Cine benefiază de ajutor lunar pentru încalzirea locuinței?

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1082 lei în cazul persoanelor singure.

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei.

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei combustibili solizi sau petrolieri pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei.

Formularele reprezentând cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se pot ridica de la sediul Direcţiei  de Servicii Sociale, Str. Panselelor nr. 23, conform următorului  program cu publicul:  luni – vineri: 08,00-16,00.  De asemenea se pot descărca şi de pe adresa: www.brasovcity.ro, secțiunea e-functionar/servicii sociale/ajutoare de încălzire.

Cererile însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de către membrii acesteia se vor depune începând cu data de 16.10.2017 la sediul Direcţiei de Servicii Sociale din Str. Panselelor nr.23, conform următorului program: luni, marţi, miercuri, vineri: 08,30-17,00 şi joi: 08,30-18,00.

 

CERERILE SE DEPUN PERSONAL DE CĂTRE TITULARI (SAU UNUL DIN MEMBRI  MAJORI AI FAMILIEI) DIRECT LA SEDIUL MENŢIONAT MAI SUS.

 • titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei  – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
 • Cuantumul ajutorului este:
 1. a) pentru persoanele care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei: în sumă fixă, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure şi reprezintă sume lunare cuprinse între 262 lei şi 20 lei, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită (pentru cei care folosesc gaze naturale în regim de asociaţie);
 2. b) pentru persoanele care utilizează energie electrică pentru încălzirea locuinţei: în sumă fixă, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure şi reprezintă sume lunare cuprinse între 240 lei şi 48 lei, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale ;
 3. c) pentru persoanele care utilizează energie termică în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei: prin compensarea procentuală, între 90% şi 5%, a valorii efective a facturii la energie termică în raport cu venitul net mediu lunar pe  membru de familie, respectiv al persoanei singure, dar nu mai mult decât valoarea ajutorului maxim lunar stabilit prin dispoziţie a primarului.

Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,10 lei – 1082, compensarea procentuală este de 10%.

Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 155 lei -786 lei, compensarea procentuală este mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.

Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor <LLNK 12001   416 10 201   0 18>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proporţie de 100%.

 1. d) pentru persoanele care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: în sumă fixă, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure şi reprezintă sume lunare cuprinse între 54 lei şi 16

 

  

   I  Acte necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei

      

 1. A. Componenţa familiei se dovedeşte după caz, cu următoarele acte, în copie:
 2. a) actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei,după cum urmează:

– pentru cetăţenii români, după caz: – buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie/ paşaport;

– pentru cetăţenii străini sau apatrizi, după caz: – permis de şedere temporară/document de identitate/permis de şedere pe termen lung;

-pentru cetăţenii UE, SEE sau din Confed.Elveţiană, după caz:- certificat înregistrare/carte de rezidenţă.

 1. b) certificatele de naştere ale copiilor (în cazul copiilor până la 14 ani);
 2. c) hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 3. d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;
 4. e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 5. f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 6. g) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

 

 

 1. B. Acte doveditoare privind veniturile realizate

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

–  alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010,

–  alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993,

– bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

– ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010,

–  burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

– stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate,

– sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu,

– sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional,

– veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.

Titularii cererilor au obligaţia să declare toate veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, cu execepţia celor de mai sus.

Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori de alte autorităţi competente în original sau copie după caz:

– adeverinţă eliberată de angajator cu salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii – original;

–  cupon pensie valabil pentru luna anterioară depunerii cererii- copie;

– după caz, alte acte doveditoare privind veniturile realizate de titular şi membrii familiei acestuia, astfel cum sunt prevăzute în formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere.

 

      

 1. Alte acte necesare:
 • Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari la care sunt arondaţi, din care să rezulte numele, prenumele şi numărul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care solicită acordarea ajutorului, dacă sunt trecute în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de întreţinere- original;
 • Contractul de închiriere înregistrat la administraţia finanţelor publice pentru persoanele

care locuiesc cu chirie, contract de comodat, contract de uzufruct valabil pentru perioada în care se solicită ajutorul – copie;

 • Factura de gaz/energie electrică pentru solicitanţii care utilizează pentru încălzirea

locuinţei gaze naturale /energie electrică pentru identificarea codului de client – copie;

–  Talon auto/carte de identitate a vehiculului – pentru solicitanţii/membri de familie care deţin în proprietate autoturism – copie .

 

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: