Ghici ciupercă ce-i? Sorin Jula este director interimar la RIAL. Cine oare va fi director general în urma selecției? 

RIAL scoate la concurs un post de director general și un post de director adjunct. Oare cine va conduce instituția?

Este cu un picior în groapă, dar la societate se scot la concurs două posturi de director. Deși în trecut nu exista postul de director adjunct, pentru a face loc clientelei politice, la fel cum s-a întâmplat și cu omul adus de la București pentru a asigura interimatul pentru postul de director general, societatea a pus la bătaie și un post de director adjunct. Bineînțeles, cu aceeași firmă care le-a deschis drumul în CA-ul de la RIAL celor 2 persoane numite politic în aprilie și SELECTATE cu atenție în toamnă pentru încă 4 ani. Coincidență sau nu, din cele 6 persoane, tot cele două venite pe filieră de partid au fost mai competente și au reușit la selecție.

De fapt, de ce este bătaie mare pe aceste CA-uri? Pentru că se încasează lunar o sumă de bani peste salariul mediu brut fără ca personajul să facă mare lucru, se poate prezenta și la o singură ședință și încasează această sumă.

Într-o altă ordine de idei, publicația Transilvania365 va face de pe acum un prognostic și, deși nu este niciun redactor vreun Nostradamus, poate spune că noul director general la RIAL Brașov va fi tot Sorin Jula, actualul director interimar dacă acesta se va înscrie la concurs.

 

A N U N Ţ
Societatea Comercială RIAL SRL Brasov asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii.
Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi.
2. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei scurte. Interviul.
Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
 Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior
acreditată, absolvite cu diplomă de licență;
 Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia
altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 Capacitate deplină de exercițiu;
 Stare de sănătate corespunzatoare funcției pentru care candidează atestată pe
baza de documente medicale;
 Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică, sa nu ii fi fost revocat contractul
de mandat sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani;
 Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals,
uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de
mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si
completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si
completările ulterioare.
Condiții specifice:
1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior
acreditată, absolvite cu diplomă de licență;
2. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților / departamentelor /
organizațiilor pe care le-a administrat sau condus;
3. Experienta relevanta in administrare, mentenanta, exploatare si
intretinere de imobile;
4. Experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății și
anticipează provocările societății în anii următori;
5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G.
nr. 109/2011).
Criterii de selectie
Competenţe:
• Competenţe specifice sectorului;
• Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
• Competenţe de guvernanţă corporativă;
• Competenţe sociale şi personale;
Trăsături:
• Integritate, reputaţie şi comportament etic;
• Independenţă;
• Dinamism, determinare;
• Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor
Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:
1. Dosarul de candidatură
2. Matricea profilului de candidat
3. Declaraţia de intenţie a candidatului
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele
documente:
• copia actului de identitate;
• copia diplomelor de studii;
• curriculum vitae;
• documente/adeverință în original din care rezultă experiența în
management.
• copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
• cazierul judiciar;
• cazier fiscal;
• adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
• declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se
procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie
conform formular nr. 1;
• declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict
de interese conform formular nr. 2;
• declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află
într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o
condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform
formular nr.3.
Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de
interviu.
Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de
declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a RIAL SRL. (www.rialbv.ro )
Dosarul de candidatură se va depune până la data de 27.10.2021, ora 12.00, la
Registratura Societății RIAL SRL, Str. Al. I. Cuza Nr. 29, Brasov, Județul Brasov în
dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a
depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director
general al Societății RIAL SRL” , precum și numele şi prenumele candidatului.
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc
pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului. Candidații vor fi anunţati personal
prin intermediul postei electronice si telefonic cu privire la ora şi locul interviului.
Relaţii suplimentare se pot obţine și la telefon: 0799.35.85.82.

A N U N Ţ
Societatea Comercială RIAL SRL Brasov asistata de expert independent
FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de
recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General Adjunct al Societăţii.
Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi.
2. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei scurte. Interviul.
Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
1. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalent
in domeniul stiintei ingineresti, ramura de stiinta – Inginerie civila,
specialitatea Constructii civile, industriale si agricole;
2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia
altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
3. Capacitate deplină de exercițiu;
4. Stare de sănătate corespunzatoare funcției pentru care candidează atestată pe
baza de documente medicale;
5. Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
6. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
7. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică, sa nu ii fi fost revocat contractul
de mandat sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani;
8. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals,
uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de
mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si
completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si
completările ulterioare.
Condiții specifice:
 Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior
acreditată, absolvite cu diplomă de licență in domeniul tehnic;
 Experiență în îmbunătățirea performanței societăților / departamentelor /
organizațiilor pe care le-a administrat sau condus;
 Experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății și
anticipează provocările societății în anii următori;
 Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G.
nr. 109/2011).
Criterii de selectie
Competenţe:
• Competenţe specifice sectorului;
• Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
• Competenţe de guvernanţă corporativă;
• Competenţe sociale şi personale;
Trăsături:
• Integritate, reputaţie şi comportament etic;
• Independenţă;
• Dinamism, determinare;
• Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor
Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:
1. Dosarul de candidatură
2. Matricea profilului de candidat
3. Declaraţia de intenţie a candidatului
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele
documente:
• copia actului de identitate;
• copia diplomelor de studii;
• curriculum vitae;
• documente/adeverință în original din care rezultă experiența în
management.
• copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
• cazierul judiciar;
• cazier fiscal;
• adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
• declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se
procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie
conform formular nr. 1;
• declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict
de interese conform formular nr. 2;
• declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află
într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o
condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform
formular nr.3.
Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de
interviu.
Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de
declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a RIAL SRL. (www.rialbv.ro )
Dosarul de candidatură se va depune până la data de 27.10.2021, ora 12.00, la
Registratura Societății RIAL SRL, Str. Al. I. Cuza Nr. 29, Brasov, Județul Brasov în
dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a
depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director
General Adjunct al Societății RIAL SRL” , precum și numele şi prenumele
candidatului.
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc
pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului. Candidații vor fi anunţati personal
prin intermediul postei electronice si telefonic cu privire la ora şi locul interviului.
Relaţii suplimentare se pot obţine și la telefon: 0799.35.85.82.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: