Dezbatere publică. Primăria Brașov vrea să modifice regulamentul privind eliberarea si folosirea permiselor de Liberă Trecere

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind Modificarea şi completarea HCL nr.243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru  circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Vineri, 8.00-12.30 şi 13.30-16.00), către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau pe e-mail infopublice@brasovcity.ro. Propunerile pot fi transmise în perioada 14.03-03.04.2018.

EXPUNERE DE MOTIVE SI   RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL

 

Obiect:  Modificarea si completarea HCL nr.243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea si folosirea permiselor de Libera Trecere pentru  circulatia pe strazile din Municipiul Brasov

 

Prin  HCL nr. 243/2005 s-a aprbat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru  circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov.

In aplicarea acestui  Regulament  de la aprobare pănă în prezent au apărut cazuri şi situaţii noi care nu puteau fi anticipate şi care nu sunt cuprinse în Regulament ceea ce impune modificarea şi completarea acestuia ţinând cont de situaţiile şi condiţiile actuale.

In Municipiul Braşov dezvoltarea   construcţiilor  în domeniul  ansamblurilor rezidenţiale de locuit,  a complexelor comericale de mare amploare şi a construcţiilor în general a cunoscut o expansiune considerabilă ceea ce înseamnă intensificarea traficului rutier în zona acestor obiective.

Volumul mare de lucrări a determinat intrarea pe piaţa interna a unor tehnologii noi  care impun  mijloace de transport şi utilaje mult mai performante dar şi de tonaj mai mare decât cel aprobat prin Regulament. Pentru a ţine pasul cu această provocare şi societăţile de construcţii din Romania s-au dotat cu mijloace tehnice care să le asigure productivitate şi eficienţa economic acceptabilă în condiţii de mare concurenţă precum si respectarea noilor tehnologii aparute in constructii.

In situaţia creată s-a mărit substanţial numărul  permiselor LT zilnice solicitate  pentru mijloacele de transport şi utilajele necesare executării lucrărilor de construcţii . In cele mai multe cazuri   aceste mijloace de transport au mase maxime autorizate peste limitele aprobate prin Regulament ceea ce impune aprobare în Comisia de Circulatie constituită în cadrul Primăriei Municipiului Braşov  sau de directorul Direcţiei Tehnice  fapt care întârzie sau amână eliberarea acestor permise cu repercursiuni negative atât pentru desfăşurarea lucrărilor în sine cât şi ca atitudine asupra reprezentanţilor municipalităţii care sunt învinovăţiţi de nerezolvarea în termen a solicitărilor.

Analizând toate aspectele create se impune găsirea unor variante de rezolvare cât mai eficiente a acestor solicitări pentru a nu aduce prejudicii nici uneia dintre părţi, astfel s-au găsit soluţii de modificare a Regulamentului  privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru  circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov aprobat prin HCL nr. 243/2005- republicat , modificări care sunt prezentate în proiectul de hotarare propus spre aprobare.

 

Nr.

crt.

Funcţia Numele şi prenumele Data

 

Semnătura
1 Aprobat PRIMAR GEORGE  SCRIPCARU    
2 Vizat VICEPRIMAR BARABAS LASZLO    
3 Vizat Director Executiv D.T. Ing. LOGA MUGUR    
4 Verificat Sef Serviciu Ing. ARCANU VIOLETA    
5 Tehnodactilografiat Sing. Minciu Anisca Nr.

pag

1 Nr.

ex.

2 09.03.2018  

                         

 

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

B-dul Eroilor nr. 8  Braşov  500007

Tel :  +(40)-268-416550 , int 130 primbv@brasovcity.ro

DIRECŢIA TEHNICĂ

Serviciul Amenajare Drumuri                                                                          Înd. dos.:VIII

Publice şi Siguranţa Circulaţiei 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL MUNICIPIULUIBRASOV

 

Adriana GORAN

 

 

 

 

 

                             

  PROIECT  DE HOTARÂRE

 

Obiect:    Modificarea şi completarea HCL nr.243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru  circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov,  întrunit în data de ______________

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. ……/2018 având ca obiect aprobarea  modificării şi completării HCL nr. 243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea  permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov.

 

Ţinând cont de prevederile art.22 din OG nr.43/1997- republicată- privind regimul drumurilor, în temeiul prevederilor art 36 alin.2,lit b si lit.d, alin.4,lit.c, alin.6 lit.a, pct.11 si pct.13, art.45 alin. 1  si art.115 alin.1,lit.b  din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

                                                              HOTARASTE

 

          ART.1.       Se aprobă   modificarea şi completarea  Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia  pe străzile din Municipiul Braşov aprobat de HCL nr. 243/2005 după cum urmează:

 

1.) Art.1 din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut:

ART.1. Sunt denumite “permise de libera trecere” (prescurtat L.T.), înscrisurile tipizate eliberate de Primăria Municipiului Braşov, care conferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale, etc., pentru un beneficiar stabilit, cu un tip de autovehicul, într-o perioadă definită şi cu un orar stabilit în zone în care sunt impuse anumite restricţii de circulaţie (limitare de tonaj, acces interzis şi oprire interzisă).

   

        2.)   Art.3 din Regulament se modifică  şi va avea următorul conţinut:

   ART.3. Clasificarea permiselor de liberă trecere (LT)

 1. Din punct de vedere al duratei de valabilitate :

          – Permise LT anuale,  cu valabilitate pe întreg anul calendaristic

          – Permise  LT lunare, cu valabilitate o luna

          – Permise LT zilnice, cu  valabilitate o zi

 1. Din punct de vedere programului :

          -Permise LT cu program de zi

          -Permise LT cu program de noapte

           

3.)Art. 4 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

ART. 4. Formularele tipizate LT vor fi asigurate prin grija Primăriei Municipiului Braşov prin executarea lor prin tipografie; culorile acestora se vor schimba pentru fiecare an calendaristic , excepţie  fac LT-urile  zilnice care se tipăresc direct pe imprimantă  de către reprezentanţii C.I.C.

 

4.) Art. 5  lit. a) din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

      ART.5. Solicitanţii, în vederea eliberarii LT-urilor vor prezenta următoarele documente:

 1. a) cerere în care să se specifice detaliat următoarele:

            – motivaţia solicitării;

            – durata pentru care solicită eliberarea de LT;

              (anual, lunar, zilnic);

            – tonajul, felul autovehiculului;

            – zona pentru care solicită şi străzile;

            – felul marfurilor sau materialelor transportate;

            – programul (zi/noapte) pe care-l solicită, etc.

– beneficiarul pentru care va efectua transportul

 

5.) Art.8.  din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

ART.8. Pentru soliciări de permise de Liberă Trecere care nu se încadrează strict în prevederile Regulamentului, eliberarea LT-urilor se poate aproba de Comisia de Circulaţie constituită în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Pentru cazuri deosebite, care nu pot suporta amânare până la întrunirea Comisiei de Circulaţie, eliberarea LT-urilor zilnice se poate aproba de catre o Comisie Tehnică formată din Primar sau viceprimar, Directorul Direcţiei Tehnice, Şef Serviciu Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, Sef Serviciu C.I.C.  reprezentant  Poliţia Municipiului Braşov, reprezentant Poliţia Locala Braşov,  şi un specialist în siguranţa circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Braşov,  care se va întruni cu celeritate de căte ori este necesar.

 Convocarea Comisiei Tehnice se va face de către  secretariatul Direcţiei Tehnice  din cadrul Primariei Municipiului Brasov.

 

 

6.) Art.9.   lit. a., lit. b., lit.c., lit.d. din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut:

 

 ART. 9.

       lit.a. Zona centrală:

             – str.Republicii, M.Weiss, Sf. Ioan, M. Sadoveanu, Diaconu Coresi,Postăvarului, Politehnicii,

 – P-ţa Sfatului, P-ţa Enescu.

 In această zonă , pentru acces şi aprovizionarea societăţilor comerciale şi pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare, se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maxim autorizată până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local ,prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 

             lit.b. Zona istorică:

 1. Străzile de acces dinspre b-dul Eroilor spre cartierul Schei şi străzile din cartierul Schei şi Prundul Braşovului.
 2. Zona delimitată de str.N.Iorga, I.Maniu, Al.I.Cuza, Bisericii Române şi Lungă.

În această zonă se pot elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (o zi până la o lună) şi pentru autovehicule având masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 16 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local, prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

           

lit.c. Pentru celelalte străzi din municipiu pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera permise de libera trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată pana la 42 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2 la prezenta hotarare.

 

lit.d. Pentru drumul Braşov – Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (între o zi şi o lună) pentru autovehiculele cu masa totală autorizata până la 26 tone (inclusiv), care transportă materiale conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2.

 Exceptie fac mijloacele de transport în comun şi autocarele.

 

     7.)  Art.9 se va completa prin introducerea  unui nou aliniat, care va avea următorul conţinut:

lit .i.  Pentru autovehiculele şi utilajele necesare executarii unor lucrări de constructii, pentru care este obligatorie obţinerea Autorizaţiilor de construire,  permisele LT se vor elibera numai în baza Autorizaţiei de construire şi a anunţului de începere a lucrărilor.

 

8.)Art.11 din Regulament  se modifică şi va avea următorul conţinut:

ART.11. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original, si numai pentru a efectua   

transportul pentru beneficiarii specificati in LT.  Copiile xerox, fotocopii etc, ale LT-urilor  nu 

conferă posesorului dreptul de acces în zonele pentru care se eliberează acesta.

 

9.). Art.13. din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

ART.13. În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin LT. (pe număr de înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de liberă trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta să se încadreze în aceleaşi limite de tonaj. Eliberarea noului LT. se va face fără plata de taxe sau tarife suplimentare, cu condiţia ca vechiul LT. să fie prezentat pentru anulare. Excepţie fac LT-urile zilnice care nu pot fi modificate sau anulate numai în cazuri deosebite (condiţii meteo excepţionale , accidente probate prin documente specifice ); modificarea sau anularea acestor LT-uri se poate face cu aprobarea Directorului Direcţiei Tehnice.

 

      10.)Art.23. din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

     ART.23. Autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contracte de lucrări sau prestări  

     servicii cu Municipiul Braşov sau Consiliul Local al  Municipiului Braşov, după caz, vor achita 50% 

     din  taxele aferente eliberarii permiselor de liberă trecere.

     Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei  va deţine 4 (patru)     LT.-uri ce vor fi  

     folosite pentru rezolvarea acţiunilor urgente întreprinse la dispoziţia Primarului.

Pentru unităţile de învăţământ şi sănătate, pentru instituţiile şi serviciile publice de sub  autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov precum şi alte aşezăminte sociale şi culturale se poate elibera câte un permis de liberă trecere, în mod gratuit, fără număr de înmatriculare sau  pe numărul de înmatriculare al autovehiculului care se deplasează pentru aprovizionare ori alte activităţi conexe. Conducătorii acestor instituţii sunt direct răspunzători de utilizarea acestora numai în scopul pentru care au fost eliberate , în caz contrar acestea vor fi retrase şi anulate. Utilizarea permisului LT in alte scopuri  constituie abatere disciplinara grava.

Pentru autovehiculele utilizate în cadrul unor evenimente a căror organizator sau participant este Primăria Municipiului Braşov, se va elibera un permis LT nenominal( pe perioada desfăşurării evenimentului), la solicitarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov , care coordoneaza desfăşurarea evenimentului.

Pentru  autovehiculele aparţinând sau utilizate de RATBV S.A. şi de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, care se deplasează pentru intervenţii, reparaţii, întreţinere, aprovizionare, se vor elibera, gratuit, permise

de liberă trecere pe numerele de înmatriculare ale acestora.

 

   11.) Art.24 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

         ART.24. Instituţiile şi persoanele interesate, nominalizate la articolul de mai sus, vor depune 

         adrese  de solicitare a permiselor L.T.

 

        12.) Art.26 se va completa prin introducerea  unui nou aliniat care va avea următorul 

        conţinut:

         ART.26,   f.) folosireade catre un transportator a unui L.T. eliberat pentru un beneficiar in 

         favoarea altui beneficiar se sanctioneaza cu amenda de la 1500 – 2500 lei.

        Totodata aceasta fapta atrage dupa sine interdictia eliberarii unui L.T. pe o perioada de 6luni.

 

        13.) Regulamentul se completeaza cu un nou articol care va avea urmatorul continut:

       ART.34. Interzicerea eliberarii unui L.T.,societatii vinovata de savarsirea contraventiei prevazuta

       la art.26 ,lit.f) se face de catre Primarul Municipiului Brasov prin dispozitie, in baza unui referat 

       intocmit de persoanele imputernicite, care au constatat contraventia.

 

14.) Anexa nr. 2 la HCL nr.243/2005 se modifică şi va avea următorul conţinut:

 

 

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.243/2005

                      Republicat conf. HCL nr………..

 

 

O R A R U L

 

maximal de acces in zonele prevăzute la Art.9, lit.”a” – “d”

din Regulament

 

     1.Program de zi:

 1. între orele 6,00 – 8,00 pentru zona centrală explicitată în Art.9, lit.”a” din Regulament, pentru aprovizionarea societăţilor comerciale care au magazine în această zonă
 2. între orele 8,00 – 19,00 pentru zona centrală explicitată în Art.9, lit.”a” din Regulament, pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare
 3. între orele 6,00 – 16,00 pentru zona istorică explicitată în Art.9, lit.”b” din Regulament
 4. între orele 6,00 – 22,00 pentru zona explicitată în Art.9, lit.”c” şi “d” din Regulament

 

 1. Program de noapte:
 2. între orelele 22,00 – 6,00 pentru zonele explicitate în Art.9, lit.”a”, “b”, “c”, şi “d”.

 

3.Orarul la punctele 1 şi 2 este orarul maxim admis.

Acesta poate fi redus în funcţie de solicitările concrete ale agenţilor economici precum şi de numărul de L.T.-uri eliberat pentru o anumită zonă, în vederea evitării  aglomeraţiei.

 

In cazuri deosebite când orarul maxim admis este diminuat de Primăria Municipiului Braşov, tariful majorat,  datorită tonajului, se calculează  proporţional cu orarul aprobat.

 

NOTA: Excepţie de la acest orar fac autovehiculele menţionate la art.22 din Regulament, care se deplasează în caz de intervenţie.

 

ART .2 Regulamentul astfel modificat va fi republicat.

 

 ART.3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: