Dezbatere publică pentru stabilirea taxelor la nivelul SPCLEP Braşov

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul prin intermediul Compartimentului Analiză – Sinteză, Secretariat, Informatic din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brasov ( program Luni – Vineri , 9.00 – 11.00 ) sau pe e-mail office@spclepbv.ro.
Propunerile pot fi transmise în perioada 19.10.2018-05.11.2018.

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

 

Privind: stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a

                  Persoanelor Braşov pe anul 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa din data de ________,

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, înregistrate cu nr. _____________, prin  care se propune stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2019,

Văzând și referatul privind asigurarea transparenței decizionale de promovare a Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local având ca obiect stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2019,

Luând în considerare prevederile art.1 alin.(1) și art.20, art.21, art. 21^1din O.G.nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2 pct.55, art.67 alin.(1), lit. b) și art. 68 alin.(1) și (2) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.365 din 30.08.2017 privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă prestate de Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov,

În temeiul art.36 alin. (4),  lit. c) și art. 45, alin.(2),  lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

                 Art.1   Se aprobă următoarele taxe pe anul 2019 pentru soluţionarea în termenul prevăzut de lege a cererilor persoanelor fizice sau juridice care beneficiază de serviciile oferite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum şi taxa de urgenţă pentru soluţionarea cererilor şi eliberarea, în termen de maxim 48 de ore de la înregistrarea cererii, a documentelor şi actelor din raza de competenţă :

 

Denumire taxă Valoare

lei

Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, respectiv sâmbăta          150
Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, respectiv duminica        320
Taxă de permisiune foto/video pentru oficierea căsătoriilor                  40
Taxă  arhivă  pentru procesare documentație la cererea persoanelor fizice     juridice,  precum și  pentru eliberarea/actualizarea certificatelor, livretelor de  familie, dovezilor/adeverințelor din raza de competență                                                                                15
Taxă eliberare copii după documentele primare aflate în arhiva proprie pentru

 fiecare document   

4
Taxă procesare documentație privind aprobarea transcrierii certificatelor și a extraselor de stare civilă procurate din străinătate înregistrate la autoritățile locale competente, avizarea înscrierii mențiunilor privind statutul civil al persoanelor întocmite de autoritățile străine, procesare documentație dosare schimbare nume/ prenume pe cale administrativă, procesare documentație privind înscrierea numelui de familie ori a  prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne 50
Taxă privind furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor /informație /persoană 5
Taxă de urgență pentru soluționarea cererilor și eliberarea, în termen de maxim 48 ore de la înregistrarea cererii, a documentelor și actelor din raza de competență 200

 

Art.2  Contravaloarea cărţii de identitate,  a cărţii de identitate provizorii şi a contravalorii vizei de stabilire a reşedinţei  sunt stabilite prin acte normative.

           

           Art.3  Taxele nominalizate la art.1 precum şi  contravaloarea cărţii de identitate,  a cărţii de identitate provizorii şi a contravalorii vizei de stabilire a reşedinţei, stabilită prin acte normative, plătite în beneficiul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov reprezentă venituri proprii, urmând a fi gestionate în condiţiile legii.

 

Art.4   Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: