Ajutor financiar pentru creșterea nepoților. Proiectul se află în dezbatere publică

Municipalitatea brașoveană a publicat un anunț pentru o dezbatere publică, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, pe adresa Direcției de Asistență Socială Brașov, str. Panselelor nr. 23, pe fax la numărul 0368464083 sau la adresa de e-mail dasbv@dasbv.ro.
Documentația privind proiectul de hotărâre poate fi studiată pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov (www.brasovcity.ro), secţiunea Consiliul Local/ Proiecte de hotărâre- dezbatere publică, pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov (www.dasbv.ro), secţiunea Informaţii Publice/ Transparenţă decizională/ Anunţuri privind elaborarea proiectelor de Hotărâri de Consiliu Local/ 2021, sau la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, str. Panselelor nr. 23, program cu publicul:
Luni, Marţi, Miercuri, Vineri: 08:30 – 15:00 (pauză de dezinfecţie 11:30- 12:00)
Joi: 08:30 – 17:00 (pauză de dezinfecţie 11:30- 12:00; 14:30 – 15:00)

Aceste propuneri pot fi transmise în perioada 22.04.2021-9.05.2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL

privind privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților

 

Consiliul  Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă în data de …………………….…;

Analizând Referatul de aprobare nr. ………… din …………. al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator,

Având în vedere prevederile art. 65 alin (2), art. 66, alin. (4) și art. 67 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5, alin. (3) și art. 6, lit. a), b), e)  din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 din HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară potrivit cărora, art. 16 alin. (1) din Constituția României, HCL nr. 546/2020 privind aprobarea alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov,

În temeiul art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a), b), art. 139 alin (1), art. 154 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de către Unitatea Administrativ Teritorială Brașov a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a cadrului legal de acordare a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților.

Art. 2 (1) Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară în sensul celor definite și amintite de H.G. 1252/2012 cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare ajutor financiar, persoanele care au în întreţinere copii de vârstă antepreşcolară şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;

b)are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;

c)este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(2) Ajutorul financiar este în cuantum de 525 lei și se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă antepreşcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.

(3) Acordarea ajutorului financiar de la alin. (2) se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creşă/grădiniţă în sistem public și pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă în sistem public, ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă organizate în același sistem.

 

Art. 3

(1) Pe perioada acordării stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și până la înscrierea copilului/copiilor la o creșă/grădiniță organizată în sistem public, oricare dintre bunici beneficiază de o indemnizație pentru creșterea nepotului/nepoților, dacă se află în relații de rudenie firească sau din adopție cu nepotul/nepoții pentru care solicită indemnizația și are acordul părinților acestuia/acestora.

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este în cuantum de 525 de lei și se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă antepreşcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.

(3) Acordarea indemnizației se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creşă/grădiniţă în sistem public și pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă în sistem public, ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă organizate în același sistem.

 

Art. 4

(2) Sumele prevăzute la art. 2 și 3 se vor actualiza, în conformitate cu echivalentul costului mediu lunar de întreținere prevăzut pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, stabilit prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Art. 5 Direcția de Asistență Socială Brașov va elabora metodologia de lucru privind acordarea ajutoarelor financiare stabilite prin prezenta hotărâre de consiliu local.

Art. 6 Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: