Deficit de 4000 de ha teren agricol la nivelul judetului Brasov

Comisia Judeţeană Braşov face demersuri pe lângă autorităţile locale, care înregistrează un deficit de suprafaţă, să soluţioneze cererile de retrocedare, pe care le mai au în lucru, astfel încât la nivel de judeţ să se poată dispună scoaterea de terenuri din domeniul public sau privat al statului, în vederea acoperirii deficitului în mod corespunzător. Instituţia Prefectului a organizat, în luna octombrie, întâlniri zonale cu reprezentanții comisiilor locale de fond funciar din județ pentru a analiza situația necesarului de teren la nivelul județului Brașov.    

În acest moment, la nivelul Județului Brașov, se înregistreză un deficit de suprafață de 4000 ha teren agricol, necesar punerii în posesie a persoanelor validate de către Comisia Județeană Brașov, în baza legilor fondului funciar. 

Prin circulara nr.16221/2016, am acordat termen până la data de 5 decembrie 2016 , tuturor Comisiilor locale care înregistrează cereri nesoluționate sau celor care nu au pus în aplicare sentințe judecătorești definitive și irevocabile, astfel încât până la termenul acordat, acestea trebuiau să certifice situația finală a anexei de despăgubiri (nr. beneficiari/suprafață).

Prin Legea  nr. 168 din 29 iunie 2015, au fost exceptate de la reconstituirea în natură,suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic vegetal şi animal, de utilitate publică, prevăzute în anexele nr. 1-5 şi 7 la <LLNK 12009    45 10 201   0 17>Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel că pentru cetățenii care aveau identificate vechile amplasamente în perimetrele institutelor de cercetare de pe raza Județului Brașov, terenuri care conform legii au fost  declarate indispensabile cercetării, trebuie să găsim soluții de retrocedare în natură, în alte localități cu excedent de suprafață de pe raza județului Brașov, terenuri ADS,  potrivit “Principiului resituirii cu prevalență în natură” , în caz contrar urmând ca și aceștia să fie înscriși pe anexa de despăgubiri.

 

Activitatea Comisiilor locale de fond funciar este permanent în atenția noastră, acordând consultanță de specialitate ori de câte ori ne este solicitată. Este regretabil faptul că procesul de reconstituire a dreptului de proprietate nu s-a putut  finaliza din păcate până la termenul prevăzut de legiuitor – 1 ianuarie 2017.

 

Acest fapt se datorează lipsei fondurilor la unele primării, care au fost în imposibilitatea încheirii de contracte cu specialiști topo autorizați, precum și trecerii la sistemul de măsurare STEREO 70, care implică o serie de operațiuni tenico – juridice.

 

        Am solicitat  tuturor autorităților locale, contractarea lucrărilor de specialitate privind lucrările de cadastru sistematic, în conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, prin care s-a creat cadrul legal pentru demararea de către unitățile administrativ teritoriale a programului de cadastru sistematic – general la nivel de sector cadastral, pentru imobilele terenuri (terenuri cu sau fără construcții) situate în extravilanul localităților, în zonele de aplicare a legilor fondului funciar.

Prin Ordin de prefect s-a dispus control la toate comisiile locale de fond funciar din județ. Perioada de activitate supusă controlului va viza perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare a Legii nr.165/2013 și până în prezent  și va consta în următoarele verificări:

– suprafața totală la nivel de u.a.t pentru care s-a emis titluri de proprietate defalcată – forestier/arabil;

– suprafața totală la nivel de u.a.t pentru care nu s-a emis titluri de proprietate, defalcată – forestier/arabil;

– situația cererilor nesoluționate, conform art. 8 din Legea nr.165/2013;

– situația titlurilor executorii care nu au fost puse în aplicare;

– situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

– stadiul actual de punere în aplicare a Legilor fondului funciar;

– principalele dificultați întâmpinate de către Comisiile locale cu ocazia punerii în posesie;

Controlul se va desfășura până în data de 22 decembrie 2017.

Tototdată am organizat întâlniri zonale cu reprezentanții comisiilor locale de fond funciar din județ pentru a analiza situația necesarului de teren la nivelul județului Brașov, fiind programate până la finele lunii curente 4 întâniri de lucru ( Brașov, Râșnov, Rupea și Făgăraș) sau ori de câte ori situația o impune la sediul instituției noastre.

„Am dezbătut împreună cu juriştii Instituţiei Prefectului problemele de fond funciar din judeţ. Astfel, am luat decizia dispunerii unui ordin de prefect, prin care să fie verificate toate aceste comisii din judeţul nostru. Aceste controale îşi propun să ducă la deblocarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate la nivelul comisiilor locale din Județul Brașov, prin identificarea problemelor și recomandarea de soluții în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul fond funciar. De la începutul anului si până în present au fost adoptate 409 hotărâri şi au fost  eliberate 2165 de titluri de proprietate”, a declarat prefectul Braşovului Marian Rasaliu.

„Această problemă de fond funciar trebuie rezolvată cât mai repede, fiind obligaţia autorităţilor locale. Este un drept al cetăţenilor de a intra în posesia titlurilor de proprietate ce li se cuvin”, a precizat Secretarul Comisiei Judeţene Braşov de aplicare a Fondului Funciar, subprefectul Braşovului domnul Ciprian Băncilă.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: