Consiliul Județean Brașov și primăriile din județ au creat prejudicii de 2.237.000 lei. Ce alte nereguli a descoperit Camera de Conturi?

Activitatea Camerei de Conturi Brașov s-a desfășurat în baza Programului de activitate pe anul
2018 aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi. Au fost efectuate 30 acțiuni de
audit/control la entități ale administrației publice locale, din care 23 acțiuni de audit financiar
asupra situațiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2017, o acțiune de audit al performanței
și 6 acțiuni de control.
În urma acțiunilor desfășurate au fost întocmite 23 rapoarte de audit financiar, un raport de audit
al performanței, 6 rapoarte de control, 23 procese verbale de constatare și 57 note de
constatare. Procesul de valorificare a constatărilor, până la data întocmirii prezentului raport, sa realizat prin emiterea a 15 decizii prin care au fost dispuse un număr de 89 măsuri.
În anul 2017 au fost programate și realizate, până la data raportului, și 101 acțiuni de control
privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii/a
recomandărilor formulate prin scrisori, în urma cărora au fost întocmite rapoarte de follow-up.
Sintetic rezultatele activității desfășurate pe anul 2018 se prezintă astfel:

Urmare acțiunilor de audit/control finalizate până la data raportării, la nivelul unităților
administrativ-teritoriale și operatorilor economici de subordonare locală, au fost constatate
abateri de la reglementările legale care au avut ca efect producerea de prejudicii în gestionarea
resurselor publice, nestabilirea și nevirarea la bugetele locale și bugetul general consolidat al
statului, în totalitate și la termenele legale, a impozitelor, taxelor și a vărsămintelor, precum și
reflectarea nereală a patrimoniului public și privat în situațiile financiare anuale verificate.
Situația sintetică a rezultatelor acțiunilor de audit/control se prezintă astfel:
mii lei
Estimări abateri                                                              Accesorii                             Total estimari

1. Venituri suplimentare                  3822                           139                                      3961

2 Prejudicii                                        2169                            68                                        2237

3. Abateri financiar-contabile        19.328(000) lei             0                                        19.328

Total sume                                        25.319                         207                                      25.526

 

Principalele constatări identificate la nivelul unităților administrativ-teritoriale pot
fi rezumate astfel:
a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2017, precum și
autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat.
La majoritatea entităților auditate s-a constatat respectarea dispozițiilor legale la fundamentarea
bugetului local, aspecte de neconformitate identificându-se numai la UATC Apața, în sensul
includerii proiectelor de investiții publice în lista obiectivelor de investiții anuale, anexă la bugetul
local, fără aprobarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv a documentațiilor de avizare
a lucrărilor de intervenții, de către autoritatea publică deliberativă.
b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare.
Misiunile de audit financiar au evidențiat că situațiile financiare anuale întocmite de majoritatea
entităților auditate nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a
celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de acestea, ca urmare a erorilor și
abaterilor de la dispoziții legale constatate în activitatea financiar-contabilă auditată.
Principalele categorii de abateri identificate sunt:
– erori la înregistrarea în evidența contabilă a unor elemente patrimoniale sau
neînregistrarea unor active fixe în evidența contabilă (UATJ Brașov, UATC Dumbrăvița,
UATC Jibert, UATC Șinca);
– neefectuarea cu ocazia inventarierii, a evaluării mijloacelor fixe la valoarea justă și
netrecerea la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar a mijloacelor fixe
complet amortizate și cu valoare mai mică decât valoarea minimă stabilită prin Hotărâre
de Guvern pentru mijloace fixe (UATC Dumbrăvița);
– necalcularea și neînregistrarea în evidența contabilă a amortizării activelor fixe (UATC
Apața, UATC Șinca);
– neîntocmirea documentelor primare pentru justificarea consumului de carburanți (UATC
Apața, UATC Jibert);
– neevidențierea/evidențierea eronată în contabilitate a provizioanelor pentru plata
drepturilor salariale câștigate de personalul didactic în baza hotărârilor judecătorești
(instituțiile de învățământ aflate în subordinea UATM Brașov, UATM Făgăraș, UATC
Jibert și UATC Mândra);
– nerespectarea principiului contabilității pe bază de angajamente la înregistrarea unor
obligații către terți sau a unor venituri (UATC Apața, UATC Mândra, UATC Ticuș);
-raportarea eronată în contul de execuție a elementelor componente a datoriei publice
locale (UATJ Brașov, UATM Făgăraș);
– înregistrarea și plata unor cheltuieli cu nerespectarea clasificației bugetare sau
înregistrarea eronată pe cheltuieli a unor active corporale și active circulante de natura
obiectelor de inventar (UATC Beclean, UATC Mândra).
Cauzele care au determinat apariția acestor abateri au constat în neorganizarea sau
organizarea defectuoasă și funcționarea necorespunzătoare a sistemului de control intern
managerial, insuficienta pregătire profesională a personalului din compartimentele financiarcontabile sau neresponsabilizarea acestuia, neaplicarea sau interpretarea eronată a
prevederilor legale în domeniul financiar-contabil.

Abateri constatate:

Abaterile constatate și consemnate în actele întocmite la o parte din unitățile administrativteritoriale, cu privire la stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetelor
locale, au evidențiat o serie de carențe și neregularități în modul de formare, administrare și
utilizare a resurselor publice, fiind necesare, în continuare, măsuri pentru îmbunătățirea
managementului finanțelor publice locale și dezvoltarea, la un nivel corespunzător, a capacității
instituționale de elaborare și execuție a bugetelor unităților administrativ-teritoriale.
Aspectele semnificative identificate se referă la:
 nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de concesionare și/sau închiriere
de bunuri proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, precum și
neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată,
necalcularea penalităților de întârziere pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a
redevenței/chiriei datorate de concesionari/chiriași (UATC Apața, UATC Jibert, UATC
Mândra, UATC Ticuș);
 neurmărirea modului de respectare a clauzelor cuprinse în unele contracte de asociere
în participațiune, nestabilirea și neurmărirea încasării majorărilor de întârziere pentru
neplata la termen a unor creanțe născute din aceste contracte (UATM Brașov);
 nestabilirea, neevidențierea în contabilitate și neurmărirea încasării impozitului pe clădiri,
datorat de unele persoane juridice, având în vedere valoarea imobilelor stabilită în baza
unui raport de evaluare sau a impozitului pe clădirile finalizate, pentru care autorizația de
construire a expirat (Direcția Fiscală Brașov);
 neregularizarea, în unele cazuri, a taxei pentru eliberarea autorizației de construire la
data expirării acestora sau la finalizarea lucrărilor de construcții (UATM Brașov);
 nevirarea la bugetul local a garanțiilor de bună execuție și a garanțiilor de participare la
licitație nerestituite deponenților și pentru care s-a prescris dreptul creditorilor de a
solicita restituirea (UATM Brașov) sau a unor impozite și taxe locale la care s-au
înregistrat suprasolviri și pentru care s-a prescris dreptul contribuabililor de a solicita
restituirea (Direcția Fiscală Brașov);
 nestabilirea și neîncasarea taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației pentru
desfășurarea activității de alimentație publică (UATO Râșnov, UATO Rupea, UATC
Dumbrăvița);
 neîncasarea taxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale de către echipamentele și
utilajele destinate obținerii de venituri (UATC Apața);
 neînregistrarea în evidența contabilă a creanțelor de natura amenzilor contravenționale
și neurmărirea încasării acestora (UATJ Brașov);
 neluarea măsurilor de încasare a veniturilor bugetare prin aplicare tuturor formelor de
executare silită (UATC Apața).
Abaterile identificate au fost generate de necunoașterea sau insuficienta aprofundare a
legislației fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale, precum și interpretarea eronată a
unor prevederi din Codul fiscal, aplicarea limitată a măsurilor de executare silită,
superficialitatea manifestată în activitatea de stabilire, înregistrare și colectare a veniturilor
proprii ale bugetului local în cuantumul și la termenele prevăzute de legislația în vigoare, de
către personalul cu atribuții, neinventarierea sau inventarierea formală a materiei impozabile
existențe pe teritoriul localităților generând riscul neidentificării unor venituri cuvenite bugetelor
locale, precum și de neurmărirea derulării contractelor de închiriere/concesiune.

Nerespectarea prevederilor legale cu privire la gestionarea patrimoniului public
și privat al unităților administrativ-teritoriale.
În urma misiunilor de audit financiar au fost identificate cinci unități administrativ-teritoriale
(UATM Brașov, UATC Apața, UATC Dumbrăvița, UATC Jibert, UATC Șinca) și cinci entități ai
căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite (Liceul Teologic Ortodox „Sfântul
Constantin Brâncoveanu” Făgăraș, Școala Gimnazială Lisa, Școala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe
Lazăr” Brașov, Școala Gimnazială nr. 5 Brașov și Școala Gimnazială nr. 11 „Stefan Octavian
Iosif” Brașov), în cazul cărora nu au fost respectate în totalitate dispozițiile legale cu privire la
efectuarea operațiuni de inventariere a patrimoniului pe anul 2017 în sensul că, nu au fost
inventariate toate elementele patrimoniale, omisiunile referindu-se în special la imobilizările
corporale în curs de execuție, bunurile date în concesiune/închiriere/administrare, conturile de
disponibilități, creanțe și datorii, precum și la alte elemente fără substanță materială, cu
consecințe în prezentarea în situațiile financiare a unor elemente patrimoniale incerte,
neconfirmate prin inventariere.
În urma analizei situațiilor financiare s-a constatat că, în cazul UATC Jibert, informațiile cu
privire la activele fixe sunt denaturate, nu reflectă în mod fidel poziția financiară a entității ca
urmare a neefectuării reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor la
termenele reglementate prin lege, respectiv la interval de trei ani.
Misiunile de audit financiar efectuate au evidențiat și lipsa de preocupare a unor ordonatori
principali de credite pentru cunoașterea situației reale a proprietății publice deținute prin
neactualizarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al localității, deficiență
identificată la cinci unități administrativ-teritoriale (UATO Rupea, UATC Apața, UATC
Dumbrăvița, UATC Mândra și UATC Șinca).

Cheltuieli cu bunuri și servicii
La majoritatea unităților administrativ-teritoriale s-a constatat nerespectarea prevederilor
legale privind achizițiile publice de bunuri, lucrări și servicii cu consecințe negative în asigurarea
eficienței și economicității în utilizarea fondurilor publice.
Abaterile constatate sunt:
 achiziția de materiale (cloramină) care nu se regăsesc în stoc și fără justificarea
ulterioară a consumului (UATC Apața – 142 mii lei);
 efectuarea plăți pentru achiziția și montajul unor coșuri de gunoi stradale la prețuri
supraevaluate față de prețul pieței și fără a fi montate (UATC Apața – 92 mii lei);
 plată fără bază legală a unor servicii de împădurire urmare acceptării la plată a unor
articole de cheltuieli, reprezentând organizare de șantier, cheltuieli indirecte, profit și
TVA, în valoare mai mare decât cele prevăzute în oferta financiară (UATC Ticuș – 89 mii
lei);
 plăți pentru servicii care nu se concretizează în documente justificative (UATC Jibert –
78 mii lei, UATC Șinca – 33 mii lei);
 plata fără bază legală a contravalorii unor cursuri de pregătire și perfecționare
profesională pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, urmare
inexistenței aprobării autorității publice deliberative (UATM Făgăraș – 10 mii lei, UATC
Dumbrăvița – 7 mii lei, UATC Jibert – 11 mii lei, UATC Lisa – 12 mii lei);
 plata contravalorii unor servicii/lucrării a căror execuție a avut loc la o dată ulterioară,
realizându-se în fapt creditarea prestatorului/executantului (UATC Apața și UATC
Mândra);
 plata nejustificată a contravalorii unor servicii de telefonie mobilă care exced necesităților
entității sau care nu au fost utilizate de către personalul entității (UATC Dumbrăvița,
UATC Jibert și Școala Gimnazială Lisa);
 plăți efectuate fără bază legală pentru achiziția de servicii, care impropriu erau denumite
consultanță în actualizarea documentației pentru implementarea sistemului de control
intern/managerial, însă în fapt au constatat în elaborarea/actualizarea documentației de
elaborare/implementare a controlului intern, și conform legislației în vigoare, erau în
responsabilitatea managementului entității (UATM Făgăraș, UATC Apața, UATC
Beclean, UATC Hoghiz, UATC Șinca, Școala Gimnazială Jibert);
 depășirea normativului pentru consumul de carburanți (UATC Jibert);
20
 plata fără contraprestație a serviciilor de pază (Direcția de Pază și Ordine a Județului
Brașov);
 plata fără bază legală a contravalorii unor bunuri de natura obiectelor de inventar care
nu au fost livrate (Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru);
 nesolicitarea în termenul prevăzut de lege a sumelor reprezentând indemnizații pentru
incapacitate temporară de muncă, plătite asiguraților din surse bugetare proprii, în
situația depășirii contribuției lunare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de
sănătate datorate de angajator (UATC Beclean, Grădinița cu Program Prelungit
„Albinuța” Făgăraș, Școala Gimnazială „Apaczai Csere Janos” Apața, Școala
Gimnazială nr. 5 Brașov și Școala Gimnazială nr. 11 „Ștefan Octavian Iosif” Brașov);
 plata fără bază legală a contravalorii unor asigurări mixte de viață pentru persoane aflate
în incompatibilitate cu activitatea de voluntariat pentru situații de urgență (primar și
secretar), potrivit prevederilor legale (UATC Ticuș).

Vânzarea și/sau scoaterea din funcțiune a activelor corporale, concesionarea
sau închirierea de bunuri proprietate publică și privată a statului și a unităților
administrativ-teritoriale, concesionarea de servicii cu caracter public și
asocierile în participațiune.
21
Deficiențele constatate au fost determinate de nerespectarea de către managementul unităților
administrativ-teritoriale a prevederilor legale referitoare la administrarea bunurilor proprietate
publică sau privată, neurmărirea respectării clauzelor contractuale de către
concesionari/chiriași, sau a clauzelor prevăzute în contractele de asociere în participațiune
încheiate.
Principalele deficiențe identificate au fost:
 stabilirea eronată a redevenței datorate de concesionari bugetului local (UATO Râșnov);
 nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la administrarea bunurilor proprietate
publică sau privată a unității administrativ-teritoriale prin atribuirea folosinței cu titlu
gratuit asupra unor imobile, către terțe persoane care nu se încadrează în categoria
celor care pot beneficia conform dispozițiilor legale, de această facilitate (UATC Jibert,
UATC Viștea);
 nefundamentarea prețului de închiriere a suprafețelor de teren (pășuni) proprietate a
comunei Ticuș;
 nestabilirea prin contract a cuantumului penalităților datorate de către locatari, în
conformitate cu prevederile contractelor de închiriere, pentru neîndeplinirea prevederilor
referitoare la efectuarea lucrărilor de îmbunătățire a pajiștilor în anul 2017 (UATC
Beclean);
 nerespectarea prevederilor legale referitoare la închirierea unor pășuni, în sensul că,
pentru unele contracte de închiriere nu există aprobarea autorității publice deliberative
(UATC Mândra, UATC Șinca);
 contractele de închiriere a pășunilor nu au respectat modelul cadru aprobat prin Ordinul
MADR nr. 407/2013 (UATC Mândra, UATC Șinca, UATC Ticuș);
 nerespectarea prevederilor legale la încheierea și administrarea unor contracte de
asociere în participațiune (UATM Brașov).

O altă deficiență constatată o constituie efectuarea de plăți fără bază legală pentru serviciul de
colectat, transport și depozitat deșeuri, urmare acceptării la plată a unor situații de lucrări care
cuprind contribuția menționată la art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 196/2005, cu modificările și
completările ulterioare, a cărui aplicabilitate s-a suspendat până la 1 ianuarie 2019 (UATM
Brașov și Serviciul Public Administrare Piețe Brașov).

În perioada 01.01.2018 – 23.11.2018 au fost întocmite 2 Procese-verbale de constatare și
sancționare a contravențiilor pentru abateri de la dispozițiile Legii privind finanțele publice locale
nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, (UATC Apața și UATC Jibert) și un
Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru abateri de la dispozițiile OG
nr. 81/2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor
publice, cu modificările și completările ulterioare (UATC Șinca).

 

Rezultatele acțiunilor de audit/control, pe fiecare entitate, sunt prezentate în tabelul următor:
mii lei

Institutii                    Venituri suplimentare                          Prejudicii                        Abateri financiar-contabile

UATJ Brasov                         8                                                      187                                     2958

Muzeul de Etnografie Bv     0                                                      187                                       28

UATM Brasov                      3.114                                                260                                       3.654

UATM Făgăras                     153                                                    57                                        663

UATO Râșnov                       98                                                       0                                         978

UATO Rupea                        115                                                     0                                           19

UATC Apata                          8                                                       263                                        232

UATC Beclean                      29                                                      143                                         551

UATC Cincu                          8                                                        241                                          0

UATC Comăna                     6                                                         41                                            3

UATC Dumbrăvița               25                                                        17                                           1.201

UATC Fundata                     9                                                          58                                            0

UATC Hoghiz                      17                                                        78                                             0

UATC Jibert                         7                                                          108                                           2.735

UATC Lisa                           10                                                         350                                           0

UATC Măieruș                     46                                                         2                                               719

UATC Mândra                     35                                                          2                                              3.138

UATC Șinca                         0                                                           118                                            104

UATC Șoarș                        0                                                            38                                               325

UATC Ticuș                         29                                                          112                                              42

UATC Ucea                         0                                                            41                                               414

UATC Viștea                      81                                                            92                                               0

Direcția de Pază

și Ordine a
Județului Brașov               0                                                                 1                                                777

Regia Publică Locală
Ocolul Silvic „Pădurile
Făgărașului” RA Voila       163                                                             8                                                 794

Unitatea de Asistență
Medico-Socială de
Pneumoftiziologie Sânpetru 0                                                            1                                                   0

SC Altitudinea 1040
Predeal SRL Predeal              0                                                           19                                                 21

Total sume                           3.961                                                      2.237                                            19.328

NOTĂ: Nu au fost întocmite fișe pentru:
– UATO Predeal, UATO Zărnești și UATC Prejmer, la care nu au fost constatate
deficiențe în urma desfășurării acțiunii având ca temă „Controlul legalității contractării sau
garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților
administrativ-teritoriale”

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: