Cei mai mulți șomeri nu au școală

La sfârșitul lunii ianuarie 2019 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov erau înregistrați 5.948 șomeri (din care 2.712 femei), rata șomajului fiind de 2,27%, cu 0,53 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018, și cu 1,05 pp sub rata șomajului înregistrată la nivel național.
Din totalul de 5.948 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brașov, 1.016 persoane erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 4.932 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.279 șomeri provin din mediul rural și 1.669 sunt din mediul urban.
Șomerii fără studii sau cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brașov (46,48%). Cei cu studii gimnaziale sunt în procent de 26,46% din numărul total al șomerilor, iar 11,21% au absolvit învățământul liceal. Șomerii cu studii profesionale/arte și meserii reprezintă 10,23% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt în procent de 4,69%. Persoanele cu studii postliceale reprezintă 0,93% din totalul .
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2931 persoane foarte greu ocupabile, 2707 greu ocupabile, 157 mediu ocupabile, iar 153 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
În perioada 01.01.2019-31.01.2019, urmare a serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de AJOFM Brasov, 147 persoane au fost încadrate în muncă, dintre care 85 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 75 au peste 45 de ani, 17 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 27 au între 25 și 35 de ani, iar 28 sunt tineri sub 25 de ani (28 tineri NEET).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 90 persoane provin din mediul urban, iar 57 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe au studii liceale (46), urmate de persoanele cu studii universitare (32) și de cele cu studii primare sau fără studii (26). Persoanele cu studii gimnaziale sunt în număr de 23, 18 persoane cu studii profesionale/arte și meserii, iar cei cu studii studii postliceale sunt în număr de 2.
Evoluția pozitivă a economiei românești și creșterea cererii pentru anumite produse determină multe companii să își dezvolte activitatea și, în acest context, se manifestă o nevoie ridicată de forță de muncă. În acest context, prin acțiunile derulate de AJOFM se urmărește integrarea pe piața forței de muncă a tuturor persoanelor apte de muncă și sprijinirea agenților economici atât la nivel național cât și local.
Potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, ANOFM oferă o multitudine de servicii ce vin în sprijinul integrării pe piaţa forţei de muncă a persoanelor înregistrate în evidențele instituției noastre (informare, consiliere și orientare profesională, mediere, evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, cursuri gratuite de formare profesională, prime de inserţie, de activare).
ANOFM, prin intermediul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, aplică măsuri de stimulare a ocupării locurilor de muncă, atât pentru investitori-angajatori, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. În acest sens, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, cu program normal de lucru, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă în cuantum de 2250 de lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni; pentru încadrarea absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, aceeaşi sumă pe o perioadă de 18 luni.
De asemenea, ANOFM acordă angajatorilor beneficii pentru angajarea şomerilor de peste 45 de ani tot în valoare de 2250 lei, cu aceleaşi condiţii. Pentru persoanele care se apropie de vârsta pensionării, dacă mai au 5 ani până la pensie de exemplu, angajatorul primeşte 2250 de lei. Totodată, pentru a ajuta absolvenţii să se obişnuiască cu regimul de muncă, pe perioadele vacanţelor, atât elevilor, cât şi studenţilor li se acordă 250 de lei pentru o perioadă de maxim 60 zile calendaristice, dacă se încadrează în baza Legii 72/2006.
ANOFM acordă facilităţi şi angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare, de exemplu din sistemul de protecţie sau cu dizabilităţi, fără familie sau cu copii în întreţinere, de până la 2000 de lei lunar.
Pentru stimularea ocupării forței de muncă și sprijinirea angajatorilor, sunt acordate subvenții pentru derularea programelor de ucenicie. Astfel, ANOFM acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.
De asemenea, pentru a asigura tranziția absolvenților de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, angajatorii pot organiza programe de stagiu conform Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior, pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie.
Angajatorii care încheie contract de stagiu în condiţiile Legii nr.335/2013 beneficiază la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de stagiu, de un sprijin financiar oferit de ANOFM în cuantum de 2.250 lei/lună, pentru fiecare contract de stagiu încheiat. Suma lunară se acordă angajatorilor de la data încheierii contractului de stagiu şi proporţional cu timpul efectiv lucrat.
AJOFM Brașov vine în sprijinul perssoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin oferirea de prime și stimulente de încadrare.
Astfel, prima de activare se acordă unei persoane care este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în căutarea unui loc de muncă, de cel putin 30 de zile, şomer neindemnizat, și este în cuantum de 1000 de lei platiți în două tranșe, (500 de lei la angajare şi 500 de lei după primele trei luni de muncă).
Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă pe o perioadă de 12 luni, (nu mai mult de 55 lei/zi, în funcție de numărul de km parcurși).
Primele de instalare se acordă doar persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.
Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată: stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.
Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat. Astfel, 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa; 15.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere” , a spus Liliana Dragomir, directorul AJOFM Brasov.
În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei, potrivit datelor agenţiei.
Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute mai sus se acordă în două tranşe – tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării; tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
Prima de relocare reprezintă 75% din suma stabilită în contractul de închiriere, 75% din cheltuielile pentru utilităţi în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei/lună.
Beneficiază de prima de relocare persoanele, care ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia. De asemenea, se acordă pentru o perioadă de maxim 36 de luni persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000lei/lună. În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ care, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării (1500 lei).
Formarea profesională este una dintre cele mai importante măsuri active oferite de ANOFM pentru a asigura diversificarea compentenţelor profesionale, în vederea creşterii şanselor de ocupare a locurilor de muncă.
Astfel, AJOFM Brașov organizează lunar cursuri de formare profesională, în diverse meserii, pentru persoanele înregistrate (șomeri indemnizați și șomeri neindemnizați).
În luna martie oferta de cursuri de formare profesională se prezintă astfel:
Nr. crt. Denumire curs Durata aprox. (luni) Studii minime necesare,
alte condiţii
1. Administrator pensiune turistică 6 Studii minime obligatorii
2. Coafor 6 Studii minime obligatorii
3. Cofetar-patiser 6 Învăţământ gimnazial
4. Confecţioner-asamblor articole din textile 3 Învăţământ gimnazial
5. Contabil 2 Liceu cu bacalaureat
6. Operator introducere, validare şi prelucrare date 2 Studii minime obligatorii
7. Lucrător în comerţ 2 Învăţământ gimnazial
8. Sudor 6 Studii minime obligatorii

În evidența AJOFM Brașov există înregistrate peste 550 de locuri de muncă vacante în diverse meserii, atât pentru studii superioare: analist calitate, analist, cumpărări/consultant furnizori, analist financiar, asistent manager, farmacist, farmacist șef secție (laborator), funcționar administrativ, inginer (diverse specializări), manager marketing, manager proiect informatic, programator, programator de sistem informatic, programator producție, proiectant inginer electronist, proiectant inginer mecanic specialist în domeniul calității, specialist în relații publice, etc. cât și pentru studii medii în domenii cum ar fi: servicii, industrie alimentară, construcții, turism, transporturi, industria prelucrătoare, etc.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: