Bani de la stat pentru copii. Guvernul a adoptat Programul “gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar”

Programul ”gROwth – Contul individual de economii Junior” a fost adoptat de Guvern. Acesta are ca obiectiv infiintarea unui cont special de economisire sub forma de depozit care se adreseaza oricarui copil, cetatean roman, care nu a implinit 18 ani. Titularii contului vor beneficia de o prima de stat in valoare de 600 de lei anual pana la varsta de 18 ani, doar cu conditia ca suma depusa in anul respectiv sa fie de minimum 1200 lei.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea programului guvernamental “gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar”.
Având în vedere:
– consolidarea sistemului economic prin economisire şi investire pe perioada activă a individului;
– obligaţia statului de a contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor prin susţinerea procesului de educare continuă a acestora;
– asigurarea unui surplus financiar pentru copii la vârsta de 18 ani;
– necesitatea creării unui instrument de bunăstare pentru fiecare copil;
– includerea în sistemul de economisire a tuturor copiilor;
– nevoia unei soluţii viabile economic, prin care beneficiarii, odată cu încheierea perioadei şcolare, să deţină o rezervă financiară care să finanţeze studiile universitare sau să acopere lipsa de venituri
după acel moment;
– crearea unui mecanism de economisire activă;
– susţinerea tinerilor în vederea asigurării unui nivel ridicat de
pregătire profesională şi educaţie;
luând în considerare că îmbunătăţirea ocupării şi a nivelului de
educaţie a tinerilor reprezintă priorităţi şi direcţii de acţiune de
maximă importanţă şi urgenţă, fiind solicitate şi de Uniunea
Europeană prin recomandările specifice de ţară, în acest sens
Consiliul recomandând ca în perioada 2018-2019 Români
2
actualizare a competenţelor şi să ofere un învăţământ general de
calitate, în special pentru romi şi pentru copiii din zonele rurale,
Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi
amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1. – (1) Se aprobă Programul guvernamental “gROwth – Contul
individual de economii Junior Centenar”, care are ca obiect
înfiinţarea unui cont special de economisire sub forma de depozit,
denumit în continuare: cont individual de economii Junior Centenar.
(2) Titularul contului individual de economii Junior Centenar poate fi
orice copil care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român;
b) nu a împlinit vârsta de 18 ani.
(3) Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe
numele copilului, automat la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi
necesară o cerere din partea unuia dintre părinţi, din partea
reprezentantului legal al copilului sau a împuternicitului acestuia.
Coordonatele contului individual de economii Junior Centenar şi
condiţiile de utilizare se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor
Publice.
(4) Orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) are
dreptul la un singur cont individual de economii Junior Centenar.
(5) În contul individual de economii Junior Centenar se pot depune, de
către reprezentantul legal al titularului sau de către alte persoane,
oricând sume de bani în lei, prin virament, mandat poştal prin oficiile
Poştei Române sau în numerar prin caseriile unităţilor Trezoreriei
Statului.
(6) Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar
nu pot face obiectul unei tranzacții, nu pot fi cesionate sau gajate, sub
sancțiunea nulității actelor respective.
3
Art. 2. – (1) Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o
primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18
ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de
minimum 1.200 lei. În cazul în care la finele anului calendaristic suma
depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei,
titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul
contului se acordă dobândă, conform prevederilor alin.(4).
(2) Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăşi un plafon maxim
reprezentând echivalentul în lei a valorii de 100000 euro, calculat la
cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Titularul contului
beneficiază de prima de stat numai pentru suma minimă de 1.200 lei.
(3) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de
economisire în care s-au efectuat depunerile, mai puţin pentru anul în
care titularul împlineşte vârsta de 18 ani. Prima de stat se plăteşte în
contul individual de economii Junior Centenar, la scadenţa depozitului,
cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, conform prevederilor
alin.(1), în termenul prevăzut la art.3 alin.(3).
(4) Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu
excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă.
La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărui nivel se stabileşte
la 3% pe an. Dobânda se calculează şi se plăteşte, la scadenţa
depozitului, când titularul contului împlineşte vârsta de 18 ani, în
termenul prevăzut la art.3, alin.(3). Dobânda se va asigura din bugetul
Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naţionale
de Strategie şi Prognoză, al cărei preşedinte are calitatea de ordonator
terţiar de credite.
(5) Prin derogare de la prevederile Titlului IV – Impozitul pe venit şi ale
Titlului V – Contribuţii sociale obligatorii din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile
sub formă de dobânzi şi prima de stat, înregistrate în acest cont nu sunt
impozabile.
(6) Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar
nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu
excepţia următoarelor situaţii:
4
a) în cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea
titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces ale acestuia,
respectiv: boli infecţioase, boli rare, afecțiuni oncologice,
malformații congenitale, boli hematologice, diabet, accidente
domestice şi intoxicații;
b) în cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor
medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări
pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de
recuperare medicală complexă psiho-neuro-motorie;
c) în cazul decesului titularului contului.
(7) În situaţiile prevăzute la alin.(6), scadenţa depozitului este
considerată data la care a intervenit unul din cazurile excepţionale
prevăzute la alin.(6), dobânda la soldul sumelor depuse calculându-se
până la această dată. În termenul prevăzut la art.3 alin.(3) se plăteşte
prima de stat cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, inclusiv
pentru anul în care a intervenit situaţia excepţională şi dobânda.
(8) La împlinirea vârstei de 18 ani sau în situaţiile excepţionale
prevăzute la alin.(6), titularul contului, reprezentantul legal al acestuia
sau succesorul legal al titularului contului, după caz, poate efectua
retragerea totală a sumelor din cont.
(9) De la data împlinirii vârstei de 18 ani titularul contului nu mai
beneficiază de condiţiile din Programul guvernamental prevăzut la art. 1
alin. (1).
(10) Pentru operaţiunile derulate prin contul individual de economii
Junior Centenar, Trezoreria Statului nu percepe comisioane.
Art. 3. – (1) Prima de stat se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului şi se suportă din bugetul anual
aprobat potrivit legii pentru Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.
(2) În baza datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice, Comisia
Naţională de Strategie şi Prognoză fundamentează cuantumul sumelor
necesare plăţii primelor de stat pentru anii de economisire şi a
dobânzilor.
(3) Prima de stat, cumulată pentru anii în care s-au efectuat depuneri,
împreună cu dobânzile, se virează în contul individual de economii
5
Junior Centenar, în termen de 15 zile lucrătoare de la data scadenţei
depozitului.
Art.4 – Modalitatea de acordare a primei de stat şi a sumelor anuale
plătite conform art. 5, procedura de deschidere, funcţionare şi de
utilizare a conturilor individuale de economii Junior Centenar la unităţile
Trezoreriei Statului, modalitatea de retragere a sumelor în situaţii
excepţionale, precum şi metodologia de calcul şi modalitatea de
acordarea dobânzilor aferente disponibilităţilor păstrate în conturile de
depozit, se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice,
ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei
Naţionale de Strategie şi Prognoză, în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 5 – (1) În cazul copiilor ocrotiţi prin serviciile publice şi private
specializate pentru protecţia copilului, depunerea anuală minimă de
1200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale.
(2)Virarea se efectuează în luna decembrie a fiecărui an, pe baza
situaţiilor certificate şi transmise de către autoritatea tutelară la
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
(3) În cazul în care copiii prevăzuți la alin.(1) sunt adoptați, începând cu
data adopţiei, depunerea sumei anuale minime de 1200 lei revine
adoptatorilor.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: