite în strânsă concordanță cu obiectivele și activitățile proiectului, respectiv: tineri/adulți reintegrați în sistemul de educație și personal didactic din învățământul preuniversitar/personal de sprijin. Ca și dimensiune, grupul țintă poate fi descris astfel: 600 de tineri și adulți care au abandonat școala, 515 cadre didactice din categoria personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli (mediatori școlari, consilieri școlari etc.).
Proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!” oferă, pe de o parte, o şansă de reintegrare în sistemul de educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi, pe de altă parte, o oportunitate pentru personalul din învăţământul preuniversitar de a-şi dezvolta competenţe profesionale în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile grupului ţintă.

Au fost elaborate diversele proceduri necesare activităților specifice din cadrul proiectului. Totodată a fost raportat în mod constant stadiul de realizare a activităților și au fost demarate procedurile de selecție a experților.

A fost inițiată activitatea de derulare și monitorizare a programelor de formare a competențelor personalului didactic și a fost raportat stadiul de realizare a activităților de formare.

Selecția pentru grupul țintă cadre didactice a început cu precădere în școlile în care urmează să fie dezvoltate programe A doua șansă flexibile în cadrul proiectului urmând ca selecția să continue și la nivelul altor comunități din județul Brașov cu problematici similare, unde există abandon școlar și risc ridicat de părăsire timpurie a școlii. Astfel vor fi constituite 26 de grupe formate din aproximativ 20 de cursanți. Cursurile de formare se vor derula în locațiile acreditate, pe toată durata proiectului, în serii.

Se va avea în vedere adaptarea la nevoile de implementare a activităților educaționale ale proiectului până la atingerea indicatorului asumat. Pe perioada derulării programelor de perfecționare se va pune un accent deosebit pe aplicațiile practice adaptate particularităților de vârstă precum și a celor specifice grupului de cursanți asistat la nivelul proiectului.

Activitățile desfășurate de-a lungul lunii octombrie au constat în întâlniri săptămânale ale echipei de experți, întâlniri adaptate la condițiile pandemice actuale, participarea la întâlniri de lucru ale echipei de impementare a proiectului, întâlniri cu coordonatorii de zone în vederea organizării activităților viitoare precum și elaborarea și implementarea formei finale a instrumentelor de lucru pentru experții implicați în activitatea de formare.

Site-ul daeducatie.eu este funcțional, iar în cadrul acestei platforme se regăsesc informațiile referitoare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului. Site-ul este structurat astfel încât se pot regăsi informații detaliate despre partenerii din cadrul proiectului, despre organigramă și despre comunicatele de presă lansate.

În data de 18 octombrie 2021, în cele 14 școli implicate în implementarea proiectului DA pentru Educație, DA pentru Viitor, s-a demarat programul A doua șansă.
Unul din obiective este reintegrarea în sistemul de învațamânt a 600 de tineri și adulți din județul Brasov, care au abandonat școala, prin dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor.

Acest obiectiv este susținut de activitatea de dezvoltare de programe A doua șansa flexibile și adaptate, care are au ca rezultate previzionate: 600 de tineri și adulți înscriși și reintegrați în sistemul de educație, 430 de tineri și
adulți care finalizează programe de tip ADȘ. În program sunt înscriși 269 de tineri și adulți.

În total au fost constituite 15 clase/grupe, nivel primar, regim simultan. Câte o clasă / grupă în școlile gimnaziale următoare: Tărlungeni, Budila, Vama Buzăului, Teliu, Comăna de Jos, 14 Brașov, Șoarș, Părău, Șercaia, Cața, Jibert, Lisa, Ungra și două clase / grupe la Școala Gimnaziala nr.5 Săcele.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: