46 de proiecte vor fi dezbătute de consilierii locali în ședința din 11 septembrie. Vezi ordinea de zi!

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), a^1), a^2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 11 septembrie 2020, orele 10,00, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință conform prevederilor art. 29^1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare alConsiliului Local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, republicată, cu următorul,

PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov – septembrie 2020.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării prin bugetul local al Municipiului Braşov a
proiectului finanțat din fonduri U.E. denumit “ToolBoox-Instrumente practice pentru un viitor de
succes” în care Colegiul Național “Andrei Bârseanu” Brașov deține calitatea de partener.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1073 din 10 decembrie
2007, republicată, privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul
Apei din Judeţul Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 435 din 24 iunie 2019
privind punerea la dispoziţie către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., a terenului
cu suprafaţa de 611.842 m.p., situat în UP III Postăvarul, ua 22B, C, 23A, B, C, D, 24B, C,
pentru realizarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun, prin
proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun
(Ursus arctos) din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri
de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate
istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea
ecosistemelor degradate.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 436 din 24 iunie 2019
privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii aferente derulării Proiectului
”Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos)
din România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare
a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
2
6. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 17 din 31 ianuarie 2020 în vederea punerii în
aplicare a H.C.L. nr. 349 din 30 iunie 2020, privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Direcţiei
Administrare Infrastructură Sportivă Braşov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov,
instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei de situație de la nivelul comunității, elaborată în
cadrul proiectului “România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor.”
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 402 din 25 iulie
2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă
Socială Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
nr. 549 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la
bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și
administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei noi selecții în vederea acordării
subvențiilor de la bugetul local, asociațiilor și fundațiilor și cultelor care înființează și
administrează unități de asistență socială în baza Legii nr. 34/1998.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri de inventar către
instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind asigurarea necesarului de materiale sanitare de protecţie şi a unor
bunuri necesare desfăşurării activităţii în unităţile şcolare din Municipiul Braşov, în perioada
pandemiei COVID – 19.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului integrat de dezvoltare a activităților turistice și de
agrement din Poiana Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”
domnului Charlie Ottley, pentru implicarea în activitatea de promovare a Municipiului Brașov în
lume.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
15. Proiect de hotărâre privind transmiterea în proprietate cu titlu gratuit către UAT Vulcan a
bunurilor achiziţionate prin proiectul “Centrul Comunitar din Comuna Vulcan”, finanţat în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare
urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente de protecție a
centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din Municipiul Brașov și
implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3
17. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85 din 26.02.2016,
republicată, privind aprobarea constituirii Comisiei de Circulaţie a Consiliului Local Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
18. Proiect de hotărâre privind aprobare „P.U.Z. – Construire locuinţe colective şi dotări anexe,
birouri, comerţ şi logistică, realizare tramă stradală, str. Institutului f.n.” beneficiari persoane
fizice şi juridice.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
19. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.Z. – Construire centru comercial –
parter, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale,
amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amenajare accesuri auto şi pietonale,
organizare şantier, str. 13 Decembrie f.n., Braşov”, beneficiar S.C. Lidl România S.C.S.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
20. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului
înscris în C.F. nr. 156804 Brașov, nr. cad. 156804.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
21. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului
înscris în C.F. nr. 159292 Brașov, nr. cad. 159292.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
22. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de
2710/10000 din terenul înscris în C.F. nr. 159500 Brașov, nr. cad. 159500.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
23. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului
înscris în C.F. nr. 163473 Brașov, nr. cad. 163473.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a unor suprafeţe
de teren situate în Braşov, zona străzii Carpaților.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului
situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, deţinut de Roşu Maria.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului
situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 4, deţinut de Roşu Maria.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilelor
situate în Braşov, str. Castelului nr. 30, ap. 1, ap. 2, ap. 3 şi ap. 8 – POD, deţinute de către
Anders-Schöner Radu-Peter.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a imobilului situat în
Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal
nr. 14 A.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
29. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a cererilor de modificare a
contractelor de închiriere privind spațiile cu destinația de locuințe și a celor cu altă destinație,
date în administrare societății RIAL S.R.L.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
4
30. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor imobile situate în Braşov din centrale
termice/puncte termice în centre de asistenţă medicală.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
31. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 430 din 09 septembrie
2016 privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind calculul compensaţiei la energia
termică furnizată populaţiei în Municipul Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
33. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor, situate în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr.
17.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
34. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor, situate în Braşov, Calea Făgăraşului nr. 29 A.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
35. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenurilor situate în Braşov, către S.C. Ana
Teleferic S.A.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
36. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor imobile,
situate în Braşov, str. Pictor Andreescu şi str. Stadionului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
37. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, B-dul 15
Noiembrie nr. 102.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
38. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov,
str. Simeria nr. 1.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
39. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov,
str. Hărmanului nr. 53.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
40. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului situat în Braşov, str. Căprioarei nr. 16.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
41. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului situat în
str. După Ziduri f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
42. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului, str. După
Ziduri tronson 1.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
43. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului, str. După
Ziduri tronson 2.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
44. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în
Brașov, zona Poiana Cristianului. 5
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
45. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Căprioarei nr. 16, în
vederea realizării unui acces din exterior, către Ţibre Angela, Ţibre Vasile şi Ţibre Florin.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
46. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 467 din 20 august 2020
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania
Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Complex
multifuncțional – Sala polivalentă, Municipiul Brașov, Județul Brașov”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: