“Granturi pentru echipe interdisciplinare”. 13 proiecte din care 10 au fost finalizate, iar pentru trei a fost prelungită perioada de implementare

Universitatea Transilvania din Brașov a lansat în urmă cu un an competiția “Granturi pentru echipe interdisciplinare” prin care s-a implicat în dezvoltarea comunității brașovene, fiind și prin rezultatele obținute în cadrul celor 13 proiecte finanțate, un partener strategic al administrației publice locale în demersurile privind dezvoltarea județului nostru. Astfel, universitatea a finanțat din veniturile proprii cele 13 proiecte de cercetare declarate câștigătoare din cele 28 de aplicații depuse, în opt arii tematice: asistență socială, cultură, dezvoltare durabilă, informatizare, învățământ special, sănătate, turism şi studii juridice. Valoarea totală a finanțării pentru cele 13 proiecte a fost de 597.000 lei, suma maximă acordată unui proiect fiind de 46.000 de lei. Din cele 13 proiecte, 10 au fost finalizate, iar pentru trei a fost prelungită perioada de implementare.

Tematica a fost stabilită prin consultare cu reprezentanții administrației publice locale, reprezentând pentru comunitatea academică un prilej de a dezvolta proiecte de cercetare aplicativă, cu beneficii pentru județul Brașov și, în același timp, un prilej de a valorifica avantajul competitiv oferit de structura sa comprehensivă și multidisciplinară, ce cuprinde ramuri de știință inginerești, sociale, umaniste, artistice, medicale, matematice, ale sportului și educației fizice.

Echipa fiecărui proiect a fost constituită din membri din cel puțin două facultăți, fiind implicate cadre didactice din 14 din cele 18 facultăți ale universității și membri ai centrelor de cercetare ale Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania.

Printre rezultatele proiectelor de cercetare enumerăm:

 • Harta problemelor sociale și a nevoii de servicii sociale din județul Brașov. Direcții prioritare privind dezvoltarea serviciilor sociale din județul Brașov.

Director proiect: Marinela Șimon/Ioana Atudorei

marinela.simon@unitbv.ro, ioana.atudorei@unitbv.ro

 

Proiectul a constat în cartografierea problemelor sociale de la nivelul județului Brașov, fie ele primare sau specializate, serviciile sociale putând reprezenta un răspuns specific/local la problemele sociale, atâta vreme cât au la bază identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup dintr-o anumită zonă administrativă. Cunoașterea specificității problemelor sociale dintr-o anumită zonă (ex. județ) și implicit o evaluare a nevoilor sociale la nivel local, permit o identificare mai clară a serviciilor sociale necesare, fiind favorizată și utilizarea mai adecvată a resurselor existente sau distribuirea mai eficientă a acestora. Demersul de cercetare s-a concentrat pe identificarea principalelor probleme, cauze, consecințe și soluții, care au fost analizate în funcție de mediul de rezidență, urban – rural, pentru a surprinde posibile diferențe.

 • Cartografierea strategică a patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgărașului

Director proiect: Sorea Daniela

sorea.daniela@unitbv.ro

 

Echipa interdisciplinară a proiectului CarPaTO- Cartografierea patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgăraşului – a cartografiat resursele aferente tuturor cele șase domenii ale patrimoniului cultural imaterial (tradiții și expresii orale; artele spectacolului; practici sociale, ritualuri şi evenimente festive; cunoştințe şi practici referitoare la natură şi la univers; tehnici legate de meşteşuguri tradiționale; gastronomie și practici culinare).

Harta resurselor de patrimoniu astfel elaborată reprezintă un instrument de corelare a specificului cultural comunitar cu  identificarea și dezvoltarea unor strategii eficiente de dezvoltare durabilă a comunităților rurale.

Cercetările de teren au evidențiat nucleele de interes cultural ale făgărășenilor. Aceste nuclee pot susține activități viitoare de conservarea/ salvgardarea resurselor de patrimoniu cultural imaterial (școli de vară, expoziții muzeale, ateliere, festivaluri, excursii tematice).

 

 • Populația județului Brașov – Evoluție, situație actuală, previziuni orizont 2060. Analiza și impactul fenomenului de îmbătrânire demografică.

Director proiect: Litra Adriana-Veronica

adriana.litra@unitbv.ro

 

Prin analiza asupra evoluției capitalului uman al județului Brașov din anul 1990 și până în prezent, poziționarea județului Brașov în ierarhia județelor țării din punctul de vedere al indicatorilor demografici la începutul și sfârșitul perioadei analizate, cuantificarea gradului de îmbătrânire demografică a populației județului Brașov de-a lungul perioadei analizate printr-un set de indicatori specifici, prezentul studiu constituie o radiografie a stării demografice a capitalului uman de care dispune județul Brașov.

Evoluțiile de până în prezent, ca și prezumții legate de probabilitatea manifestării unor evoluții demografice în continuare, ajută la conturarea tabloului de populație (ca mărime și structură) de care este probabil să dispună județul Brașov la orizontul deceniilor viitoare, acesta fiind o bază de plecare în fundamentarea deciziilor legate de politicile economice, sociale, în domeniul educației, asistenței medicale, etc., care vizează perioade mai lungi de timp.

 • Contribuții privind actualizarea strategiei de dezvoltare a județului Brașov.

Director proiect: Duguleană Constantin

cduguleana@unitbv.ro

 

Proiectul Contribuții privind actualizarea strategiei de dezvoltare a județului Brașov are ca obiectiv cercetarea tendințelor care se manifestă în economie și societate, pentru fundamentarea științifică a propunerilor de actualizare a strategiei de dezvoltare a județului Brașov. Actualizarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Brașov pornește de la analiza nivelului actual al unor indicatori economici și sociali. Deoarece strategia propune obiective pe termen lung, este necesară cunoașterea dinamicii și a perspectivelor activității economice și sociale din județul Brașov.

În vederea elaborării propunerilor de actualizare a strategiei de dezvoltare durabilă, indicatorii economici și sociali au fost analizați într-un mod integrat, punând în evidență atât nivelul lor actual cât și cel prognozat, precum și interdependențele dintre indicatorii respectivi. A apărut ca necesară identificarea factorilor de influență și explicarea mecanismului prin care sunt influențate variabilele economice și sociale. De asemenea, au fost necesare estimări ale valorilor unor parametrii atașați acestor factori, astfel încât să fie posibilă măsurarea și evaluarea acțiunii lor viitoare.

 

 

 • Profesorul itinerant – pion al integrării elevilor cu CES în școala de masă. Program de formare exploratorie a profesorilor itineranți.

Director proiect: Voinea Mihaela

mihaela.voinea@unitbv.ro

 

Proiectul interdisciplinar, Profesorul itinerant – pion al integrării copiilor cu CES în școala de masă. Program de formare exploratorie, a avut ca principale rezultate identificarea reprezentărilor actorilor educației privind integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în școlile de masă  și propunerea unor modalități concrete de formare continuă  a profesorilor itineranți și de sprijin.

Cercetarea întreprinsă a evidențiat faptul că, în ciuda dificultăților de a restructura  mentalitatea actorilor educației (părinți, profesori, elevi, manageri), pentru a produce schimbări semnificative în viața  elevilor cu nevoi educaționale speciale,  profesorul itinerant și de sprijin rămâne unul din factorii cheie ai promovării incluziunii.

 • Sistem de urmărire a mișcării în timp real pentru exercițiile de kinetoterapie a persoanelor cu cerințe educaționale speciale.

Director proiect: Butnariu Silviu

butnariu@unitbv.ro

 

Îmbunătățirea activității de recuperare medicală prin dezvoltarea de sisteme şi aplicații bazate pe tehnologii de urmărire a mișcării (tracking) utilizate în cabinetul medical sau la domiciliul pacientului.

Acest concept presupune urmarea unui plan de tratament de kinetoterapie pentru anumite afecțiuni, cu/fără supravegherea directă a cadrului medical. Exercițiile pot fi realizate la domiciliul pacientului sau în orice altă locație, existând posibilitatea unui autocontrol strict (datorat tehnologiilor moderne implementate), înregistrarea tuturor mișcărilor pentru a putea fi analizate ulterior de către medic (imagini video sau date înregistrate şi prelucrate de unitățile de calcul).

În fapt, proiectul a urmărit realizarea unui echipament sub formă de element vestimentar dotat cu senzori, controler şi sistem de calcul portabil, capabil să identifice postura sistemului locomotor la un moment dat, compararea cu o postură prescrisă și salvată în sistemul de calcul, precum şi avertizarea pacientului în timp real despre acest lucru.

 • Responsabilitate, strategie, prioritizare și integritate în dezvoltarea regională, durabilă a sistemului de sănătate din județul Brașov.

Director proiect: Neculau Andrea Elena

andrea.neculau@unitbv.ro

 

Obiectivul proiectului RESPIR-BV a fost realizarea unei hărți a nevoilor de servicii medicale în județul Brașov.

Rezultatele proiectului au arătat ce nevoi de sănătate există și s-a făcut translația acestor nevoi într-un necesar de servicii medicale sau medico-sociale, atât pentru nevoile care sunt acoperite integral de către serviciile existente însă a căror utilizare nu este corespunzătoare, cât și pentru nevoile de sănătate pentru care nu există serviciile sau specialiștii necesari și care ar trebui analizate din punct de vedere al oportunității de înființare.

Proiectul oferă o metodologie de prioritizare a nevoilor identificate, în așa fel încât la nivelul Consiliului Județean sau al Consiliilor locale să se identifice resursele necesare pentru implementare.

O astfel de abordare a planificării resurselor în sănătate, pornind de la nevoile de sănătate ale comunității, duce la o utilizare mai bună a resurselor din sistem, precum și la întărirea capacității comunităților în procesul de decizie.

 

 • Identificarea pacienților cu demență fără suport social în vederea reducerii costurilor de spitalizare pe secțiile Spitalului Clinic Județean de Urgență și a Spitalului Clinic de Psihiatrie Brașov.

Director proiect: Ifteni Petru-Iulian

petru.ifteni@unitbv.ro

 

Populația județului Brașov este într-un proces continuu de îmbătrânire.

Creșterea speranței de viață este însoțită și de creșterea numărului de persoane cu afecțiuni neurodegenerative. Proiectul a arătat că numărul cazurilor de pacienți cu diagnostic de demență care se vor adresa Spitalului Județean de Urgență Brașov pentru patologii acute sau din cauza incapacității de autoîngrijire va fi din ce in ce mai mare.

Este necesară crearea unei strategii locale pentru managementul pacientului cu demență aflat în incapacitate de autoîngrijire, construirea sau alocarea unor spații destinate acestor persoane în vederea degrevării secțiilor Spitalului Județean de Urgență din Brașov și ale SPNBV.

 

 • Intervenții pentru îmbunătățirea prognosticului nou-născuților cu greutate mică la naștere

Director proiect: Moga Marius Alexandru

mogas@unitbv.ro

 

Evoluția numărului de nașteri în Județul Brașov evidențiază după „baby boom”-ul artificial din perioada comunistă, o scădere urmată de o stabilizare în perioada postcomunistă specifică celei de-a doua tranziții demografice.

În privința prematurității nu există diferențe notabile între perioada comunistă și cea post-comunistă în județul Brașov. Studiul cauzelor care duc la prematuritate și retard de creștere intrauterină constituie nișa în care se încadrează acest proiect, respectiv sancționarea acestor cauze la nivelul populației Județului Brașov constituie latura aplicativă a acestui proiect. Nu doar mortinatalitatea nou-născuților cu greutate mică la naștere constituie o problemă acută în Brașov cât și efectele pe termen lung asupra copiilor și adulților afectați la naștere de această patologie. În această nișă de cercetare am identificat categorii de populație cu risc obstetrical, pe care am încercat să le caracterizăm și studiem.

 

 • Studiu asupra mecanismelor moleculare de rezistență antimicrobiană ale germenilor cu potențial de nosocomialitate din spitalele publice brașovene.

Director proiect: Neculoiu Carmen Daniela

carmen-daniela.neculoiu@unitbv.ro

 

Tema abordată în cadrul proiectului este de mare actualitate și de interes major pentru comunitate. Rezistența la antibiotice a bacteriilor implicate în patologia umană are consecințe ca prelungirea evoluției bolilor și a perioadei de infectivitate, creșterea riscului de deces prin infecții, creșterea costurilor asociate îngrijirii medicale și riscuri înalte care limitează posibilitățile unităților spitalicești de a asigura terapie intensivă, chirurgie majoră, transplanturi, terapia copiilor prematuri sau a bolnavilor oncologici.

Monitorizarea rezistenței bacteriene la antibiotice permite identificarea secțiilor cu risc mai înalt de nosocomialitate și elaborarea unor strategii adecvate pentru reducerea acestuia.

Actualizarea permanentă a date lor privind rezistența la antimicrobiene reprezintă un aspect foarte important pentru îmbunătățirea cunoștințelor personalului medical cu consecințe directe asupra optimizării achiziției și prescripției de antibiotice, a limitării răspândirii intra- și interspitale.

 

 

Proiecte în curs de implementare

 • Legalitate- oportunitate, raportul dintre acestea îna ctul administrativ și identificarea factorilor de risc în vederea asigurării bunei administrări (LOABUN)

Director proiect: Șaramet Oana

oana.saramet@unitbv.ro

 

Având în vedere obiectul principal, precum și obiectivele derivate ale acestui proiect, activitățile derulate în cadrul acestuia până în prezent au vizat, printre altele:  identificarea constituțională și legală, prin raportare la legislația, precum și la jurisprudența națională, europeană și internațională, a unora dintre conceptele cu care se operează în acest domeniu, precum: putere discreționară, legalitate, oportunitate, proporționalitate. Alte obiective ale proiectului l-au constituit  identificarea modului de abordare de către instanțele naționale, și nu numai, cu privire la conceptele menționate mai sus, de regulă în exercitarea controlul jurisdicțional al actelor administrative discreționare, precum și a criteriilor avute în vedere cu atât mai mult cu cât această abordare nu este una unitară dar și  identificarea temeiurilor juridice folosite de autoritățile administrației publice locale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Proiectul urmărește  să identifice și rolului autorităților administrației publice locale cât privește implementarea, punerea în aplicare prin acte administrative a dispozițiilor din domeniul protecției mediului, mai ales în contextul în care rolul acestora trebuie să fie unul activ în aducerea la îndeplinirea a obligațiilor ce le revin în acest domeniu.

 

 • Terapiile asistate de cai – noi metode de creștere a calității vieții copiilor cu nevoi educaționale și sociale speciale

Director proiect: Cristina Nicolau

Cristina.nicolau@unitbv.ro

 

Acest proiect de cercetare interdisciplinară prezintă terapiile asistate de cai și beneficiile pe care acestea le aduc copiilor, analizând două elemente componente ale calității vieții acestora: echilibrul psihic și tulburările de postură. Echipa proiectului este formată din cadre didactice din mediul academic, medici și psihologi, care lucrează împreună cu profesorul de călărie la dezvoltarea unei metode de terapie asistată de cai adaptată pe nevoile copiilor din România și pe resursele necesare disponibile. Obiectivul general al proiectului îl constituie  creșterea calității vieții copiilor cu cerințe sociale și educaționale speciale prin terapiile asistate cu cai. Printre obiectivele specifice se pot enumere: creșterea incluziunii sociale a copiilor cu cerințe sociale și educaționale speciale prin terapiile asistate cu cai și iIdentificarea tulburărilor psiho-patologice, de postură și dinamică și recuperarea copiilor cu cerințe sociale și educaționale speciale prin terapiile asistate cu cai. Beneficiari proiectului sunt  36 de copii din județul Brașov cu vârste între 8 și 16 ani..

 

 • Recuperare medicală și reintegrare socială pentru pacienții cu sechele după accident vascular cerebral utilizând realitatea virtuală

Director proiect: Miclăuș Steliana Roxana

roxicum@unitbv.ro

 

Obiectivul proiectului îl constituie determinarea eficienței aplicării realității virtuale ca metodă de recuperare motorie a hemiparezei post AVC, în scopul redobândirii capacității de a efectua activități zilnice (toaletă, igienă, alimentație, îmbrăcat, deplasare, etc) aplicată ca metodă unică sau asociată altor metode de recuperare într-un program complex, în comparație cu aplicarea programului clasic de recuperare ( incluzând kinetoterapia clasică ).

Proiectul urmărește folosirea realității virtuale ca metodă de recuperare individuală sau asociată pentru recuperarea funcției motorii  a membrului inferior și a membrului superior afectate de hemipareză.

 

 

Rapoartele proiectelor de cercetare finalizate sunt publicate pe pagina web a universității la https://www.unitbv.ro/cercetare/rezultatele-cercetarii/burse-si-granturi-unitbv/rapoarte-de-cercetare.html și reprezintă o sursă importantă de informații atât pentru autoritățile județene în creionarea strategiei de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, cât și o sursă de informații pentru instituțiile deconcentrate sau ONG-uri.

 

Pentru mai multe informații vă puteți adresa directorilor de proiect.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: